OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Gruppundantagsförordningarna innehåller i princip likalydande krav på medlemsstaterna när det gäller att registrera och på EU-kommissionens webbplats offentliggöra information om stödmottagare i vissa fall av beviljade individuella stöd över en viss beloppsnivå. Statistikuppgifter om stödmottagarna måste inhämtas.

Utvärdering, övervakning och rapportering

I EEAG, GBER respektive FIBER redogör EU-kommissionen, även för den utvärdering, övervakning och rapportering som sker i fråga om godkända stöd samt sådana stöd som omfattas av någon av gruppundantagsförordningarna. Dessa bestämmelser finns i punkterna 242–245 samt 252–253 i EEAG, kapitel II i GBER samt kapitel II i FIBER.

Det åligger Sverige och andra medlemsstater att till EU-kommissionen lämna dels information om stödåtgärden via ett elektroniskt anmälningssystem (senast 20 arbetsdagar efter stödåtgärdens ikraftträdande), dels en årlig rapport till kommissionen om stödåtgärden.

Vidare genomför kommissionen varje år granskningar av ett urval av medlemsstaternas stödordningar. Vid en sådan granskning undersöker kommissionen om respektive stödordning följer bestämmelserna i kommissionens beslut eller bestämmelserna i tillämplig gruppundantagsförordning. Därutöver väljer kommissionen ut ett begränsat antal enskilda stöd inom respektive stödordning för närmare kontroll av om de följer de tillämpliga reglerna för statligt stöd.

Skatteverkets inhämtande av statistikuppgifter

Gruppundantagsförordningarna innehåller i princip likalydande krav på medlemsstaterna när det gäller offentliggörande av information, rapportering och registrering. Publicering av individuella stödbeslut över viss nivå ska ske på en webbplats som anvisats av EU-kommissonen.

Skatteverket är såsom stödgivande myndighet skyldig att offentliggöra vissa uppgifter på en webbplats som anvisats av EU-, se lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Företag som tar emot statligt stöd över viss beloppsnivå per kalenderår ska därför till Skatteverket lämna uppgifter om

 1. företagets storlek, (SME)
 2. Inom vilken region verksamheten bedrivs (NUTS)
 3. Inom vilken sektor verksamheten bedrivs (Nace/SNI-kod).

Företagets storlek (SME)

Ett företag som tar mot statligt stöd ska ange vilken av nedanstående två kategorier företaget tillhör.

 1. Stort företag
 2. Mikro, litet eller medelstort företag

Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SME-kategorin) är företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Med stort företag menas företag som inte utgör ett mikroföretag, litet eller medelstort företag enligt ovan.

Inom vilken region verksamheten bedrivs (NUTS)

EU delar in medlemsstaterna i regioner. Ett företag som tar emot statligt stöd ska ange den region där det är beläget. Var det stödmottagande företaget är geografiskt beläget bestäms utifrån den indelning i territoriella enheter som gäller enligt den s.k. NUTS 2-nivån.

Med region avses därmed enligt EU-rätten den region där företaget är beläget på NUTS 2–nivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts).

Sverige är indelat i åtta områden. Vilken kod som ska användas för respektive region framgår av tabell 1 nedan. NUTS ska anges per stödordning.

Tabell 1, Regionindelning, NUTS

Region

Län

SE11

Stockholm

Stockholms

SE12

Östra Mellansverige

Uppsala

Södermanlands

Östergötlands

Örebro

Västmanlands

SE21

Småland med öarna

Jönköpings

Kronobergs

Kalmar

Gotlands

SE22

Sydsverige

Blekinge

Skåne

SE23

Västsverige

Hallands

Västra Götalands

SE31

Norra Mellansverige

Värmlands

Dalarnas

Gävleborgs

SE32

Mellersta Norrland

Västernorrlands

Jämtlands

SE33

Övre Norrland

Västerbottens

Norrbottens

Inom vilken sektor verksamheten bedrivs (Nace/SNI-kod)

Ett företag som enligt gruppundantagsförordningarna tar emot statligt stöd ska ange inom vilken sektor verksamheten som omfattas av stödet bedrivs. Nace/SNI-kod ska anges per stödordning.

