OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket eller domstolen kan häva (inhibera) ett arvsintygs rättsverkningar.

Arvsintygets rättsverkningar

Arvsintyget har rättsverkningar i alla medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande (artikel 69.1 i arvsförordnigen).

Det innebär bl.a. att den person som i ett arvsintyg anges som arvinge, testamentstagare, testamentsexekutor eller boutredningsman ska antas ha den ställningen eller vara innehavare av de rättigheter eller befogenheter som anges i arvsintyget i alla medlemsstater.

Skatteverket kan häva arvsintygets rättsverkningar

Skatteverket kan på begäran av den som visar ett legitimt intresse häva ett arvsintygs rättsverkningar i avvaktan på att Skatteverket ändrar eller återkallar ett felaktigt arvsintyg (artikel 73.1a i arvsförordningen). I detta sammanhang bör de som påverkas av arvsintygets rättsverkningar ha ett legitimt intresse.

En domstol kan häva arvsintygets rättsverkningar

En domstol kan, på begäran av en person som har rätt att överklaga ett beslut om arvsintyg, häva beslutets rättsverkningar i avvaktan på ett slutligt avgörande av domstolen. För att en domstol ska kunna häva ett arvsintygs rättsverkningar måste någon ha överklagat arvsintyget. Det som står i förordningen är därför inte korrekt vilket kommenteras i betänkandet (artikel 73.1b i arvsförordningen och SOU 2014:25 s. 202).

Alla som fått en bestyrkt kopia ska underrättas om beslutet

Den myndighet, Skatteverket eller domstol, som fattat ett beslut att häva ett arvsintygs rättsverkningar ska omedelbart underrätta alla personer som fått en bestyrkt kopia av arvsintyget om beslutet (artikel 73.2 första stycket i arvsförordningen).

Under tiden som hävningen består får inga ytterligare bestyrkta kopior av arvsintyget utfärdas (artikel 73.2 andra stycket i arvsförordningen).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [1] [2] [3] [4] [5]

Övrigt

  • SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv [1]

Referenser inom europeiskt arvsintyg