OBS! Det finns en senare version.

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Näringsverksamhet), Skattebetalning & borgenärsarbete

Ändring till och med: SFS 2016:889

1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehållet i förordningen är uppdelat enligt följande.

1 kap. - Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck

2 kap. - Registrering

3 kap. - Preliminär skatt

4 kap. - Särskild inkomstskatt

5 kap. - Kontrolluppgifter

6 kap. - Deklarationer

7 kap. - Övriga uppgifter

8 kap. - Föreläggande

9 kap. - Dokumentation

10 kap. - Utredning och kontroll

11 kap. - Betalningssäkring

12 kap. - Undantag från kontroll

13 kap. - Beslut om skatter och avgifter

14 kap. - Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

15 kap. - Omprövning och överklagande

16 kap. - Verkställighet

17 kap. - Underrättelse om beslut m.m.

18 kap. - Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, landsting, myndigheter och andra menigheter

19 kap. - Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket

20 kap. - Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra myndigheter

21 kap. - Avgifter

22 kap. - Övrigt.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i skatteförfarandelagen (2011:1244).

2 kap. Registrering

1 § En anmälan för registrering enligt 7 kap. 2, 2 a eller 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska göras enligt ett fastställt formulär. Förordning (2014:1473).

2 § Den som registreras för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 eller andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tilldelas ett registreringsnummer för mervärdesskatt.

Skatteverket får meddela föreskrifter om registreringsnumrens utformning.

2 a § Den som registreras enligt 7 kap. 2 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tilldelas ett identifikationsnummer för byggarbetsplatsen.

Skatteverket får meddela föreskrifter om identifikationsnumrens utformning. Förordning (2014:1473).

3 § Skatteverket ska utfärda en särskild handling om beslutad registrering enligt ett fastställt formulär. Om grunden för registreringen är en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska en handling utfärdas bara om den registrerade begär det.

3 kap. Preliminär skatt

Godkännande för F-skatt

1 § En ansökan om godkännande för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska göras enligt ett fastställt formulär.

Skatteavdrag för preliminär skatt

Mottagare som är godkänd för F-skatt

2 § En sådan handling som avses i 10 kap. 12 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren:

1. namn,

2. postadress.

Handlingen ska även innehålla uppgift om mottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Utländsk valuta

3 § Om ersättning för arbete betalas ut i utländsk valuta och skatteavdraget har beräknats på ersättning som har räknats om enligt en annan valutakurs än kursen vid utbetalningstillfället, ska uppgift om skatteavdragets belopp som ska lämnas till mottagaren enligt 10 kap. 19 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) anges i den utländska valutan.

4 § Om uppgift om skatteavdragets belopp enligt 3 § har lämnats i utländsk valuta, ska skatteavdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället.

Åtagande att göra skatteavdrag

4 a § Ett åtagande enligt 10 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om att göra skatteavdrag ska innehålla följande identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen eller en annan utländsk juridisk person än en värdepapperscentral och för avstämningsbolaget:

1. namn,

2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress. Förordning (2016:79).

Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt

Värdering av förmåner

5 § Skatteverket får meddela föreskrifter om värdering av bilförmån vid underlag för beräkning av skatteavdrag.

Skattetabeller

6 § Skatteverket ska fastställa sådana allmänna och särskilda skattetabeller som avses i 12 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

7 § Skattetabellerna ska ange skatteavdraget med utgångspunkt från att kommunal inkomstskatt, begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) och avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund beräknas efter en sammanlagd skatte- och avgiftssats i hela krontal.

4 kap. Särskild inkomstskatt

1 § Om ersättning som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. betalas ut i utländsk valuta, ska uppgift om skatteavdragets belopp som ska lämnas till mottagaren till följd av 13 kap. 5 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244) anges i den utländska valutan.

2 § Om uppgift om skatteavdragets belopp enligt 1 § har lämnats i utländsk valuta, ska skatteavdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället.

5 kap. Kontrolluppgifter

Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

1 § I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om intäkt i inkomstslaget tjänst ska följande uppgifter lämnas:

1. bruttolönen,

2. det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån, och

3. förmån av fri parkering.

2 § I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska följande uppgifter om bilförmån lämnas:

1. bilmodell,

2. nedsättning av värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, på grund av att mottagaren har utgett ersättning för förmånen,

3. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning enligt 2,

4. värdet av förmån av drivmedel enligt 61 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

5. antalet kilometer tjänstekörning som ersättning för kostnader för drivmedel för resa i tjänsten med förmånsbil avser.

3 § I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska uppgift lämnas om huruvida bostadsförmån i Sverige avser en bostad som är belägen på en småhusenhet. Det gäller dock inte om det är fråga om förmån av semesterbostad.

Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet

4 § Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en kontrolluppgift enligt 16 kap. 3 § 3 skatteförfarandelagen (2011:1244) om sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift om tomträttsavgäld

5 § I en kontrolluppgift enligt 18 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om tomträttsavgäld ska uppgift lämnas om fastighetens beteckning.

Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag

6 § I en kontrolluppgift enligt 20 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om avyttring av andelar i en värdepappersfond, i ett fondföretag, i en specialfond eller i en utländsk specialfond ska uppgift lämnas om fondens eller fondföretagets namn. Förordning (2013:600).

ISIN-nummer

7 § Skatteverket får meddela föreskrifter om att en kontrolluppgift enligt 17-21 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla uppgift om fordringsrättens eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security Identification Number).

Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

7 a § I en kontrolluppgift enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om rapporteringspliktiga konton ska, om kontrolluppgiften lämnas för en sådan fysisk person som avses i 22 b kap. 5 § första stycket 6 a skatteförfarandelagen och en trust är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, uppgift lämnas om huruvida den fysiska personen är

1. stiftare,

2. förvaltare,

3. beskyddare,

4. förmånstagare, eller

5. annan fysisk person som utövar verklig kontroll över trusten. Förordning (2015:924).

Kontrolluppgift om utländska förhållanden

Begränsat skattskyldiga

8 § I en kontrolluppgift för någon som är begränsat skattskyldig ska uppgift lämnas om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande för den som kontrolluppgiften avser. Om kontrolluppgiften avser intäkt i inkomstslaget tjänst, ska den även innehålla uppgift om medborgarskap.

Om kontrolluppgiften lämnas för en fysisk person, behöver uppgift om skatteregistreringsnummer bara lämnas för

1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare, eller

2. transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller senare, om det saknas avtalsförbindelser.

Andra stycket gäller inte om kontrolluppgiften lämnas enligt bestämmelserna i 22 a och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2015:924).

Åtagande att lämna kontrolluppgift

9 § Ett åtagande enligt 23 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkring eller sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring ska innehålla följande identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren eller tjänstepensionsinstitutet, försäkringstagaren och den försäkrade:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.

Åtagandet ska även innehålla identifikationsuppgifter för avtalet om pensionsförsäkring eller tjänstepension i form av försäkringsnummer eller motsvarande.

10 § Ett åtagande enligt 23 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om att lämna kontrolluppgifter enligt 17 och 19-22 kap. samt 23 kap. 2 § skattförfarandelagen ska innehålla följande identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen eller en annan utländsk juridisk person än en värdepapperscentral och för avstämningsbolaget:

1. namn,

2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress. Förordning (2016:79).

Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter

Identifikationsuppgifter som kontrolluppgifter ska innehålla

11 § En kontrolluppgift ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och

3. postadress.

Om personnummer eller samordningsnummer saknas för den som kontrolluppgift ska lämnas för enligt 17, 18 eller 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), ska kontrolluppgiften i stället innehålla uppgift om födelsedatum och födelseort. Förordning (2015:924).

12 § En kontrolluppgift enligt 22 kap. 9-11 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska i stället för vad som anges i 11 § innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige, den som kontrolluppgiften lämnas för, försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande tjänstepensionsinstitutet:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.

13 § Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att en viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en kontrolluppgift om verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst.

Sammandrag av kontrolluppgifter

14 § Den som lämnar kontrolluppgifter på papper ska även lämna ett sammandrag av kontrolluppgifterna.

15 § Ett sammandrag av kontrolluppgifter ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.

Sammandraget ska även innehålla uppgift om antalet lämnade kontrolluppgifter.

16 § Skatteverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna sammandrag av kontrolluppgifterna och om innehållet i dem.

Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet

17 § Skatteverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna i 25 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter.

6 kap. Deklarationer

Skattedeklaration

1 § En skattedeklaration enligt 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och

3. postadress.

En förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen ska även innehålla motsvarande identifikationsuppgifter för betalningsmottagaren.

En mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen ska även innehålla uppgift om registreringsnummer för mervärdesskatt.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter en förenklad arbetsgivardeklaration ska innehålla.

2 § Om en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) avser en betalningsmottagare som är begränsat skattskyldig, ska deklarationen även innehålla uppgift om mottagarens

1. utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande, och

2. medborgarskap.

Första stycket gäller inte om uppgiften saknar betydelse för

1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar som anges i 14 kap. 1 § 1 skatteförfarandelagen,

2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

3. registrering av skatteavdrag,

4. bestämmande av skattereduktion,

5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,

6. beskattning enligt

a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och

b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och

7. Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.

Skatteverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av andra stycket.

3 § Den som i en arbetsgivardeklaration ska redovisa skatteavdrag för skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska i en bilaga till deklarationen lämna följande identifikationsuppgifter för betalningsmottagaren:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. postadress,

4. hemvistland, och

5. sådana identifikationsuppgifter som anges i 2 §.

Bilagan ska även innehålla uppgift om

1. skattepliktig ersättning som har betalats ut till varje mottagare,

2. tid och plats för den verksamhet som skattepliktig ersättning har betalats ut för samt verksamhetens art,

3. tidpunkt för när ersättningen betalades ut, och

4. skatteavdrag för varje betalningsmottagare.

Första och andra styckena gäller även inkomst som är undantagen från skatteplikt på grund av skatteavtal enligt 8 § första stycket 4 lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

4 § En sådan särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska även innehålla uppgift om tid och plats för de tillställningar som redovisningen lämnas för.

5 § I en mervärdesskattedeklaration ska utgående skatt som avser sådana unionsinterna förvärv som anges i 1 kap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200) redovisas särskilt.

Inkomstdeklaration

Underrättelse till fysiska personer och dödsbon

6 § En underrättelse enligt 31 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla

1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 7 §,

2. uppgifter om intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader i inkomstslaget kapital,

3. uppgifter om avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pensionssparkonto,

4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

5. uppgift om underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), och

6. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Underrättelsen ska ske genom att uppgifterna anges i det fastställda formuläret för inkomstdeklarationen. Förordning (2015:779).

Identifikationsuppgifter

7 § En inkomstdeklaration ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den deklarationsskyldige:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer, och

3. postadress.

En inkomstdeklaration som avser en utländsk juridisk person ska även innehålla uppgift om det land där styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades vid beskattningsårets utgång.

Begränsat skattskyldiga

8 § Den som har varit begränsat skattskyldig under mindre än hela beskattningsåret ska lämna uppgift om den tid han eller hon har varit obegränsat skattskyldig.

Inkomstslaget näringsverksamhet

9 § Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om näringsverksamhet ska för varje näringsverksamhet lämna följande uppgifter från bokföringen:

1. intäkter och kostnader,

2. bokslutsdispositioner,

3. skatter och skattemässiga avsättningar,

4. tillgångar och skulder,

5. avsättningar och obeskattade reserver, samt

6. eget kapital.

10 § Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om näringsverksamhet ska även för varje näringsverksamhet lämna uppgifter om

1. arten och omfattningen av verksamheten,

2. hur värdesättningen på lager och fordringar har skett,

3. hur det bokföringsmässiga resultatet har justerats för att stämma överens med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229),

4. hur avdrag för värdeminskning har beräknats,

5. den deklarationsskyldiges tillskott till eller uttag ur näringsverksamheten och andra förmåner som den deklarationsskyldige har fått av verksamheten,

6. ändrade redovisningsprinciper, samt

7. värdet av inventarier som har anskaffats och avyttrats under året.

10 a § Den som är godkänd för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) och som bedriver både sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap. 3-5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och annan näringsverksamhet ska lämna sådana uppgifter som anges i 9 och 10 §§ särskilt för den kvalificerade rederiverksamheten. Förordning (2016:889).

