OBS: Detta är utgåva 2017.2. Visa senaste utgåvan.

Om en företrädare som den uppgiftsskyldiga inte själv har valt har gjort fel eller har varit passiv ska Skatteverket helt befria från skattetillägg.

Företrädare som den uppgiftsskyldiga inte själv har valt

Om en företrädare som den uppgiftsskyldiga inte själv har valt har lämnat en oriktig uppgift ska Skatteverket befria den uppgiftsskyldiga helt från skattetillägget (jfr prop. 2002/03:106 s. 243).

I en sådan situation är det oskäligt att över huvud taget ta ut ett skattetillägg. Skatteverket ska därför helt befria från skattetillägg trots att förarbetena skulle kunna uppfattas på annat sätt.

Även vid skönsbeskattning ska Skatteverket helt befria från skattetillägg i de fall en företrädare som den uppgiftsskyldiga själv inte har valt är ansvarig för att lämna uppgifter till Skatteverket.

Exempel på sådana företrädare:

  • boutredningsman som inte tillhör dödsbodelägarkretsen
  • förmyndare
  • förvaltare enligt föräldrabalken
  • god man
  • konkursförvaltare
  • likvidator som saknar nära anknytning till bolaget.

Andra företrädare

Exempel på andra företrädare är en boutredningsman som är dödsbodelägare och ett deklarationsombud.

Boutredningsman som är dödsbodelägare

Om bout­red­nings­mannen är delägare i dödsboet ska Skatteverket inte generellt befria dödsboet från skattetillägg när boutredningensmannen gjort fel eller varit passiv utan bedöma grunderna för befrielse på vanligt sätt.

Deklarationsombud

Ett deklarationsombud utses alltid av den uppgiftsskyldiga. Skatteverket ska därför inte generellt befria från skattetillägg när ett deklarationsombud gjort fel eller varit passiv utan bedöma grunderna för befrielse på vanligt sätt.

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1]

Referenser inom skattetillägg