OBS: Detta är utgåva 2017.3. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan hindra en återbetalning om det finns ett beslut om annan skatt än F- eller SA-skatt eller avgift eller om det är troligt att Skatteverket kommer att besluta om någon sådan skatt eller avgift.

Överskott som kan behövas för beslutad skatt eller avgift

Skatteverket ska inte återbetala överskott på skattekontot som kan behövas för betalning av annan skatt än F- eller SA-skatt eller avgift som har beslutats men som ännu inte ska ha betalats (64 kap. 4 § 3 a SFL).

Skatteverket registrerar skattebeslut som innebär ytterligare skatt att betala på Skatteverkets del av skattekontot. Samtidigt registrerar Skatteverket automatiskt en utbetalningsspärr i skattekontot, oavsett vilken betalningsfrist som gäller. Om det är överskott på kontot så hindrar spärren att något belopp betalas ut före skatt-eller avgiftsbeslutets förfallodag.

Överskott som kan behövas för ännu inte beslutad skatt eller avgift

Skatteverket kan hindra återbetalning när man i samband med en utredning funnit att en skatt eller avgift kan antas bli beslutad (64 kap. 4 § 3 b SFL). På så sätt undviks en återbetalning som annars skulle ha följts av ett nytt krav på betalning. Enligt Skatteverket bör återbetalningen inte hindras om det är uppenbart att den skattskyldige kommer att kunna betala den ytterligare skatt som utredningen för med sig..

När kan ett överskott behövas för ännu inte beslutad skatt eller avgift?

Nedan finns ett antal exempel på situationer när ett överskott på skattekontot kan behövas för skatt eller avgift som ännu inte har beslutats.

Exempel: trolig skattehöjning p.g.a. nya uppgifter

Skatteverket har under en pågående skatterevision funnit uppgifter som innebär att det är troligt att skatten kommer att höjas. Skatteverket bedömer dock att utredningen kommer att ta ytterligare tid.

Exempel: ytterligare skatt

Skatteverket har efter utredning övervägt att påföra den skattskyldige ytterligare skatt.

Exempel: ansökan om ansvar hos förvaltningsrätten

Nytt: 2017-05-05

Skatteverket har ansökt om betalningsansvar hos förvaltningsrätten eller när Skatteverket avser att ansöka om betalningsansvar efter att en företrädare inte fullföljt en överenskommelse.

Exempel: beslut om SINK eller A-SINK

En arbetsgivare har dragit skatt som har gottskrivits skattekontot för en begränsat skattskyldig person. Skatteverket har anledning att besluta om SINK-skatt eller A-SINK-skatt.

Inget hinder om det finns skäl för anstånd med betalningen

Skatteverket kan ge anstånd med betalning av skatt om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (63 kap. 4 § SFL). Enligt Skatteverket bör inte återbetalningen hindras om skattefrågan är så tveksam att det finns anledning att bevilja anstånd med betalningen. Regeln om hinder mot återbetalning står alltså i motsats till regeln om anstånd med betalning (prop. 2010/11:165 s. 1047). Om Skatteverket i samband med en utredning har registrerat en utbetalningsspärr och förhållandena därefter har ändrats så att det finns skäl att ge anstånd med betalningen, ska Skatteverket häva spärren.

Att registrera en utbetalningsspärr är en administrativ åtgärd

Skatteverket kan registrera en utbetalningsspärr även om det vid tidpunkten för registreringen inte finns något överskott på skattekontot. Själva registreringen är en administrativ åtgärd.

Besluta om hinder innan återbetalningen går ut

Först när utbetalningsspärren faktiskt hindrar en återbetalning får den rättsverkan. Senast i anslutning till att en återbetalning hindras ska Skatteverket fatta ett beslut om hinder mot återbetalning. Ett beslut om hinder mot återbetalning för skatt som inte är beslutad är till nackdel för den beslutet gäller för. Den skattskyldige bör därför få möjlighet att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Den skattskyldige kan begära omprövning eller överklaga beslutet inom två månader.

Särskilt om slutlig skatt

Slutlig skatt ska återbetalas senast då beskedet om slutlig skatt ska skickas till kontohavaren (14 kap 6§ SFF).

För det grundläggande beslutet om slutlig skatt ska ett beslut om hinder mot återbetalning fattas senast den 15 i tolfte månaden efter utgången av beskattningsåret. För fysiska personer innebär det den 15 december året efter beskattningsåret.

Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hinder mot återbetalning ska Skatteverket häva utbetalningsspärren och återbetala det spärrade beloppet (JO 2004-12-27, 2041-2004). Skatteverket måste därför bevaka ärenden där man registrerat en utbetalningsspärr.

Att en återbetalning hindras utesluter inte avräkning mot restförda skattekontoskulder

Även om Skatteverket har registrerat en utbetalningsspärr kan överskottet på kontot användas för avräkning mot skulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning. Läs också om avräkning inom och mellan skattekonton.

Återbetalning kan bara hindras för skatt som tas ut enligt SFL

SFL gäller inte för kupongskatt, stämpelskatt, skatt på ränta på skogskonto, skatt enligt tullagen, trängselskatt eller skatt enligt vägtrafikskattelagen (3 kap. 1 § SFL). Skatteverket kan därför inte hindra återbetalning av ett överskott på skattekontot för att det finns eller kan komma att finnas ett beslut om sådan skatt.

Återbetalning av ingående mervärdesskatt till den som bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet i utlandet regleras i 10 och 19 kapitlet mervärdesskattelagen. Regleringen är en speciallag som gör att SFLs regler om hinder mot återbetalning inte gäller sådana återbetalningar. Den skattskyldige kan själv vilja styra en återbetalning från skattekontot för att täcka andra skulder. Läs om hinder mot återbetalning på kontohavarens egen begäran.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Övrigt

  • JO 2004-12-27 dnr 2041-2004 [1]