11 § Fysiska personer och dödsbon som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om näringsverksamhet ska även lämna uppgift om kapitalunderlaget för räntefördelning enligt 33 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229). Uppgiften ska avse kapitalunderlagets belopp vid utgången av närmast föregående beskattningsår och motsvarande belopp vid beskattningsårets utgång.

12 § Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska, i stället för att lämna sådana uppgifter som anges i 9 och 10 §§, tillsammans med inkomstdeklarationen ge in sin årsredovisning.

Ett svenskt skadeförsäkringsföretag ska tillsammans med inkomstdeklarationen ge in en bestyrkt kopia av protokoll eller annan handling, som visar hur resultaträkningen och balansräkningen för beskattningsåret slutligt har fastställts samt hur vinsten för samma år har disponerats.

13 § Ett utländskt försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsverksamhet i Sverige ska, i stället för vad som anges i 9-12 §§, tillsammans med inkomstdeklarationen ge in sitt årsbokslut.

14 § I inkomstdeklarationen ska uppgifter om sådana pensionsutfästelser som är tryggade med avdragsrätt lämnas av den som

1. har intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet, och

2. för beskattningsåret enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. redovisar pensionsutfästelse i sin balansräkning under rubriken Avsatt till pensioner eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag.

Uppgifterna ska avse förhållandena både vid beskattningsårets ingång och utgång.

Den som enligt 16 kap. 14 § eller 28 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) har gjort avdrag för medel som har avsatts till personalstiftelse eller pensionsstiftelse ska lämna uppgift om namn och organisationsnummer för stiftelsen.

Sammansatta poster

15 § Skatteverket får meddela föreskrifter om att den som ska lämna uppgifter från bokföringen i särskilda fall får lämna sådana uppgifter som avses i 9 § 1-3 i sammansatta poster om verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst.

Betalning till utlandet

16 § En uppgift om utgift enligt 31 kap. 31 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska avse ersättningarnas sammanlagda belopp för varje land.

Bemyndigande

17 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen för att verket ska kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst.

Anstånd med att lämna deklaration

18 § Om anstånd med att lämna inkomstdeklarationer eller mervärdesskattedeklarationer har beviljats enligt 36 kap. 3 eller 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska deklarationerna lämnas enligt en tidsplan som beslutas av Skatteverket. Förordning (2013:1069).

7 kap. Övriga uppgifter

Särskilda uppgifter

Redare

1 § Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka särskilda uppgifter som en redare ska lämna enligt 33 kap. 8 § 3 skatteförfarandelagen (2011:1244) för att verket ska kunna bestämma vilka fartområden fartygen avses gå i.

Nedsättning av utländsk skatt

2 § Den som ska lämna särskilda uppgifter om nedsättning av utländsk skatt enligt 33 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillsammans med de särskilda uppgifterna ge in beslutet om nedsättningen av den utländska skatten i original eller i bestyrkt kopia.

Informationsuppgifter

3 § Identifikationsuppgifter enligt 5 kap. 11 eller 12 § måste alltid lämnas i sådan informationsuppgift som avses i 34 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Detta gäller även om Skatteverket enligt 5 kap. 13 § har meddelat föreskrifter om eller i enskilda fall beslutat att en viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en kontrolluppgift.

4 § Den som enligt 34 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska lämna uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige om en betalning till eller från utlandet ska lämna följande uppgifter:

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. betalningsdatum,

3. valutakod, och

4. vilket land betalningen går till eller kommer från.

Den som har gjort en betalning till utlandet ska även uppge vad betalningen avser och betalningsmottagarens namn.

Periodiska sammanställningar

5 § Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning. Sådana föreskrifter får innehålla bestämmelser om att en periodisk sammanställning ska lämnas även för varuöverföringar för vilka det inte finns någon redovisningsskyldighet.

8 kap. Föreläggande

1 § Den som föreläggs enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska få minst fem dagar på sig att följa föreläggandet. Detta gäller dock inte den som föreläggs enligt 44 kap. 1 eller 2 § skatteförfarandelagen.

2 § Om Skatteverket avser att utfärda ett föreläggande enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), ska en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite.

9 kap. Dokumentation

Generell dokumentationsskyldighet

1 § Sådant underlag som avses i 39 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår som underlaget avser.

Underlag för att kunna fullgöra skyldigheten att jämka enligt 8 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200) ska dock bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då korrigeringstiden löpte ut.

Kassaregister

2 § Ett kassaregister som enligt 39 kap. 8 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska vara certifierat, ska certifieras av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Certifiering får även utföras av ett organ från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från ett land utanför EES som Europeiska unionen har träffat avtal med om ömsesidigt erkännande.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om certifiering.

3 § Skatteverket får i fråga om sådana kassaregister som avses i skatteförfarandelagen (2011:1244) meddela ytterligare föreskrifter om

1. krav på kassaregister,

2. teknisk kontroll av kassaregister,

3. användning av kassaregister, och

4. undantag från skyldigheter som gäller kassaregister.

4 § Sådana uppgifter på kontrollremsa, i journalminne eller på tömningskvitto som avses i 42 kap. 7 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska bevaras under två månader efter utgången av den kalendermånad då uppgifterna registrerades i kassaregistret. Det gäller dock inte om uppgifterna utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078).

Personalliggare

5 § En personalliggare enligt 39 kap. 11 eller 11 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:

1. näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer,

2. namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten, samt

3. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.

Uppgifterna i första stycket 2 och 3 ska avse varje verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas.

Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut. Förordning (2014:1473).

6 § Skatteverket får meddela föreskrifter om hur en personalliggare ska vara utformad och om hur den ska föras.

Torg- och marknadshandel

7 § Sådan dokumentation om upplåtelse av en plats för torg- och marknadshandel som avses i 39 kap. 13 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare:

1. namn eller, om det är fråga om en juridisk person, firma,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. postadress, och

4. telefonnummer.

Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats till platsupplåtaren, behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första stycket för den som godkännandet gäller.

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då upplåtelsen av platsen för torg- och marknadshandel skedde.

