OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

Medlemmar i en mervärdesskattegrupp kan bli solidariskt betalningsansvariga för den mervärdesskatt som gruppen inte betalat.

Näringsidkare i en mervärdesskattegrupp ses som en enda näringsidkare

Alla näringsidkare som ingår i en mervärdesskattegrupp anses efter Skatteverkets beslut om gruppregistrering som en enda näringsidkare i mervärdesskattehänseende. All verksamhet som bedrivs av de olika näringsidkarna i gruppen anses i mervärdesskattehänseende som en enda verksamhet bedriven av mervärdesskattegruppen. Av Skatteverkets beslut om gruppregistrering ska framgå vem Skatteverket utsett som huvudman för gruppen (grupphuvudman) (6 a kap. 4 § ML). Grupphuvudmannen ska redovisa och betala mervärdesskatt för den verk­samhet gruppen bedriver (5 kap. 3 § SFL).

Alla medlemmar i gruppen kan bli solidariskt betalningsansvariga

Om grupphuvudmannen inte fullgör sin betalningsskyldighet är övriga näringsidkare i gruppen, tillsammans med grupp­huvudmannen, betalningsansvariga för mervärdesskatten och den ränta som belöper på skatten (59 kap. 23 § SFL).

Varje näringsidkare som ingår i en mervärdesskattegrupp blir således, tillsammans med grupphuvudmannen, soli­dariskt betalningsansvariga för mervärdesskatten samt räntanpå mervärdesskatten. Näringsidkaren blir ansvarig till den del skatten hänför sig till den verksamhet som gruppen bedrivit under den tid näringsidkaren varit medlem i gruppen. Det betyder att om grupp­huvudmannen inte betalar skatten samt räntan kan Skatteverket utkräva betalning hos var och en i mer­värdes­skattegruppen, även om skulden inte härrör från just den grupp­medlemmen. Detta gäller även näringsidkare i gruppen som bedriver verksamhet som inte medför skatt­skyldighet. Utträde ur gruppen befriar inte från ansvar som uppkommit tidi­gare.

Det solidariska betalningsansvaret innebär också att Kronofogden kan driva in betalning för skatten från vilken som helst av näringsidkarna om skatten inte betalas i rätt tid.

En ordning med solidarisk betal­ningsskyldighet för närings­idkarna i gruppen för­hindrar att systemet med grupphantering miss­brukas. Om det solidariska ansvar inte funnits kunde gruppen lagt betalningsansvaret på en betalnings­svag medlem.

När uppstår betalningsskyldigheten?

Den solidariska betalningsskyldigheten för en omsättning upp­kommer vid samma tidpunkt för samtliga näringsidkare i gruppen. Tid­punkten är den då redovisningsskyldigheten för en viss omsättning uppstår enligt de allmänna bestäm­melserna i 13 kap. ML om redovisnings­skyldig­hetens inträde.

Betalningsansvaret gäller inte skulder som efter att gruppen avregistrerats

Betalningsskyldigheten avser skatteskulder som uppkommit fram till dess att mervärdesskattegruppen upplösts. Medlemmarna har alltså inget betalningsansvar för mervärdesskatteskulder som uppkommit efter det att mervärdesskattegruppen avregistrerats (6 a kap. 5 § ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper [1]