OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

De förfaranderegler som har betydelse vid fastställelse av PGI finns i socialförsäkringsbalken (SFB). I den mån ett förfarande inte regleras där gäller bestämmelserna i förvaltningslagen (FL) respektive förvaltningsprocesslagen (FPL).

Bestämmelser om handläggningen

Bestämmelserna om handläggning finns i 110 kap. SFB och ska tillämpas hos Skatteverket i de fall det är särskilt angivet (110 kap. 3 § SFB). Att ärenden om pensionsgrundande inkomst ska handläggas av Skatteverket framgår av 53 kap. 5 § SFB.

Om Skatteverket i en utredning av ett PGI-ärende behöver uppgifter från andra myndigheter, arbetsgivare, uppdragsgivare och försäkringsinrättningar ska sådana uppgifter lämnas om det har betydelse för tillämpningen av balkens bestämmelser (110 kap. 31 § SFB).

Kommunikationsskyldighet

Bestämmelsen i 17 § FL om kommunikation gäller även ifråga om PGI-ärenden.

Trots avsaknad av bestämmelser om kommunikation i SFB kan Skatteverket i vissa fall behöva sända den enskilda ett förslag till beslut i utredande syfte. Normalt följer PGI beskattningsändringen och den utredning som har gjorts i beskattningsfrågan är oftast tillräcklig. Om Skatteverket däremot har gjort en utredning särskilt om PGI, så kan det finnas behov av att hämta in den enskildas synpunkter på Skatteverkets tilltänkta beslut för att berika utredningen. På samma sätt bör Skatteverket kommunicera när verket omprövar underlaget för PGI på eget initiativ till nackdel för den enskilda.

Skatteverket fattar beslut om PGI

PGI ska beräknas av Skatteverket på de inkomster den försäkrade har haft och som är pensionsgrundande (59 kap. 2 § SFB). De inkomster som är pensionsgrundande är inkomster av anställning och inkomster av annat förvärvsarbete. Det finns också inkomster som inte är pensionsgrundande. Ett beslut om PGI ska i vissa fall motiveras. Vidare ska den försäkrade underrättas om det beslut om PGI som Skatteverket har fattat.

Motivering av beslut

Skatteverket ska motivera sina beslut om PGI om de är till nackdel för den enskilda (20 § FL). Undantag från skyldigheten att motivera ett beslut finns bl.a. när beslutet inte går en part emot och i de fall där det är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen. Vid en beskattningsändring som sker utifrån obligatoriska kontrolluppgifter följer PGI beskattningen till statlig inkomstskatt. Det kan då vara uppenbart obehövligt att lämna en särskild motivering av PGI-beslutet om det inte finns något i det enskilda fallet som talar emot en sådan bedömning.

Automatiserad behandling

I de fall skälen i ett beslut får utlämnas får Skatteverket fatta beslut om PGI genom automatiserad behandling (112 kap. 6 § SFB).

Underrättelse av beslut

Om en försäkrad har debiterats slutlig skatt ska Skatteverket underrätta den försäkrade om PGI-beslutet på beskedet om slutlig skatt. I annat fall ska Skatteverket underrätta om beslutet genom ett särskilt besked senast den 15 december det år fastställelsen sker (58 kap. 9 § första stycket SFB). Av underrättelsen ska det framgå hur man begär omprövning av beslutet.

Skatteverket behöver inte sända någon underrättelse till den som inte är bosatt i Sverige och vars adress är okänd (58 kap. 9 § tredje stycket SFB).

Beslut om följdändring

Om Skatteverket ändrar ett beskattningsbeslut eller ett beslut om avgifter ska även PGI ändras i den mån den påverkas (70 kap. 2 § SFB). En sådan följdändring av PGI ska göras oavsett av vilken anledning ett beskattningsbeslut eller beslut om avgifter har ändrats, t.ex. om Skatteverket har beslutat om efterbeskattning eller efter en domstols dom.

När Skatteverket omprövar beskattning eller egenavgifter som medför att PGI ändras, ska verket lämna en skriftlig underrättelse om PGI och även upplysa om hur man begär omprövning av beslutet (70 kap. 3 § SFB). Underrättelsen om ändringen av görs lämpligen i samma beslutshandling som beskattningsfrågan.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar