OBS: Detta är utgåva 2017.4. Visa senaste utgåvan.

En enskild näringsidkare som inte tidigare har haft anställda och anställer någon efter den 31 mars 2016 behöver bara betala ålderspensionsavgift på ersättningen till den anställda under de tolv första månaderna.

Vad är växa-stödet?

Växa-stödet ska underlätta för egenföretagare att göra sin första anställning. Det är en särskild beräkning som innebär att en enskild näringsidkare som inte tidigare har haft anställda och som anställer någon efter den 31 mars 2016 bara behöver betala ålderspensionsavgift på ersättningen till den anställda under de tolv första månaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas.

Bestämmelserna finns i lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag.

Lagen gäller bara 2017–2021

Lagen om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag är tidsbegränsad och tillämpas på avgiftspliktiga ersättningar som betalas ut under perioden 1 januari 2017 till och med den 31 december 2021.

Vilka omfattas av den särskilda beräkningen?

Den särskilda beräkningen riktar sig till enmansföretag som ger ut avgiftspliktig ersättning enligt 2 kap. SAL till en person som har anställts efter den 31 mars 2016.

Med enmansföretag avses fysiska personer som driver aktiv näringsverksamhet och som inte har varit skyldiga att betala arbetsgivaravgift enligt 2 kap. SAL eller särskild löneskatt enligt SLFL sedan den 1 januari 2016 fram till dess att anställningen påbörjas.

Nytt: 2017-06-09

Skatteverket anser att ett enkelt bolag inte är ett enmansföretag och reglerna om växa-stöd kan därför inte tillämpas för enkla bolag. Detta gäller oavsett om en delägare eller en representant för det enkla bolaget redovisar arbetsgivaravgifterna.

Skatteverket anser inte heller att en medhjälpande make i en enskild näringsverksamhet kan tillämpa reglerna om särskild beräkning.

Inte heller den som är huvudman eller assistansberättigad och betalar ut ersättning till gode män, förvaltare eller personliga assistenter omfattas av reglerna för särskild beräkning eftersom de som regel inte bedriver näringsverksamhet (Skatteverkets ställningstagande Fråga om växa-stöd i några fall).

Även en verksamhet som har påbörjats efter den 1 januari 2016 och som uppfyller kraven omfattas av den särskilda beräkningen. Det har ingen betydelse om verksamheten bedrivs utomlands, så länge inga ersättningar har getts ut som skulle ha medfört skyldighet att betala arbetsgivaravgift eller särskild löneskatt om ersättningen hade betalats ut i Sverige.

Vid bedömningen av om enmansföretaget har varit skyldig att betala arbetsgivaravgift eller särskild löneskatt från 1 januari 2016 fram till den första anställningen ska man bortse från ersättningar till en och samma person som uppgår till högst 5 000 kr.

Hur görs den särskilda beräkningen?

På ersättningar som arbetsgivaren betalar ut till den först anställda efter den 1 januari 2017 ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgift. Detta gäller under längst tolv månader och bara för en del av den avgiftspliktiga ersättningen som inte överstiger 25 000 kr per kalendermånad. På den avgiftspliktiga ersättningen som överstiger 25 000 kr per månad ska arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter.

Anställningsavtalet måste avse en anställning på minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka.

Den ersättning som omfattas av den särskilda beräkningen får inte samtidigt ingå i underlaget för det särskilda avdraget för arbetsgivare inom ett stödområde enligt lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Anställda födda 1937 eller tidigare

Om den första anställda är född 1937 eller tidigare ska företaget inte betala varken arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift eller särskild löneskatt på ersättningen. Detta beror på att personer som är födda 1937 eller tidigare inte omfattas av det nya ålderspensionssystemet och betalar därför ingen ålderspensionsavgift. I stället betalas endast särskild löneskatt och denna tas bort i dess helhet om den först anställde är född 1937 eller tidigare.

Den anställda får inte vara anställd i någon annan verksamhet som drivs av samma arbetsgivare

Om den första anställda är eller har varit anställd i en annan näringsverksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av arbetsgivaren eller någon närstående till arbetsgivaren efter den 1 januari 2016 kan arbetsgivaren inte få del av den särskilda beräkningen.

Arbetsgivaren kan inte få del av den särskilda beräkningen i flera verksamheter

En arbetsgivare kan bara få del av den särskilda beräkningen i en enda näringsverksamhet. Det innebär att en arbetsgivare som tidigare fått del av den särskilda beräkningen i en enskild näringsverksamhet inte kan få del av den särskilda beräkningen i en annan verksamhet.

Arbetsgivaren måste lämna uppgifter om andra statliga stöd

Den särskilda beräkningen är ett statligt stöd och måste uppfylla kraven för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regler om statligt stöd. Arbetsgivaren måste lämna uppgift till Skatteverket om hen har tagit emot något annat stöd av mindre betydelse. Arbetsgivaren ska också uppge hur stort belopp hen tagit emot.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster [1]
  • Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [1]
  • Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Fråga om växa-stöd i några fall [1]