OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

En hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst.

Beskattning i inkomstslaget tjänst

En grundläggande förutsättning för att en inkomst ska beskattas är att den kan hänföras till något av de tre inkomstslagen.

Inkomstslaget tjänst fungerar som uppsamlingsplats för sådana varaktiga och tillfälliga inkomster som inte kan hänföras till näringsverksamhet eller till inkomst av kapital (10 kap. 1 § IL).

Kravet på neutral beskattning innebär principiellt att alla inkomster ska beskattas. Detta får dock inte medföra ett avsteg från den allmänna regeln att avdrag inte ska medges för vad som i grunden är privata, personliga levnadskostnader. För hobbyverksamhet har detta fått till följd att man gjort en kompromiss som innebär att den skattskyldige ska beskattas för verksamheten om den ger överskott, men att avdrag inte medges mot andra inkomster under tjänst om verksamheten ger underskott (12 kap. 37 § IL).

Inom inkomstslaget tjänst skiljer man på hobbyverksamhet och annan inkomst av tjänst.

Hobbyverksamhet

Om verksamheten är självständig och varaktig men saknar vinstsyfte betraktas den som hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig inom inkomstslaget tjänst och man betalar själv sina socialavgifter i form av egenavgifter.

Det som utmärker en hobbyverksamhet är att den utövas av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas. Till hobbyverksamhet kan t.ex. hänföras försäljning i mindre skala av produkter från hemslöjd, trädgårdsodling, biodling, jakt och fiske, uppfödning av hundar, hästar och dylikt när vinstsyfte saknas.

Annan inkomst av tjänst

Om verksamheten är knuten till en anställning eller ett uppdrag att utföra arbete åt en eller flera uppdragsgivare, beskattas den som vanlig inkomst av tjänst. I sådana fall lämnar arbetsgivaren eller uppdragsgivaren kontrolluppgifter på ersättningen, betalar socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag.

Om arbetet utförs åt en privatperson ska inkomsten i vissa fall i stället ligga till grund för egenavgifter och inkomsten ska då redovisas på blankett T1.

Exempel på utfört arbete åt privatpersoner:

En person erbjuder massagebehandlingar i mindre omfattning till privatpersoner (vänner och bekanta). Inkomsterna beräknas till c:a 3 000 kr/år. Eftersom detta är uppdrag att utföra arbete åt kunder kan det inte betraktas som hobbyverksamhet. Verksamheten ska redovisas på blankett T1 eftersom det är privatpersoner som utger ersättningen.

Gränsdragning mellan hobby och näringsverksamhet

Läs här om gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet.

Gränsdragning mellan hobby och kapital

Läs här om gränsdragningen mot inkomstslaget kapital.

Avdrag för kostnader i hobbyverksamheten

Avdrag medges för kostnader under beskattningsåret och de fem åren närmast före beskattningsåret till den del dessa överstiger respektive års intäkter.

Under tjänst gäller allmänt att kostnader ska vara hänförliga till förvärv av intäkter. För en hobby bör kostnaderna avse verksamheten i sin helhet under beskattningsåret. Kostnader för t.ex. startavgifter och resor m.m. för att delta i idrottstävlingar och travsport är avdragsgilla även vid de tillfällen deltagandet inte gett några inkomster.

Avdrag medges inte för räntor

Ett undantag från att alla kostnader beaktas är att räntor som kan hänföras till hobbyverksamheten dras av i inkomstslaget kapital, t.ex. ränta på upplånat kapital för anskaffning av tillgångar i hobbyverksamheten (10 kap. 4 § IL och 42 kap. 1 § IL).

Direktavdrag eller förslitningsavdrag?

Beroende på anskaffningskostnad och användningstid m.m. kan avdrag för inköp av tillgångar antingen medges genom direktavdrag eller förslitningsavdrag.

Särskilt om byggnader

Förslitningsavdrag på byggnader (privatbostadsfastigheter) kan inte medges. Ett skäl till detta är bl.a. att någon återläggning av medgivna förslitningsavdrag inte kan ske vid en framtida avyttring.

Däremot får avdrag i hobbyverksamheten ske för reparations- och underhållsutgifter på en byggnad när utgifterna är direkt hänförliga till den hobbyverksamhet som bedrivs på fastigheten.

Avdrag för egenavgifter

Om hobbyverksamheten ger överskott ska man betala egenavgifter eller särskild löneskatt på överskottet. Dessa är avdragsgilla vid beräkningen av årets överskott. Den exakta storleken av avgifterna är inte känd vid deklarationstidpunkten, därför får man göra ett schablonavdrag med en viss procent av överskottet.

I kommande deklaration ska avstämning göras mellan schablonavdraget och de slutligt påförda avgifterna (12 kap. 36 § IL). Om schablonavdraget överstiger de påförda avgifterna ska man redovisa en intäkt vid den särskilda inkomstberäkningen för hobby, det vill säga ett överskott ökar eller ett underskott minskar. Om schablonavdraget är lägre än de påförda avgifterna medges avdrag från överskott av hobby.

Om det inte finns något överskott eller om avdraget är större än det befintliga överskottet, medges avdrag från övriga tjänsteinkomster. Ett sådant avdrag berörs inte av avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter (12 kap. 2 § IL).

Resultatet av hobbyverksamheten

Resultatet av varje hobbyverksamhet beräknas för sig. Den som bedriver hobbyverksamheten får inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet från andra tjänsteinkomster eller från någon annan hobbyverksamhet.

Underskott får sparas men inte rullas vidare

Eftersom kontantprincipen gäller i inkomstslaget tjänst skulle rätten till avdrag gå förlorad i de fall utgifter och inkomster hamnar på olika år. Detta har i viss mån lösts genom att underskott får sparas upp till fem år efter beskattningsåret och dras av mot eventuellt kommande års överskott av samma verksamhet (12 kap. 37 § andra stycket IL). Om verksamheten går med underskott även under de följande fem beskattningsåren efter underskottsåret, faller rätten till avdrag bort för det första årets underskott.

Avdraget för tidigare års underskott får inte överstiga årets överskott och på så sätt skapa ett nytt underskott. Reglerna om att rulla underskott på det sätt som gäller för näringsverksamhet gäller alltså inte för hobbyverksamhet. Reglerna om avdrag med 70 procent av verksamhetens slutliga underskott mot inkomst av kapital, om verksamheten upphör, är inte heller tillämpliga på hobbyverksamhet (42 kap. 34 § IL).

En person som begär avdrag för tidigare års underskott, ska redovisa både inkomster och utgifter för underskottsåret och fram till överskottsåret om verksamheten inte har deklarerats under dessa år. Vid beskattning för beskattningsåret 2016 kan avdrag göras för underskott som uppkommit tidigast beskattningsåret 2011.

Exempel: underskott får sparas i fem år

Person A deklarerar sin hobbyverksamhet på följande sätt under beskattningsåren 1-7:

  • År 1 underskott 20 000 kr
  • År 2 underskott 15 000 kr
  • År 3 underskott 10 000 kr
  • År 4 underskott 5 000 kr
  • År 5 överskott 10 000 kr
  • År 6 underskott 10 000 kr
  • År 7 underskott 5 000 kr.

A kan inte göra avdrag för underskott förrän år 5 då verksamheten första gången ger ett överskott. A kan då göra avdrag med 10 000 kr av det underskott som uppstod år 1.

Eftersom det uppstår ett underskott igen år 6 kan resterande del (10 000 kr) av underskottet från år 1 inte utnyttjas och inte heller sparas längre, utan faller bort. Underskott uppstår igen år 7 varför inte heller underskottet från år 2 kan utnyttjas. Underskottet från år 3 kan dock utnyttjas vid ett eventuellt överskott år 8.

Dokumentationsskyldighet

När verksamheten inte är någon näringsverksamhet finns ingen bokföringsskyldighet enligt bokföringslagens bestämmelser. För en hobbyverksamhet gäller i stället den generella dokumentationsskyldigheten.

Skyldigheten gäller även kostnaderna i verksamheten eftersom det finns en avdragsrätt för både beskattningsårets kostnader och kostnaderna under de fem år som närmast föregått beskattningsåret.

Hobbyverksamhet som ger underskott behöver inte deklareras.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar