OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Skattetillägg ska inte tas ut på den skatt som vid skönsbeskattning i avsaknad av deklaration har bestämts enligt avstämningsuppgifter som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Inget skattetillägg vid skönsbeskattning på den del av skatten som har bestämts enligt avstämningsuppgifter

Skattetillägg ska inte tas ut på den skatt som vid skönsbeskattning har bestämts enligt avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret (49 kap. 15 § första stycket 1b SFL).

Bestämmelsen har fått ett nytt innehåll genom att uttrycket normalt tillgängligt kontrollmaterial bytts ut till avstämningsuppgifter som varit tillgängliga.

Bestämmelsen tillämpas på skönsbeskattning i avsaknad av deklaration

Att bestämmelsen i praktiken endast ska tillämpas på skönsbeskattning i avsaknad av deklaration beror på att om en deklaration har lämnats sker ingen skönsbeskattning till den del det finns avstämningsuppgifter. I den situationen rättar Skatteverket nämligen en oriktig uppgift och då får skattetillägg inte tas ut enligt undantagsbestämmelsen i 49 kap. 10 § 1 § SFL.

Avstämningsuppgifter

Vad som är avstämningsuppgifter framgå av 49 kap. 10 c § SFL. Bestämmelsen kommentaras på sidan När den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter.

Övergångsbestämmelser

Bestämmelsen i 49 kap. 15 § första stycket 1b SFL § träder i kraft den 1 januari 2016. Äldre bestämmelse om att skattetillägg inte ska tas ut på den skatt som bestämts enligt normalt tillgängligt kontrollmaterial ska tillämpas för uppgifter som som skulle ha lämnats före den 1 januari 2016.

Tillgängliga inom ett år från utgången av beskattningsåret

Avstämningsuppgifterna ska ha kommit in till Skatteverket inom ett år efter beskattningsårets utgång. Om avstämningsuppgifterna kommer in senare ska bestämmelsen inte tillämpas.

Skattetillägg ska inte tas ut om skatten bestämts enligt avstämningsuppgifter, t.ex. kontrolluppgifter, och det även om uppgifterna kommer in eller rättas efter det att Skatteverket initierat en kontroll och meddelat ett beslut med skattetillägg.

Skönsbeskattningen ska kunna bestämmas utan utredning

Enligt den äldre bestämmelsen om normalt tillgänligt kontrollmaterial innebar uttrycket bestämts att kontrollmaterialet skulle kunna läggas till grund för beskattningen utan föregående utredning (prop. 2010/11:165 s. 949).

I förarbetena till nuvarande bestämmelse finns ingenting som tyder på att innebörden i uttrycket bestämts har ändrats i förhållande till den äldre bestämmelsen. Enda ändringen i lagtexten är att uttrycket kontrollmaterial bytts ut till avstämningsuppgifter (prop. 2014/15:131 s. 249).

Det innebär att även om risken är liten för ett skatteundandragande är utgångspunkten att ett fullt skattetillägg ska tas ut om det krävs utredning för att lägga avstämningsuppgifter till grund för en skönsbeskattning i avsaknad av deklaration. Det gäller t.ex. vid skönbeskattning när Skatteverket har tillgång till

  • uppgift om lagfart från Lantmäteriet
  • kontrolluppgift på avyttring av onoterade delägarrätter
  • kontrolluppgift på utdelning på FÅAB-aktier.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]
  • Proposition 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor [1]

Referenser inom skattetillägg