Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2007-01-16 Avdrag för godkända tjänstehundar
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2016-01-15 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2016-03-18 Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2017-06-12 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2017-10-13 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen
2017-04-10 Upphävande av ställningstagandet ”Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2”
2005-06-17 Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen
2005-04-27 Skattefri motion och annan friskvård
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2006-02-07 Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut.
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2008-06-09 Beslut att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2012-01-30 Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt
2017-11-08 Land-för-land-rapportering – är avkastningsskatt på pensionsmedel en inkomstskatt vid rapporteringen?
2006-05-03 Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?
2013-03-09 Juridiska personer som har upplösts efter likvidation
2016-11-28 Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv
2016-03-21 Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen
2015-07-09 Vilken rättsakt ska Skatteverket åberopa vid begäran om informationsutbyte?
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2016-03-30 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton
2017-04-06 Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2004-11-03 Överenskommelser om företrädaransvar - avtalets gränser
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2015-09-10 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (ersätter tidigare ställningstagande)
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2004-12-10 Återförvisning/överlämnande av mål till Skatteverket för fortsatt handläggning
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare
2017-11-07 Land-för-land-rapportering – är koncernbidrag en intäkt vid rapporteringen?
2014-09-11 Skatteverkets skyldighet att kommunicera inför nackdelsbeslut
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2004-10-21 Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191)
2015-07-01 Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2015-07-01 Personalliggare i byggbranschen
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2016-04-01 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut.