OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skattetillägg ska inte tas ut på den skatt som vid skönsbeskattning i avsaknad av deklaration har bestämts enligt avstämningsuppgifter som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Inget skattetillägg vid skönsbeskattning på den del av skatten som har bestämts enligt avstämningsuppgifter

Skattetillägg ska inte beräknas på den skatt som vid skönsbeskattning har bestämts enligt avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret (49 kap. 15 § första stycket 1b SFL).

Bestämmelsen fick ett nytt innehåll den 1 januari 2016 genom att uttrycket normalt tillgängligt kontrollmaterial bytts ut till avstämningsuppgifter som varit tillgängliga.

Avstämningsuppgifter

Vad som är avstämningsuppgifter framgå av 49 kap. 10 d § SFL. Bestämmelsen kommentaras på sidan När den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter.

Definitionen av vad som är avstämningsuppgifter har flyttats från 49 kap. 10 c § till 10 d § i SFL genom lagen om ändring i skatteförfarandelagen (SFS 2016:888). Lagen trädde i kraft den 20 oktober 2016 och ska tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

Det innebär t.ex. att vid beslut om skattetillägg avseende inkomstdeklarationer och mervärdesskattedeklarationer med beskattningssår som redovisningsperiod som rätteligen ska lämnas under 2017 och avser beskattningsår som börjat före den 1 januari 2017 så ska 49 kap. 10 c § SFL tillämpas i dess lydelse före den 20 oktober 2016. Likaså ska man tillämpa den paragrafen vid beslut om skattetillägg avseende arbetsgivardeklarationer som ska lämnas i januari 2017 och mervärdesskattedeklarationer som ska lämnas i januari och februari 2017.

Övergångsbestämmelser

Bestämmelsen i 49 kap. 15 § första stycket 1b SFL § trädde i kraft den 1 januari 2016. Äldre bestämmelse om att skattetillägg inte ska beräkns på den skatt som bestämts enligt normalt tillgängligt kontrollmaterial ska tillämpas för uppgifter som skulle ha lämnats före den 1 januari 2016.

Tillgängliga inom ett år från utgången av beskattningsåret

Avstämningsuppgifterna ska ha kommit in till Skatteverket inom ett år efter beskattningsårets utgång. Om avstämningsuppgifterna kommer in senare ska bestämmelsen inte tillämpas.

Skattetillägg ska inte beräkns om skatten bestämts enligt avstämningsuppgifter, t.ex. kontrolluppgifter, och det även om uppgifterna kommer in eller rättas efter det att Skatteverket initierat en kontroll och meddelat ett beslut med skattetillägg.

Skönsbeskattningen ska kunna bestämmas utan utredning

Enligt den äldre bestämmelsen om normalt tillgängligt kontrollmaterial innebar uttrycket bestämts att kontrollmaterialet skulle kunna läggas till grund för beskattningen utan föregående utredning (prop. 2010/11:165 s. 949).

I förarbetena till den nuvarande bestämmelsen finns ingenting som tyder på att innebörden i uttrycket bestämts har ändrats i förhållande till den äldre bestämmelsen. Enda ändringen i lagtexten är att uttrycket kontrollmaterial bytts ut till avstämningsuppgifter (prop. 2014/15:131 s. 249).

Det innebär att även om risken är liten för ett skatteundandragande är utgångspunkten att ett fullt skattetillägg ska tas ut om det krävs utredning för att lägga avstämningsuppgifter till grund för en skönsbeskattning i avsaknad av deklaration. Det gäller t.ex. vid skönbeskattning när Skatteverket har tillgång till

  • uppgift om lagfart från Lantmäteriet
  • kontrolluppgift på avyttring av onoterade delägarrätter
  • kontrolluppgift på utdelning på FÅAB-aktier.

Exempel: återföring av periodiseringsfond efter sex år

En uppgiftsskyldig har inte deklarerat, men det finns en sex år gammal periodiseringsfond som ska återföras till beskattning. Skatteverket får inte ta ut något skattetillägg i detta fall, eftersom skönsbeskattningen i den del som avser återföring av periodiseringsfond kan bestämmas enligt avstämningsuppgifter som finns i registret över periodiseringsfonder (49 kap. 15 § SFLoch 49 kap. 10 d § SFL).

Exempel: återföring av expansionsfond

En uppgiftsskyldig har inte deklarerat. Avsättning till expansionsfond ska återföras till beskattning eftersom den uppgiftsskyldige inte har lämnat någon inkomstdeklaration. Anledningen till detta är att det inte går att fastställa något takbelopp i en sådan situation. Skatteverket får inte ta ut något skattetillägg, eftersom skönsbeskattningen i den del som avser återföring av expansionsfond, kan bestämmas enligt avstämningsuppgifter som finns i registret över avsättningar till expansionsfond (49 kap. 15 § SFLoch 49 kap. 10 d § SFL).

Övrigt kontrollmaterial är inte avstämningsuppgifter

Vad som är avstämningsuppgifter regleras uttryckligen i 49 kap. 10 d § SFL. Övrigt kontrollmaterial är därför inte avstämningsuppgifter.

Även om en skönsbeskattning kan bestämmas enligt annat kontrollmaterial än avstämningsuppgifter är utgångspunkten därför att Skatteverket ska ta ut ett fullt skattetillägg.

Hel eller delvis befrielse i vissa fall

Trots att uppgifter i ett kontrollmaterial inte är avstämningsuppgifter kan uppgifterna ändå vara av avstämningskaraktär, och det kan därför finnas skäl för att helt eller delvis befria från ett fullt skattetillägg. Vidare kan det vara så att tillgången till ett kontrollmaterial innebär att risken för ett skatteundandragande är så liten att det finns skäl att helt eller delvis befria från ett fullt skattetillägg (prop. 2014/15:131 s. 223).

Skatteverket har publicerat flera ställningstaganden för situationer där det finns skäl att generellt medge hel eller delvis befrielse från ett fullt skattetillägg när en oriktig uppgift framgår av annat kontrollmaterial än avstämningsuppgifter. Flertalet av dessa ställningstaganden ska inte tillämpas vid skönsbeskattning i avsaknad av deklaration.

Endast när det finns uppgifter i Skatteverkets fastighetsregister som förifyllts i deklarationen ska Skatteverket även befria från skattetillägg vid en skönsbeskattning (se nedan).

Skatteverkets fastighetsregister

Uppgifter i Skatteverkets fastighetsregister omfattas inte av begreppet avstämningsuppgifter såsom det definieras i 49 kap. 10 d § SFL.

Vid skönsbeskattning när en inkomstdeklaration inte har lämnats kan det dock i vissa fall finnas skäl att helt befria från ett skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]
  • Proposition 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor [1] [2]

Referenser inom skattetillägg