OBS: Detta är utgåva 2017.2. Visa senaste utgåvan.

Här lämnas information om beskattning av vissa förmåner från fåmansföretag till delägare i företaget, samt om ränta som en delägare får om han eller hon lånat ut pengar till företaget.

Förmåner

Lagstiftningen för fåmansföretag innehåller inte några särregler när det gäller beskattning av förmåner för delägare, med undantag för fri utbildning.

Skatteverket har meddelat allmänna råd för beskattning av vissa förmåner för beskattningsåret 2017 i SKV A 2016:33. För beskattningsåret 2016, se SKV A 2015:30.

En delägare som kan disponera fåmansföretagets fritidsbostad eller båt beskattas för möjligheten att använda egendomen för privat bruk.

Fri utbildning

Om en skattskyldig blivit eller riskerar att inom fem år bli arbetslös på grund av t.ex. omstrukturering eller personalavveckling eller liknande, är fri utbildning eller annan åtgärd en skattefri förmån. Detta gäller om utbildningen eller åtgärderen är av betydelse för att den skattskyldige ska kunna fortsätta förvärvsarbeta. Bestämmelsen gäller dock inte för förmån från fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag om den anställde är företagsledare eller delägare i företaget, eller närstående till en sådan person (11 kap. 17 § IL, prop. 2013/14:1 s. 225).

Bil

Det finns inga särbestämmelser för delägare i fåmansföretag, utan beskattning av bilförmån följer de allmänna reglerna om beskattning i 61 kap IL.

Företagsledaren beskattas för värdet av bilförmånen om bilen utnyttjats för privat bruk av någon närstående till företagsledaren som inte själv är anställd eller delägare i företaget (prop. 1989/90:110 s. 598).

Delägare som för privat bruk utnyttjar handelsbolagets bil ska påföras värdet av bilförmån som intäkt av näringsverksamhet. Förmånen beräknas enligt samma regler som för löntagare (22 kap. 7 § IL).

Om en företagsledare, delägare eller närstående helt eller delvis använt en egen bil i fåmansföretagets eller i det fåmansägda handelsbolagets verksamhet, gäller de allmänna reglerna för bilavdrag vid tjänsteresa.

Hur en bilförmån värderas går att läsa om i Skatteverkets allmänna råd SKV A 2016:31. För beskattningsåret 2016, se SKV A 2015:27.

Ränta

Räntan som en delägare får från fåmansföretaget för medel som han eller hon har lånat ut till företaget, beskattas i inkomstslaget kapital. Om räntan överstiger vad som kan anses vara marknadsmässig ränta, bör den överstigande delen normalt beskattas som förtäckt utdelning. Vad som är marknadsmässig ränta måste avgöras i varje enskilt fall utifrån vad företaget skulle betala till en utomstående långivare. Hänsyn bör tas till riskexponering m.m.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2016 [1]
  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2017 [1]
  • Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 [1]
  • Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [1]