Omsättning av investeringsguld

8 § Sådan dokumentation om omsättning av investeringsguld som avses i 39 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:

1. vad transaktionen avser,

2. köparens namn eller, om det är fråga om en juridisk person, firma,

3. köparens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

4. köparens postadress, och

5. köparens telefonnummer.

Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats till säljaren, behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första stycket för den som godkännandet gäller.

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna dokumenterades.

Internprissättning

9 § Sådan dokumentation om internprissättning som avses i 39 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla

1. en beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten,

2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,

3. en funktionsanalys,

4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och

5. en jämförbarhetsanalys.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i dokumentationen.

10 kap. Utredning och kontroll

Kontroll av skatte- och avgiftsredovisning

1 § Skatteverket ska snarast efter det att verket har underrättats om ett konkursbeslut enligt 12 § konkursförordningen (1987:916) kontrollera skatte- och avgiftsredovisningen för den som beslutet gäller.

2 § Om det kan antas att den som enligt 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska vara registrerad är på obestånd eller har försummat att betala skatt eller avgift, ska Skatteverket så snart som möjligt kontrollera den personens skatte- och avgiftsredovisning.

Revision

3 § Den som ska utföra, biträda vid eller leda en revision ska innan han eller hon för första gången utför ett sådant arbete upplysas om gällande bestämmelser om sekretess. Detsamma gäller den som har förordnats enligt 4 § att delta vid en revision. Den som har tagit emot en sådan upplysning ska skriftligen bekräfta detta.

4 § Skatteverket får förordna deltagare i utbytesprogram inom skatte- och avgiftsområdet att delta vid en revision, om utbytesprogrammet sker inom ramen för samarbete i Europeiska unionen eller Nordiska ministerrådet eller annars följer av en överenskommelse som Sverige har ingått med en annan stat.

5 § Räkenskapsmaterial och andra handlingar som har överlämnats för revision får inte hållas tillgängliga för någon annan än

1. revisorn,

2. den som biträder revisorn,

3. den tjänsteman som leder revisionsarbetet,

4. granskningsledaren, och

5. den som har förordnats enligt 4 §.

6 § Anmälningsskyldigheten i 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för Skatteverkets behandling av personuppgifter hos den reviderade.

11 kap. Betalningssäkring

Skyldighet för myndighet att hålla sig underrättad

1 § Förvaltningsrätten ska hålla sig underrättad om den betalningsskyldighet som ett beslut om betalningssäkring avser till dess att det belopp som betalningssäkringen gäller får drivas in.

2 § Skatteverket ska hålla sig underrättat om den betalningsskyldighet som ett beslut om betalningssäkring avser så länge beslutet gäller och till dess att det belopp som betalningssäkringen gäller får drivas in. Om beslutet bör upphävas helt eller delvis, ska Skatteverket begära det hos förvaltningsrätten.

Om Kronofogdemyndigheten enligt 46 kap. 17 § eller 69 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har tagit emot säkerhet för en betalningsskyldighet som inte är fastställd, ska Skatteverket hålla sig underrättat om betalningsskyldigheten till dess att det belopp som betalningssäkringen gäller får drivas in och upplysa Kronofogdemyndigheten om förhållanden som är av betydelse för säkerheten.

Säkerhet

3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i 46 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut om att ta egendom i förvar

4 § Kronofogdemyndigheten ska på begäran av granskningsledaren biträda denne när egendom ska tas i förvar enligt 46 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

5 § Den som ett beslut enligt 46 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller ska få ett bevis när egendom har tagits i förvar. Beviset ska utfärdas av granskningsledaren och innehålla följande uppgifter:

1. vad som har tagits i förvar, och

2. vilken betalningsskyldighet förvaret avser.

Beviset ska omedelbart lämnas till den som beslutet gäller eller, om det inte kan ske, skickas till denne.

6 § Kontanta medel som har tagits i förvar ska snarast placeras enligt 3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

7 § Om egendom inte längre ska vara kvar i förvar, ska granskningsledaren omedelbart lämna tillbaka egendomen.

12 kap. Undantag från kontroll

1 § Om ett mål om undantag av uppgifter eller handlingar från kontroll avser uppgifter i en sådan upptagning som avses i 3 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244), bestämmer förvaltningsrätten i vilken form eller på vilket sätt upptagningen ska tillhandahållas i målet.

13 kap. Beslut om skatter och avgifter

Beslut om särskild inkomstskatt

1 § Den som enligt 54 kap. 3 eller 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) skriftligen ansöker om att få tillgodoräknas särskild inkomstskatt ska tillsammans med ansökan ge in en utredning som visar att särskild inkomstskatt har betalats respektive den utländska skatt som har betalats.

Beslut om preliminär skatt

2 § Om den preliminära skatten ska sättas ned för den som har meddelats både ett beslut om debitering av preliminär skatt enligt 55 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och ett beslut om preliminär A-skatt enligt 55 kap. 6 eller 7 § skatteförfarandelagen, ska i första hand beslutet om debitering av preliminär skatt ändras. I andra hand ska beslutet om preliminär A-skatt ändras.

Om även beslutet om preliminär A-skatt behöver ändras, ska ändringen avse skatteavdrag i följande ordning:

1. skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras enligt skattetabell enligt 11 kap. 17, 18, 19 eller 21 § skatteförfarandelagen,

2. skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras med 30 procent enligt 11 kap. 20 eller 24 § skatteförfarandelagen,

3. skatteavdrag som ska göras från ränta, utdelning och annan avkastning enligt 11 kap. 25 eller 26 § skatteförfarandelagen.

3 § Om den preliminära skatten ska höjas för den som har meddelats både ett beslut om debitering av preliminär skatt enligt 55 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och ett beslut om preliminär A-skatt enligt 55 kap. 6 eller 7 § skatteförfarandelagen, ska i första hand beslutet om preliminär

A-skatt ändras i den del det avser skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras enligt skattetabell enligt 11 kap. 17, 18, 19 eller 21 § skatteförfarandelagen. Det gäller dock inte om det finns särskilda skäl för något annat. I andra hand ska beslutet om debitering av preliminär skatt ändras.

