OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

Utbetalningar från vinstandelsstiftelser är skattepliktiga. En finsk personalfond behandlas enligt samma regler som en vinstandelsstiftelse.

Avsättningar till vinstandelsstiftelser

Avsättningar som en arbetsgivare gör till en vinstandelsstiftelse eller liknande stiftelser beskattas inte hos den anställde vid avsättningen. Den är inte heller pensionsgrundande.

Utbetalning från vinstandelsstiftelse

En utbetalning från en vinstandelsstiftelse är skattepliktig inkomst av tjänst för mottagaren (RÅ 1988 not. 131 och RÅ 1994 ref. 38). Om vissa förutsättningar är uppfyllda ska utbetalningen inte ingå i arbetsgivarens underlag för arbetsgivaravgifter och är inte heller pensionsgrundande.

Finsk personalfond

En personalfond är en finsk form av vinstdelningssystem som regleras genom en särskild lag i Finland (personalfondslag 15.9.1989/814).

Det är möjligt även för en anställd i ett utländskt dotterbolag att vara medlem i en sådan personalfond. Som förutsättning gäller dock att moderbolaget är finskt. En finsk personalfond är en sådan liknande stiftelse som behandlas enligt samma regler som en vinstandelsstiftelse.

En andel i en finsk personalfond består av en bunden och en disponibel del. Varje medlem har rätt att lyfta den disponibla delen i pengar eller, i förekommande fall, aktier i något av koncernens bolag.

Sedan fem år har förflutit efter inträdet i fonden kan varje år högst 15 % av kapitalet i den bundna delen föras över till den disponibla delen, enligt de grunder som anges i fondens stadgar.

HFD har i ett fall bedömt att beskattningstidpunkten inträtt för den disponibla delen som under viss tid och efter anmälan kunnat lyftas av den anställde (RÅ 2008 not. 31).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1988 not. 131 [1]
  • RÅ 1994 ref. 38 [1]
  • RÅ 2008 not. 31 [1]

Lagar & förordningar

  • Personalfondslag 15.9.1989/814 [1]