Nace-koden är en statistisk kod som beskriver företagets verksamhet och motsvaras av de tre första siffrorna i SNI-koden. SNI-koden framgår av ert registreringsbevis från Skatteverket. Nace-koden ska anges per stödordning.

Exempel

SNI-kodens första siffror kan t.ex. vara 0.1.5. blandat jordbruk. Det är då dessa tre siffror som ska anges. Om SNI-koden t.ex. är 1410, mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras, ska de första tre siffrorna 1.4.1 anges.

Vilket verksamhetsområde företaget hör till på Nace–gruppnivå framgår enligt EU-rätten av bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.

Offentliggörande på webbplatsen

För att underlätta kommissionens övervakning är medlemsstaterna skyldiga att under 10 år bevara detaljerad information och styrkande handlingar som är nödvändiga för att fastställa att samtliga villkor i EEAG, GBER respektive FIBER uppfylls.

För de företag som under kalenderåret tagit emot individuella stöd över 500 000 euro per stödordning avseende GBER och 30 000 euro avseende FIBER ska således följande anges på webbplatsen.

1. Stödmottagarens namn och referens (organisationsnummer).

2. Typ av företag (små eller medelstora respektive stora).

3. Region där stödmottagaren är belägen, på NUTS 2-nivå.

4. Verksamhetsområde på Nace-gruppnivå.

5. Stödbeloppets storlek per stödmottagare, redovisat i beloppsintervall.

Kraven ovan avseende insamlande av uppgifter gäller fr.o.m. juli 2016.

Beräkning av stödet inför rapportering

EU-kommissionen har i multilaterala möten med medlemsstaterna diskuterat och tagit ställning till vissa metodfrågor kopplade till hur uppgiftslämnandet ska gå till. För skattestöd har därmed klargjorts att sådant stöd ska räknas samman över ett kalenderår. Detta gäller för att avgöra om tröskelvärdet för rapportering har överskridits, men också vid själva rapporteringen ska stöd till respektive stödmottagare inom respektive stödordning räknas samman och redovisas samlat.

Det innebär konkret att Skatteverket ska rapportera det samlade stödet som varje stödmottagare erhållit under ett kalenderår. Det samlade stödet uppdelas och rapporteras per stödordning.

Undantag gäller för stödmottagare som inte passerar tröskelvärdet. En stödmottagare som under ett kalanderår erhållit 300 000 euro under två separata stödordningar som omfattas av GBER föranleder alltså inte någon redovisning om individuellt mottaget stöd på webbplatsen. För sådana stöd som beviljas under FIBER gäller lägre tröskelvärden.

Rapporteringen

Vad gäller redovisningen av uppgifter om individuella stöd per stödmottagare på EU-kommissionens webbplats innebär detta att stödet räknas samman över ett kalenderår och den tidpunkt som stödet för rapporteringsändamål anses beviljat bör vara den 31 december under respektive kalenderår. Tidpunkten för när uppgifterna senast ska rapporteras in till webbplatsen bör vara när ett år förflutit från tidpunkten då den sista redovisningsperioden för kalenderåret deklareras.

När det gäller stödmottagarens referens har EU- kommissionen accepterat att enbart svenska organisationsnummer används (se bilaga III till GBER). När det gäller region, utifrån indelningen på NUTS 2-nivå, där stödmottagaren geografiskt är belägen samt verksamhetsområde på Nace-gruppnivå gäller att det geografiska område respektive det verksamhetsområde ska väljas där den stödmottagande aktiviteten i huvudsak äger rum. Uppgifter om verksamhetsområde respektive region ska endast lämnas för verksamhet belägen i Sverige.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden [1]
 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [1]
 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) [1]
 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING 651/2014 (GBER) genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna107 och 108 i fördraget [1] [2]
 • MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014-2010 C2014/C 200/01) [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler [1]

Övrigt

Referenser inom statligt stöd