OBS: Detta är utgåva 2017.2. Sidan är avslutad 2018.

Att lämna ut personuppgifter som behandlas elektroniskt innebär att man gör ännu en behandling av uppgifterna. Behandlingen måste vara tillåten både enligt tillämplig registerförfattning och enligt gällande sekretessbestämmelser för folkbokföringsverksamheten.

Förutsättningar för att lämna ut personuppgifter som behandlas elektroniskt.

Skatteverket får lämna ut elektroniskt behandlade personuppgifter endast om följande båda förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns rättsligt stöd för den behandling av personuppgifterna som utlämnandet innebär.
 • Utlämnandet hindras inte av sekretess.

Rättsligt stöd för behandlingen

Bestämmelser om hur elektroniskt behandlade personuppgifter från folkbokföringsverksamheten får lämnas ut finns i FdbL, FdbF och SKVFS 2004:31. När Skatteverket lämnar ut elektroniskt behandlade personuppgifter ska Skatteverket även tillämpa de allmänna bestämmelserna i PuL om grundläggande krav på behandlingen, säkerhet vid behandlingen o.s.v. (1 kap. 3 § FdbL).

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. I FdbL står det för vilka ändamål Skatteverket får behandla uppgifter elektroniskt i folkbokföringsverksamheten. Att lämna ut personuppgifter till personer som direkt eller indirekt berörs av ett ärende omfattas av ändamålen (prop. 2000/01:33 s. 99). Att lämna ut uppgifter i enlighet med en uppgiftsskyldighet som finns i en lag eller förordning omfattas av ändamålen för behandlingen. Exempel på en sådan uppgiftsskyldighet finns i 2 § lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Skatteverket får behandla personuppgifter för att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen, även om ett sådant utlämnande inte omfattas av de ändamål för behandlingen av uppgifterna som anges i FdbL (1 kap. 3 § första stycket 2 FdbL och 8 § första stycket PuL).

Formulär för utdrag

Skatteverket fastställer formulär för personbevis och andra utdrag ur databasen (11 § FdbF).

Olika sätt att lämna ut uppgifter

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, exempelvis

Läs även om förutsättningarna för att lämna ut personuppgifter som behandlas elektroniskt.

Lämna ut personuppgifter i elektronisk form till andra myndigheter eller inom Skatteverket

Skatteverket får under vissa förutsättningar lämna ut personuppgifter i elektronisk form till andra myndigheter eller till andra verksamhetsgrenar inom Skatteverket.

Uppgifter på medium för automatiserad behandling

Skatteverket får lämna ut personuppgifter till en annan myndighet, eller till en annan verksamhetsgren inom Skatteverket, på medium för automatiserad behandling, om mottagaren får ta del av uppgifterna enligt gällande sekretessbestämmelser. Det är upp till Skatteverket att bestämma på vilket sätt uppgifterna ska lämnas ut (prop. 2000/01:33 s. 111 f.).

Uppgifter genom direktåtkomst

Skatteverket får lämna ut följande uppgifter till en annan myndighet, eller till en annan verksamhetsgren inom Skatteverket, genom att ge direktåtkomst till uppgifterna (2 kap. 8 § första stycket FdbL):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • adress
 • folkbokföringsfastighet
 • lägenhetsnummer
 • distrikt
 • folkbokföringsort
 • avregistrering från folkbokföringen.

Skatteverket får även lämna ut andra uppgifter ur databasen genom direktåtkomst, om följande tre förutsättningar är uppfyllda (2 kap. 8 § andra stycket FdbL):

 • Den mottagande myndigheten behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag.
 • Den mottagande myndigheten får behandla uppgifterna.
 • Direktåtkomst är inte olämplig ur integritetssynpunkt.

Direktåtkomsten kan omfatta uppgifter om yrkanden, grunder och beslut i ett ärende. Direktåtkomsten kan också omfatta handlingar som har kommit in till Skatteverket och handlingar som Skatteverket har upprättat (prop. 2015/16:28 sid. 45 ff.).

Det är Skatteverket som ska ta ställning till om det finns förutsättningar för att lämna ut uppgifter genom direktåtkomst. Det är dock naturligt att bedömningen görs i samverkan med den mottagande myndigheten. Bedömningen av den mottagande myndighetens behov och vilka uppgifter som myndigheten får behandla måste göras på ett generellt plan. Bedömningen får göras efter vilken typ av uppgifter som den mottagande myndigheten behöver och inte efter behovet i varje enskilt fall (prop. 2015/16:28 sid. 45 ff.).

Begränsning av möjligheten att lämna ut uppgifter genom direktåtkomst

Skatteverket får inte ge en myndighet direktåtkomst till uppgifter i folkbokföringsdatabasen som den 30 juni 1991 var antecknade i en sådan personakt som avses i 16 § i den numera upphävda folkbokföringskungörelsen (2 kap. 8 § andra stycket FdbL).

Lämna ut personuppgifter i elektronisk form till enskilda

Skatteverket får lämna ut uppgifter ur databasen till enskilda på medium för automatiserad behandling eller genom direktåtkomst enbart om detta är särskilt reglerat. Med enskilda menas både fysiska och juridiska personer.

Uppgifter på medium för automatiserad behandling

Skatteverkets möjlighet att lämna ut uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling beror bland annat på vilka uppgifter som ska lämnas ut och vem som är mottagare av uppgifterna.

Uppgifter till en enskild om den enskilda själv

Skatteverket får lämna ut uppgifter om den enskilda själv till den enskilda på medium för automatiserad behandling, om det inte är olämpligt ur integritetssynpunkt (2 kap. 6 § FdbL och 15 § första och fjärde stycket FdbF).

Uppgifter till en enskild om någon annan än den enskilda själv

Skatteverket får lämna ut följande uppgifter om en annan person än den enskilda själv på medium för automatiserad behandling, om det inte är olämpligt ur integritetssynpunkt (2 kap. 6 § FdbL och 15 § andra och fjärde stycket FdbF):

 • uppgifter som ingår i en handling i ett ärende som avser den enskilda
 • uppgifter som ingår i ett personbevis eller motsvarande utdrag som avser den enskilda
 • uppgifter som ingår i ett personbevis eller motsvarande utdrag som avser ett barn under 18 år som den enskilda är vårdnadshavare för.

Skatteverket får även lämna ut enstaka andra uppgifter om en annan person än den enskilda själv på medium för automatiserad behandling, om det inte är olämpligt ur integritetssynpunkt (2 kap. 6 § FdbL och 15 § tredje och fjärde stycket FdbF).

Uppgifter till Svenska kyrkan

Skatteverket får lämna ut följande uppgifter till Svenska kyrkan på medium för automatiserad behandling (2 kap. 6 § FdbL och 13 § FdbF):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • födelsetid
 • födelsehemort
 • födelseort
 • adress
 • folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik
 • medborgarskap
 • civilstånd
 • make, maka, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen
 • samband som är grundat på adoption
 • inflyttning från utlandet
 • avregistrering enligt 19–21 §§ FOL
 • anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837)
 • gravsättning
 • personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land
 • uppehållsrätt för en person som är folkbokförd.

Uppgifterna får lämnas ut enbart om de ska användas för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter eller för att göra ett urval av personuppgifter.

Uppgifter om en avliden person till begravningsbyråer, advokater, försäkringsföretag m.m.

Skatteverket får lämna ut följande uppgifter om en avliden person på medium för automatiserad behandling till begravningsbyråer, begravningshuvudmän, krematorier, advokater, banker, försäkringsföretag och pensionsbolag som på grund av dödsfallet har ett uppdrag av dödsboet (2 kap. 6 § FdbL och 15 a § FdbF):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • födelsetid
 • födelsehemort
 • födelseort
 • adress
 • folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik
 • medborgarskap
 • civilstånd
 • make, maka, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den avlidna har samband med inom folkbokföringen
 • avregistrering enligt 19–21 §§ FOL.

Uppgifterna får lämnas ut enbart om de ska användas för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter.

Uppgifter till en registrerings­myndighet för folkbokföring i ett annat nordiskt land

Skatteverket får lämna ut uppgifter om en nordisk medborgare, som är folkbokförd i Sverige, på medium för automatiserad behandling till en central registreringsmyndighet för folkbokföring i det nordiska land som personen är medborgare i om någon av följande förutsättningar är uppfylld (2 kap. 6 § FdbL och 14 § FdbF):

 • Uppgifterna ska användas för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter.
 • Uppgifterna ska användas för att göra ett urval av personuppgifter.

Direktåtkomst för enskilda

Skatteverkets möjlighet att lämna ut uppgifter till enskilda genom att ge dem direktåtkomst till uppgifterna beror bland annat på vilka uppgifter som ska lämnas ut och vem som är mottagare av uppgifterna.

Skatteverket får medge enskilda direktåtkomst enbart om det finns en metod för att säkerställa identifieringen av den enskilda. En annan viktig förutsättning för enskildas direktåtkomst är att det finns tillräckligt säkra tekniska lösningar. En reglering av möjligheterna för Skatteverket att ge enskilda direktåtkomst till vissa uppgifter innebär inte en rätt för den enskilda att ta del av samtliga uppgifter som finns i Skatteverkets databas. I databasen kan det finnas uppgifter som den enskilda inte bör ta del av (SKVFS 2004:31 och prop. 2000/01:33 s. 115).

Uppgifter i folkbokföringsverksamheten kan vara sekretessbelagda. När Skatteverket ska lämna ut uppgifter genom att medge den enskilda direktåtkomst måste en sekretessprövning av uppgifterna göras på förhand. Om det på förhand kan antas att utlämnande av uppgifter rörande en viss person innebär men för personen kan en sekretessmarkering läggas in i folkbokföringsdatabasen. Det måste säkerställas att Skatteverkets IT-system upprätthåller det skydd en sekretessmarkering ger (prop. 2015/16:28 s. 52).