4 § Ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244) för den som inte har meddelats något beslut om debitering av preliminär skatt, ska i första hand avse skatteavdrag från den skatt- eller avgiftsskyldiges huvudinkomst. I andra hand ska beslutet avse skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras med 30 procent enligt 11 kap. 20 eller 24 § skatteförfarandelagen.

5 § Om det ingår öretal i summan av de skatte- och avgiftssatser som enligt 55 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller för den skatt- och avgiftsskyldige, tillämpas följande skattetabell. Är öretalet över femtio tillämpas skattetabellen med närmaste högre hela krontal. I annat fall tillämpas skattetabellen med närmaste lägre hela krontal.

Beslut och besked om slutlig skatt

6 § Ett besked om slutlig skatt enligt 56 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:

1. fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst,

2. inkomst av kapital,

3. storleken på de skatter och avgifter som anges i 56 kap. 6 § skatteförfarandelagen,

4. summan av gjorda skattereduktioner enligt 56 kap. 7 § skatteförfarandelagen, samt

5. pensionsgrundande inkomst.

I beskedet för fysiska personer och dödsbon ska även skattesatserna för kommunal inkomstskatt anges.

7 § Den som bara har haft intäkt av kapital och som inte är skyldig att lämna en inkomstdeklaration ska underrättas om beslutet om slutlig skatt i beskedet om slutlig skatt, om

1. skatteavdrag har gjorts från intäkten enligt 10 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

2. det är fråga om schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt 22 kap. 16 § eller 17-21 §§ skatteförfarandelagen.

Beskedet om slutlig skatt ska då även innehålla uppgift om

1. intäkt av kapital,

2. varje utbetalares namn, utbetalt belopp och belopp för preliminär skatt i varje kontrolluppgift som har lämnats enligt 17 eller 19 kap. skatteförfarandelagen, samt

3. namnet på den som har lämnat kontrolluppgift om schablonintäkt och uträknad schablonintäkt för varje kontrolluppgift.

Skatteverket får meddela föreskrifter om att ytterligare uppgifter ska lämnas i beskedet.

8 § Om Skatteverket i ett beslut om slutlig skatt har avvikit från godkända eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration, får den som beslutet gäller underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt om avvikelsen leder till lägre beskattning och avser

1. uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i inkomstdeklarationen, eller

2. uppenbar felaktighet i fråga om intäkt som har uppburits i form av pension enligt socialförsäkringsbalken för tid då den som beslutet gäller inte har varit bosatt i Sverige.

Det gäller även om

1. avvikelsen föranleds av en kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. avvikelsen innebär en rättelse av en uppgift som Skatteverket har angett i det fastställda formuläret för inkomstdeklarationen, och

3. den som beslutet gäller har fått tillfälle att yttra sig över innehållet i kontrolluppgiften och inte har haft något att invända mot uppgiften.

Om särskilda skäl talar emot det, ska dock den som beslutet om slutlig skatt gäller inte underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om underrättelse av beslut om slutlig skatt i beskedet om slutlig skatt.

Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

9 § Om Skatteverket enligt 58 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har beslutat att säkerhet ska ställas för slutlig skatt, ska verket underrätta den som har lämnat skalbolagsdeklarationen om den tid inom vilken säkerheten ska ställas för att undantag från skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska tillämpas.

Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i 58 kap. 1 § skatteförfarandelagen.

Ansvar för skatter och avgifter

10 § Ett beslut enligt 59 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om ansvar för den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag med rätt belopp ska innehålla följande uppgifter för varje betalningsmottagare:

1. den skatt som ska betalas,

2. den redovisningsperiod då skatteavdraget skulle ha gjorts,

3. ersättningens storlek, och

4. namn eller firma och personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

11 § En överenskommelse om företrädaransvar enligt 59 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:

1. parternas namn eller firma och personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

2. datum för överenskommelsen,

3. den skatteskuld eller avgiftsskuld som överenskommelsen avser,

4. det belopp som företrädaren ska betala, och

5. den tidpunkt eller de tidpunkter när betalning senast ska ske.

Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

12 § Skatteverket ska meddela beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt enligt 60 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

14 kap. Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

Kontoutdrag

1 § När Skatteverket har gjort en avstämning av ett skattekonto enligt 61 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ett kontoutdrag skickas till kontohavaren.

Skatteverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och i vilken omfattning som kontoutdrag ska skickas.

Betalning av skatter och avgifter

2 § Den som inte använder ett fastställt formulär vid betalning av skatt eller avgift ska vid betalningen lämna följande identifikationsuppgifter om den som betalningen avser:

1. namn,

2. personnummer eller organisationsnummer, och

3. postadress.

Skatteverket får meddela föreskrifter om att den som gör betalningen i stället ska lämna andra identifikationsuppgifter.

3 § Den som för det särskilda konto för skattebetalningar som avses i 62 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska redovisa inbetald skatt eller avgift till Skatteverket.

Anstånd med betalning av skatter och avgifter

4 § Om Skatteverket har beslutat om säkerhet som villkor för anstånd enligt 63 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska verket underrätta den som har ansökt om anstånd om den tid inom vilken säkerheten ska ställas för att anstånd ska beviljas.

Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i 63 kap. 8 § skatteförfarandelagen.

Återbetalning av skatter och avgifter

5 § Återbetalning av skatter och avgifter enligt 64 kap. 2 eller 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska göras skyndsamt.

6 § Om ett överskott på skattekontot ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 § första stycket 2 a skatteförfarandelagen (2011:1244), ska beloppet betalas tillbaka senast den dag som besked om slutlig skatt ska skickas till kontohavaren.

7 § Om överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 § första stycket 2 b eller c skatteförfarandelagen (2011:1244), ska beloppet betalas tillbaka senast vid utgången av kalendermånaden efter den kalendermånad då skattedeklaration senast ska lämnas för aktuell redovisningsperiod. Om skattedeklarationen lämnas senare, ska återbetalningen göras senast vid utgången av kalendermånaden efter den då deklarationen lämnades.

Om skattedeklarationen behöver kontrolleras, får Skatteverket besluta att återbetalningen ska skjutas upp. Ett sådant beslut får inte meddelas efter utgången av den tid för återbetalning som anges i första stycket.

