OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

Om kupongskatt betalas för sent ska Skatteverket besluta om dröjsmålsavgift. Det kan även finnas särskilda skäl för befrielse från avgiften.

När tar Skatteverket ut en dröjsmålsavgift?

Om kupongskatt inte betalas i rätt tid ska Skatteverket ta ut dröjsmålsavgift enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift (19 § KupL).

Hur beräknas dröjsmålsavgiften?

Reglerna om hur man beräknar dröjsmålsavgiften finns i 2 § lagen om dröjsmålsavgift. Dröjsmålsavgiften är lägst 2 procent eller 100 kronor, men procentsatsen höjs för varje månad som betalningen är försenad. Mer om beräkning och exempel finns på sidan om fordonsskatt och saluvagnsskatt.

Befrielse från dröjsmålsavgiften

Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgiften, om det finns särskilda skäl (19 § tredje stycket KupL). Med särskilda skäl avses i första hand omständigheter som den skattskyldiga inte kan förutse eller råda över, enligt Jilkén, Grip, Dufwa 2013, Kupongskattelagen En kommentar.

Dröjsmålsavgift tas inte ut på beloppet sedan det överlämnats till Kronofogden för indrivning (4a § lagen om dröjsmålsavgift).

Omprövning och överklagande

Vid omprövning av beslut om dröjsmålsavgift gäller samma bestämmelser som vid omprövning av kupongskatt.

Ett beslut om dröjsmålsavgift får överklagas på samma sätt som gäller när man överklagar ett beslut om kupongsskatt (7 § lagen om dröjsmålsavgift).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Jilkén, Grip, Dufwa 2013, Kupongskattelagen En kommentar [1]