Uppgifter till en enskild om den enskilda själv

Skatteverket får ge enskilda, som har fyllt 16 år, direktåtkomst till personuppgifter och ärendeuppgifter om sig själv. Direktåtkomsten får omfatta följande uppgifter (2 kap. 9 § FdbL, 17 § första stycket FdbF och SKVFS 2004:31):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • födelsetid
 • födelsehemort
 • födelseort
 • adress
 • folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik
 • medborgarskap
 • civilstånd
 • make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen
 • samband som är grundat på adoption
 • avregistrering enligt 19–21 §§ FOL
 • anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen
 • uppgifter i folkbokföringsdatabasen som den 30 juni 1991 var antecknade i en sådan personakt som avses i 16 § i den numera upphävda folkbokföringskungörelsen
 • yrkande, grunder och beslut i ett ärende
 • andra uppgifter än yrkande, grunder och beslut som behövs för handläggningen av ett ärende.

Skatteverket får i detta sammanhang även medge direktåtkomst till följande uppgifter om den enskildas make, maka, barn, förälder eller vårdnadshavare som den enskilda har samband med inom folkbokföringen samt om dessa personers samband med den enskilda (2 kap. 9 § FdbL, 17 § första stycket FdbF och SKVFS 2004:31):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • adress
 • folkbokföringsfastighet
 • lägenhetsnummer
 • distrikt
 • folkbokföringsort
 • avregistrering från folkbokföringen.

Uppgifter till en enskild om någon annan än den enskilda själv

Skatteverket får ge enskilda direktåtkomst till följande uppgifter om andra personer än den enskilda själv (2 kap. 8 första stycket och 9 andra stycket §§ FdbL):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • adress
 • folkbokföringsfastighet
 • lägenhetsnummer
 • distrikt
 • folkbokföringsort
 • avregistrering från folkbokföringen
 • uppgifter om samband inom folkbokföringen med den enskilda
 • uppgifter om samband inom folkbokföringen med barn under 18 år som den enskilda är vårdnadshavare för.

Uppgifter till en vårdnadshavare

Skatteverket får lämna ut följande uppgifter om ett barn som är under 18 år till barnets vårdnadshavare, om vårdnadshavaren har fyllt 16 år, genom att ge vårdnadshavaren direktåtkomst till uppgifterna (2 kap. 9 § FdbL, 17 § andra stycket FdbF och SKVFS 2004:31):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • adress
 • folkbokföringsfastighet
 • lägenhetsnummer
 • distrikt
 • folkbokföringsort
 • avregistrering från folkbokföringen.

Skatteverket får i detta sammanhang även medge den enskilda direktåtkomst till motsvarande uppgifter om en förälder eller vårdnadshavare som barnet har samband med. Direktåtkomsten får även avse uppgift om de nämnda personernas samband med barnet (2 kap. 9 § FdbL och 17 § andra stycket FdbF). Reglerna syftar i första hand till att ge Skatteverket möjlighet att genom en e-tjänst tillhandahålla allmänheten personbevis som även innehåller uppgifter om personer som har samband med den enskilda (prop. 2015/16:28 s. 49 ff.).

Uppgifter till Svenska kyrkan

Skatteverket får lämna ut följande uppgifter till Svenska kyrkan genom att ge direktåtkomst till uppgifterna (2 kap. 8 första stycket och 9 andra stycket §§ FdbL och 16 § FdbF):

 • personnummer eller samordningsnummer
 • namn
 • adress
 • folkbokföringsfastighet
 • lägenhetsnummer
 • distrikt
 • folkbokföringsort
 • avregistrering från folkbokföringen.

Sekretessprövning av om Skatteverket kan lämna ut uppgifterna

Innan Skatteverket lämnar ut några uppgifter ska Skatteverket göra en sekretessprövning för att ta ställning till om uppgifterna kan lämnas ut eller inte. I OSL finns sekretessbestämmelser för folkbokföringsverksamheten.

Om uppgifterna innehåller personuppgifter måste Skatteverket även ta ställning till om mottagarens behandling av uppgifterna är förenlig med PuL. Sekretess gäller för uppgifterna om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgifterna behandlas i strid med PuL.

Skyldighet att underrätta andra myndigheter om registrering

Det finns bestämmelser om underrättelseskyldigheten i FdbF. Dessa innebär att Skatteverket under vissa förutsättningar ska underrätta angivna myndigheter om en registrering som har gjorts i folkbokföringsdatabasen. Dessa bestämmelser medför att eventuell sekretess för uppgifterna bryts. Bestämmelserna fungerar alltså som sekretessbrytande regler (6–9 §§ FdbF).

Avgifter för att lämna ut uppgifter

Skatteverket ska ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen för de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 FdbL, d.v.s. när mottagaren ska aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter eller göra ett urval av personuppgifter. Vid andra utlämnanden får Skatteverket ta ut en avgift (2 kap. 12 § FdbL och 18 § FdbF).

Rätten att ta ut avgifter får inte inskränka allmänhetens rätt att ta del av, och mot en fastställd avgift, få en kopia av en allmän handling enligt TF (2 kap. 12 § FdbL).

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst; [1] [2] [3] [4] [5]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution [1] [2] [3]
 • Proposition 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket [1] [2] [3] [4]