Ett beslut om att skjuta upp en återbetalning för kontroll förfaller om Skatteverket inte beslutar om föreläggande eller revision inom en månad från dagen för beslutet om att skjuta upp återbetalningen.

8 § Belopp som ska betalas tillbaka ska sättas in på betalningsmottagarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto. Uppgift om sådant konto inhämtas från betalningsmottagaren eller, med mottagarens tillstånd, från bank eller kreditmarknadsföretag. Skatteverket får besluta om återbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

Beslut om sättet för återbetalning får inte överklagas.

9 § Skatteverket får meddela beslut om överföring av skatt till en annan stat enligt 64 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ränta

10 § Basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska fastställas av Skatteverket. Basräntan ska räknas fram genom att säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar avläses varje bankdag. Räntenoteringarna från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter vägs samman till en genomsnittlig räntesats.

Om det uppkommer decimaler vid beräkningen av den genomsnittliga räntesatsen, ska den avrundas till närmaste hela procenttal. Om den ligger mitt emellan två hela procenttal, ska den avrundas nedåt.

15 kap. Omprövning och överklagande

1 § Om en omprövning av ett beslut om debitering av preliminär skatt innebär att den skatt som ska betalas för beskattningsåret sätts ned, ska nedsättningen i första hand avse den del av skatten som ännu inte ska ha betalats.

2 § Det allmänna ombudet hos Skatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid Skatteverket att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol och Skatterättsnämnden.

16 kap. Verkställighet

Bevissäkring

1 § Den som ett beslut om bevissäkring gäller och den som i övrigt berörs av verkställigheten ska få ett bevis över verkställigheten. Beviset ska utfärdas av den som har verkställt bevissäkringen och innehålla följande uppgifter:

1. när och var beslutet verkställdes,

2. vilka som var närvarande,

3. annat av betydelse som har förekommit vid verkställigheten, och

4. en förteckning över det som har tagits om hand.

Betalningssäkring

2 § Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i 69 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Indrivning

3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om när en sådan fordran som avses i 70 kap. 1 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska lämnas för indrivning.

17 kap. Underrättelse om beslut m.m.

Underrättelse om beslut

1 § Den som ett beslut gäller ska underrättas om innehållet i beslut enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller denna förordning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om beslutet är till nackdel för den som det gäller och det får omprövas eller överklagas, ska underrättelsen innehålla en upplysning om hur man begär omprövning eller överklagar.

2 § Om det behövs, ska även andra än den som ett beslut gäller underrättas om beslutet.

3 § En underrättelse om ett beslut ska innehålla uppgift om vem som har fattat beslutet och i förekommande fall vem som har varit föredragande i de fall underrättelsen avser ett

1. beslut om slutlig skatt där Skatteverket har avvikit från godkända eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration i annat fall än som avses i 13 kap. 8 §,

2. skönsbeskattning på grund av att någon inkomstdeklaration inte har lämnats,

3. omprövningsbeslut,

4. beslut om särskilda avgifter, eller

5. beslut om ansvar för skatt.

Delgivning

4 § Om ett föreläggande har förenats med vite enligt 44 kap. 1 eller 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska den som föreläggandet gäller delges detta.

5 § Ett beslut som har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut ska delges den som beslutet gäller, om

1. beslutet innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller delvis, eller

2. Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel för den som beslutet gäller.

6 § Delgivning ska även användas i andra fall där det behövs bevis om att någon har fått del av en underrättelse.

7 § Kronofogdemyndigheten ska anlitas för delgivning, om

1. underrättelse av beslut om bevissäkring enligt 45 kap. 16 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ske först i samband med att beslutet verkställs, och

2. förvaltningsrätten har beslutat att delgivning ska användas.

Om granskningsledaren enligt 69 kap. 3 § skatteförfarandelagen ska verkställa beslutet, får i stället Skatteverket anlitas för delgivningen.

8 § Kronofogdemyndigheten ska anlitas för delgivning, om

1. underrättelse av beslut om betalningssäkring enligt 46 kap. 13 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ske först i samband med att beslutet verkställs, och

2. förvaltningsrätten har beslutat att delgivning ska användas.

Annat sätt än delgivning

9 § Om delgivning inte ska användas, bestämmer Skatteverket på vilket sätt en underrättelse ska ske.

18 kap. Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, landsting, myndigheter och andra menigheter

Kommuner, landsting och andra menigheter

1 § Skatteverket ska lämna redovisningsräkning till kommuner, landsting, registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och huvudmän för begravningsverksamhet enligt begravningslagen (1990:1144).

I redovisningsräkningen ska Skatteverket lämna uppgift om de medel som tillkommer kommunen, landstinget, trossamfundet eller huvudmannen för begravningsverksamheten.

En redovisningsräkning ska upprättas för kalenderår och lämnas i två exemplar senast den 8 mars närmast följande kalenderår. Ett exemplar av redovisningsräkningen, försett med intyg om att räkningen har tagits emot, ska lämnas tillbaka till verket.

Försäkringskassan

2 § Skatteverket ska lämna följande uppgifter till Försäkringskassan:

1. summan av de sjukförsäkringsavgifter som har beslutats,

2. ålderspensionsavgift som vid tillämpning av 62 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) inte anses betald, och

3. sådan avgift som har betalats enligt 62 kap. 17 § tredje stycket skatteförfarandelagen.

Uppgifterna enligt första stycket 1 ska avse kalenderår och lämnas före utgången av närmast följande kalenderår.

Pensionsmyndigheten

3 § Skatteverket ska lämna följande uppgifter till Pensionsmyndigheten:

1. allmän pensionsavgift som vid tillämpning av 62 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) inte anses betald, och

2. sådan avgift som har betalats enligt 62 kap. 17 § tredje stycket skatteförfarandelagen.

Kronofogdemyndigheten

4 § Skatteverket ska lämna Kronofogdemyndigheten uppgift om ett sådant överskott på ett skattekonto som ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 § första stycket 2 a skatteförfarandelagen (2011:1244). Uppgift behöver bara lämnas om kontohavaren har en skuld som ska drivas in av Kronofogdemyndigheten.

5 § Om ett överskott på ett skattekonto ska betalas tillbaka i andra fall än som avses i 4 §, ska Skatteverket undersöka om kontohavaren har en skuld som ska drivas in av Kronofogdemyndigheten.

6 § Om ett beslut om betalningssäkring som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för verkställighet upphävs helt eller delvis, ska Skatteverket underrätta Kronofogdemyndigheten om detta.

7 § Skatteverket ska underrätta Kronofogdemyndigheten om verket eller en allmän förvaltningsdomstol meddelar ett beslut som rör en fordran på obetald skatt eller avgift som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Åklagare

8 § Skatteverket ska, utöver vad som följer av 17 § skattebrottslagen (1971:69), göra en anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till

1. brott enligt 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

2. brott enligt 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

3. givande av muta enligt 10 kap. 5 b § eller grovt givande av muta enligt 10 kap. 5 c § brottsbalken, eller

4. bokföringsbrott eller grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brottsbalken.

En anmälan ska dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som ligger till grund för misstanken om brott.

I andra fall än som avses i första stycket 3 får anmälan i stället göras till en sådan särskild enhet inom verket som ska medverka vid brottsutredning, om

1. det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda till en annan påföljd än böter,

2. den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och

3. den misstänkte har fyllt tjugoett år. Förordning (2012:305).

8 a § I fråga om en felaktighet eller passivitet som ligger till grund för ett beslut om skattetillägg ska Skatteverket på begäran av åklagare lämna uppgift om ett sådant krav på betalning eller överenskommelse om betalningsskyldighet som avses i 13 b § andra stycket skattebrottslagen (1971:69). Förordning (2015:635).

Statistiska centralbyrån

9 § Skatteverket ska under kalenderåret efter beskattningsåret till Statistiska centralbyrån lämna preliminära uppgifter om de beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för beskattningsåret. Skatteverket bestämmer efter samråd med Statistiska centralbyrån vid vilka tidpunkter uppgifterna ska lämnas. Skatteverket ska senast den 15 december efter beskattningsårets utgång lämna uppgifter till Statistiska centralbyrån om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna som har fastställts i beskattningsårets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

19 kap. Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket Kronofogdemyndigheten

1 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om det finns anledning att anta att ett godkännande för F-skatt ska återkallas.

2 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av en sådan uppgift om överskott på ett skattekonto som avses i 18 kap. 4 §. Underrättelsen ska lämnas vid en tidpunkt som Skatteverket bestämmer.

3 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om resultatet av verkställighet av beslut om betalningssäkring. Myndigheten ska även underrätta Skatteverket om när säkerhet har tagits emot enligt 46 kap. 17 § eller 69 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Försäkringskassan

4 § Försäkringskassan ska lämna Skatteverket de uppgifter som verket behöver för att kunna bestämma storleken på egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

Allmän förvaltningsdomstol

5 § En allmän förvaltningsdomstol ska underrätta Skatteverket om beslut i mål enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) även i de fall verket inte är part i målet.

Åklagare

6 § Åklagare ska i fråga om en felaktighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg underrätta Skatteverket om att

1. en sådan förundersökning om brott som avses i 49 kap. 10 a § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) har inletts, om förundersökningen har inletts av någon annan anledning än efter en anmälan om brott av Skatteverket enligt 17 § skattebrottslagen (1971:69),

2. felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål för en sådan utredning om brott som avses i 49 kap. 10 a § andra stycket skatteförfarandelagen och inte har prövats slutligt, och

3. felaktigheten eller passiviteten omfattas av ett sådant väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse som avses i 49 kap. 10 b § skatteförfarandelagen. Förordning (2015:907).

7 § Åklagare ska underrätta Skatteverket om att ett strafföreläggande som omfattar skattetillägg enligt lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall har utfärdats och om att ett sådant strafföreläggande har godkänts. Förordning (2015:908).

Allmän domstol

8 § En allmän domstol ska underrätta Skatteverket om en dom där domstolen har prövat en fråga om skattetillägg enligt lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Förordning (2015:908).

20 kap. Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra myndigheter

Förvaring och gallring

1 § Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) samt uppgifter som har lämnats till verket enligt 19 kap. 6 § ska förvaras hos verket på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra uppgifter. Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket vid tillämpning av skatteförfarandelagen.

2 § Uppgifter och handlingar som avses i 1 § ska gallras sju år eller, i fråga om uppgifter och handlingar som avser ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, elva år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Uppgifter och handlingar som avser revision enligt 41 kap. 2 § första stycket 6 eller 7 skatteförfarandelagen (2011:1244) samt tillsyn eller kontrollbesök enligt 42 kap. skatteförfarandelagen ska dock gallras tre år efter utgången av det kalenderår då beslutet om revision, tillsyn eller kontrollbesök meddelades.

Uppgifter och handlingar ska dock inte gallras om de avser ett aktiebolag eller en ekonomisk förening vars styrelse hade sitt säte eller, om sådant saknas, vars förvaltning utövades i Göteborgs kommun eller en kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län den 1 november året före det år då beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen fattades.

3 § Uppgifter och handlingar som avser revision enligt 41 kap. 2 § första stycket 1-5 skatteförfarandelagen (2011:1244) får bevaras under längre tid än vad som följer av 2 § om det behövs med hänsyn till omständigheterna.

Granskning av vissa tjänstemän

4 § Uppgifter som en myndighet har lämnat ut till Skatteverket enligt 19 kap. 6 § tredje stycket får granskas bara av den tjänsteman som verket har utsett. Verket ska se till att tjänstemannen är lämplig för uppdraget och upplysa honom eller henne om vikten av att föreskriven tystnadsplikt iakttas.

Uppgiftslämnande till myndigheter i andra stater

5 § Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) samt uppgifter som har lämnats till verket enligt 19 kap. 6 § får lämnas ut till myndigheter i andra stater som Sverige har träffat överenskommelse med om handräckning i skatteärenden. Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket vid tillämpning av skatteförfarandelagen.

Andra uppgifter än sådana som avses i första stycket som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av att bestämmelserna i skatteförfarandelagen har följts får lämnas ut till myndigheter i andra stater som Sverige har träffat överenskommelse med om handräckning i skatteärenden.

21 kap. Avgifter

1 § Avgift tas ut när Skatteverket på begäran lämnar

1. bevis om särskild förhandsuträkning av skatt eller avgift eller annat dokument med motsvarande uppgifter om skatt eller avgift,

2. intyg om uppgifter i ett besked om slutlig skatt,

3. intyg om att skatt har betalats, eller

4. intyg om att en viss person inte har någon skatteskuld.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsklass A ska då tillämpas.

En avgift ska tas ut för varje år och person som intyg enligt första stycket 2 begärs för. Avgift ska dock inte tas ut om intyget behövs för ansökan om särskild social förmån eller om det är en kommun som begär intyg.

22 kap. Övrigt

1 § Belopp som avser skatt eller avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

2 § Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) och denna förordning ska, om inte annat föreskrivs, anges i svenska kronor.

3 § Skatteverket ska fastställa formulär enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) och denna förordning.

Skatteverket ska tillhandahålla fastställda formulär kostnadsfritt.

4 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av skatteförfarandelagen (2011:1244) och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2011:1261

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Förordningen tillämpas första gången enligt följande uppställning:

När det gäller         tillämpas förordningen första
                gången på

a) F-skatt, särskild A-skatt

och slutlig skatt        skatt som avser beskattningsår
                som börjar den 1 februari 2012
b) arbetsgivaravgifter     avgifter som avser
                redovisningsperioden januari
                2012
c) skatteavdrag         skatt som ska dras av från
                ersättningar som betalas ut
                efter utgången av 2011

d) mervärdesskatt och punktskatt:

- för redovisningsperioder   skatt som avser
                redovisningsperioder som
                börjar den 1 januari 2012
                eller, om redovisningsperioden
                är ett beskattningsår, den
                redovisningsperiod som börjar
                den 1 februari 2012

- för förvärv och händelser som medför skattskyldighet och som inte ska hänföras

till redovisningsperioder    skatt som avser förvärv och
                händelser som genomförs
                respektive inträffar efter
                utgången av 2011
e) särskild inkomstskatt    inkomster som kommer den
                skattskyldige till del efter
                utgången av 2011

f) kontrolluppgifter och

informationsuppgifter      uppgifter som avser
                kalenderåret 2013

g) åtagande:

- enligt 5 kap. 9 §       pensionsförsäkringsavtal och
                avtal om tjänstepension som
                har ingåtts efter utgången
                av 2012
- enligt 5 kap. 10 §      åtaganden som lämnas efter
                utgången av 2012

h) särskilda uppgifter:

- enligt 7 kap. 1 §       uppgifter som avser
                kalenderåret 2013
- enligt 7 kap. 2 §       uppgifter som avser beslut
                som meddelas efter utgången
                av 2012
- övriga särskilda uppgifter  uppgifter som avser
                beskattningsår som börjar
                den 1 februari 2012

i) periodiska sammanställningar uppgifter som avser första

                kalendermånaden 2012 eller
                första kalenderkvartalet
                2012

j) ersättning för kostnader för ombud, biträde eller

utredning            kostnader i ärenden och
                mål som inleds efter
                utgången av 2011.

2. Följande bestämmelser med bemyndiganden för Skatteverket att meddela föreskrifter och beslut samt fastställa skattetabeller, basränta och formulär ska tillämpas från och med ikraftträdandet:

a) 2 kap. 2 § andra stycket,

b) 3 kap. 5-7 §§,

c) 5 kap. 4, 7, 13, 16 och 17 §§,

d) 6 kap. 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket, 15 och 17 §§,

e) 7 kap. 1 och 5 §§,

f) 9 kap. 2 § tredje stycket, 3 och 6 §§ samt 9 § andra stycket,

g) 11 kap. 3 §,

h) 13 kap. 7 § tredje stycket, 8 § fjärde stycket, 9 § andra stycket och 12 §,

i) 14 kap. 1 §, 2 § andra stycket, 4 § andra stycket, 9 och 10 §§,

j) 16 kap. 2 och 3 §§, samt

k) 22 kap. 3 och 4 §§.

3. Bestämmelserna om betalning och återbetalning av skatter och avgifter i 14 kap. 4 § första stycket och 5-8 §§ samt om uppgiftsskyldighet om överskott på skattekonto enligt 18 kap. 5 § ska tillämpas från och med ikraftträdandet.

4. Den som vid utgången av 2011 har en F-skattsedel ska vid ingången av 2012 anses vara godkänd för F-skatt vid tillämpningen av denna förordning.

Ett innehav av F-skattsedel före den 1 januari 2012 ska vid tillämpningen av 19 kap. 1 § anses vara ett godkännande för F-skatt under samma tid.

5. Basränta som fastställs enligt 14 kap. 10 § ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750).

6. Förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för betalningssäkring som avser beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandeförordningen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gången. Den upphävda förordningen gäller också fortfarande för skatter, tullar, avgifter, särskilda avgifter och ränta som inte ska tas ut enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före utgången av 2011.

7. Taxeringsförordningen (1990:1236) ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

Bestämmelsen om undertecknande av underrättelse om beslut i 9 § taxeringsförordningen gäller dock inte efter utgången av 2011. I stället gäller bestämmelsen om underrättelse om beslut i 17 kap. 3 §.

8. Skattebetalningsförordningen (1997:750) ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande, om inte annat följer av punkten 3, för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandeförordningen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gången.

9. Skattebetalningsförordningen (1997:750) ska fortfarande tillämpas i fråga om skatt enligt lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel som hänför sig till tid före den 1 januari 2010.

10. Förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

11. Förordningen (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och förordningen (2007:597) om kassaregister m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för kontroller som har inletts före utgången av 2011.

12. Vid tillämpningen av punkterna 1, 7 och 10 ska det som sägs om beskattningsår och redovisningsperioder som är brutna räkenskapsår även gälla beskattningsår och redovisningsperioder som består av ett räkenskapsår som är längre eller kortare än tolv månader.

13. Skatteförfarandeförordningen ska tillämpas på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012. Detsamma gäller förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

2014:1472

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2015.

2015:779

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.

3. För beskattningsår som har börjat före ikraftträdandet gäller 6 kap. 6 § i den äldre lydelsen.

2015:924

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2016.

2016:79

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

2. Förordningen tillämpas första gången på åtaganden som lämnas efter den 29 februari 2016.