OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall kan Skatteverket ge anstånd med att förrätta en bouppteckning eller en tilläggsbouppteckning.

Anstånd

Skatteverket får efter en ansökan förlänga tiden inom vilken en förrättning ska hållas (ge anstånd) om det behövs med hänsyn till boets beskaffenhet eller av någon annan särskild orsak (20 kap. 1 § första stycket ÄB).

Inget anstånd med att lämna in en bouppteckning

Det finns ingen möjlighet att få anstånd med att lämna in en bouppteckning.

Ansökan om anstånd

En ansökan om anstånd med en bouppteckning ska ha kommit in till Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet.

Ansökan om anstånd kan göras muntligen eller skriftligen av dödsbodelägare, boutredningsman, testamentsexekutor eller av en utsedd företrädare för dödsboet.

Det kostar inget att ansöka om anstånd.

Anståndstid

Det saknas bestämmelser om hur långt ett anstånd får vara. Lämplig anståndstid får bedömas från fall till fall.

Skatteverkets beslut om anstånd ska alltid innehålla en bestämd sista dag när förrättningen ska hållas.

Ytterligare anstånd

Om ytterligare anstånd behövs ska en ny ansökan ha kommit in till Skatteverket innan tiden för det tidigare anståndet har gått ut.

Anstånd med att förrätta en tilläggsbouppteckning

Skatteverket får efter en ansökan även förlänga tiden inom vilken en tilläggsbouppteckningsförrättning ska hållas (ge anstånd) (20 kap. 1 § första stycket och 10 § tredje stycket ÄB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar