OBS: Detta är utgåva 2017.6. Sidan är avslutad 2023.

Här ges exempel på aktiviteter som är idrott respektive inte är idrott.

Idrottslig verksamhet

Skatteverket anser att om det huvudsakliga syftet med en aktivitet är att utöva sport eller idrott är det en idrottslig verksamhet. Det är den genomsnittliga utövarens syfte med aktiviteten som ska beaktas och inte den enskilda utövarens syfte. Att en aktivitet är fysiskt krävande innebär inte i sig att det är en idrottslig verksamhet.

Begreppet omfattar idrottslig träning i allmänhet. Det finns inte något krav att aktiviteten ska utövas på en bestämd nivå, t.ex. på professionell nivå. Det krävs inte heller att den utövas på ett bestämt sätt, d.v.s. regelbundet eller organiserat, eller i syfte att delta i idrottstävlingar. En förutsättning är dock att utövandet av aktiviteten inte är att beteckna som förströelse, rekreation eller nöje.

Verksamheter som ingår i ett av Riksidrottsförbundets medlemsförbund

Riksidrottsförbundet anger i sitt idéprogram att idrott är fysisk aktivitet som utförs för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Där står också att idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning samt att idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Riksidrottsförbundet består av ett antal medlemsförbund som huvudsakligen är organiserade utifrån olika idrotter. Verksamheter som ingår i något av dessa medlemsförbund kan enligt Skatteverkets uppfattning presumeras vara idrottslig verksamhet enligt ML. Det huvudsakliga syftet med dessa aktiviteter får anses vara att utöva sport eller idrott. En förutsättning är dock att verksamheten bedrivs på det sätt som medlemsförbundet i fråga har angett för den specifika idrottsgrenen.

Om verksamheten bedrivs i en lokal eller på en anläggning ska lokalen eller anläggningen vara utformad för den specifika idrotten för att det ska vara en idrottslig verksamhet. Med lokal avses även del av en lokal. Det finns aktiviteter som kan utövas både i en lokal eller på en anläggning som utformats för att uppfylla särskilda regler för tävlingsspel och i en lokal eller på en anläggning som har utformats för aktiviteter som har karaktär av förströelse, rekreation eller nöje.

För att det ska vara fråga om en idrottslig verksamhet krävs det att lokalen eller anläggningen är särskilt inredd för idrottsutövning. En helhetsbedömning ska göras utifrån utformningen av den aktuella lokalen eller anläggningen. Hänsyn ska då tas till vilka installationer som finns och deras betydelse för utövandet av den idrottsliga verksamheten.

Riksidrottsförbundets olika medlemsförbund kan ha regler för vad som ska anses vara en godkänd lokal eller anläggning för tävling och träning. Skatteverket anser att dessa regler ska ligga till grund för bedömningen av om en viss lokal eller anläggning är utformad för den aktuella idrotten. Det saknar betydelse om lokalen eller anläggningen också har godkänts för idrotten i fråga.

Två kriterier ska enligt Skatteverket vara uppfyllda för att lokalen eller anläggningen ska anses utformad för den specifika idrotten:

 1. Lokalen eller anläggningen uppfyller de regler som medlemsförbundet har ställt upp för den specifika idrottsgrenen.
 2. Det är möjligt att utöva idrotten genom att tävla eller träna i lokalen eller på anläggningen.

Det är förekommer att en anläggning som uppfyller medlemsförbundets regler för t.ex. godkända banor används för aktiviteter med olika slags tema. En bedömning om det är en idrottslig verksamhet ska då göras om det är möjligt att utöva idrotten på det sätt som förbundet har angett för idrotten. Ett exempel på när det inte är möjligt att utöva idrott är discobowling även om banorna uppfyller Svenska Bowlingförbundets regler för godkända banor. Läs mer om discobowling.

Det finns medlemsförbund som inte har ställt upp några regler för hur anläggningar som enbart används för träning ska vara utformade. En sådan anläggning får ändå anses vara utformad för den specifika idrotten om installationerna är sådana att utövaren ges möjlighet att träna olika moment i idrotten i fråga. Driving range är till exempel en anläggning som kan finnas i nära anslutning till en golfbana och får därmed anses vara utformad för träning av golfspel. Detsamma gäller för driving range som inte ligger i anslutning till en golfbana.

Här finns en lista över de medlemsförbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet.

Övriga verksamheter

För verksamheter som inte ingår i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund får en bedömning göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet om det huvudsakliga syftet med aktiviteten är att den genomsnittliga deltagaren ska få utöva sport eller idrott. Om det huvudsakliga syftet är ett annat än att utöva sport eller idrott är det inte en idrottslig verksamhet.

Nytt: 2017-04-12

Ett exempel på när det huvudsakliga syftet med aktiviteten är att få utöva sport eller idrott är när besökarna ges möjlighet att utnyttja en s.k. trampolinpark som består av ett antal olika stationer där besökarna får utöva fysisk träning och där i stort sett samtliga stationer är bemannade med en instruktör (HFD 2017-04-17, mål nr 5548-16).

Idrottsligt evenemang

Specialreglerna för ”idrottsligt evenemang” i ML avser entréavgifter för publik till idrottsevenemang, t.ex. fotbollsmatcher eller simtävlingar.

Skatteverket anser ett avtal som medför att kunden kan ta del av idrottsevenemang och få tillgång till en loge i en idrottsanläggning för konferensmöjligheter samt tillgång till reklamplats kan utgöra tillhandahållande av en enda eller flera separata tjänster. Avgörande är avtalets innebörd, främst vad gäller vilka tillhandahållanden som ingår och hur dessa tillhandahållanden får nyttjas av kunden.

Exempel på vad som är respektive inte är idrott

Här finns exempel på olika aktiviteter uppräknade i alfabetisk ordning. För varje aktivitet anges om det är idrott eller inte är idrott.

Agility

Agility är en tävlingsform som går ut på att en hund på så kort tid som möjligt tar sig igenom en bana med olika typer av hinder utan att göra några fel. Hundförarens uppgift är att följa med hunden genom banan och att få hunden att prestera så bra som möjligt vid varje hinder. Hunden och föraren är ett ekipage som på så sätt genomför tävlingen tillsammans. Både hund och förare måste vara fysiskt aktiva. Skatteverket anser att det huvudsakliga syftet med aktiviteten är att föraren ska få möjlighet att utöva idrottslig verksamhet.

Lydnadsövningar med hund är däremot inte en idrottslig verksamhet. Detsamma gäller för aktiviteter där endast hunden tävlar som t.ex. hundkapplöpning.

Aerobics

Aerobics är enligt Skatteverket en idrottslig verksamhet.

Anläggning för barn

En anläggning för barn upp till 15 år skulle enligt Högsta förvaltningsdomstolen till sin karaktär ses som en förströelse- eller nöjesattraktion för barn och ungdomar och inte som idrottslig verksamhet. På anläggningen kunde ett stort antal aktiviteter utövas såsom basket, hockey och fotboll. Inom anläggningen fanns även ett par lekutrymmen för yngre barn (RÅ 2009 not. 145).

Två aktivitetscentra inomhus för barn från 1 till 12 år skulle enligt Kammarrätten inte hänföras till idrott. Anläggningarna syftade till att förmedla en attraktiv, utmanade och spännande miljö där barn kunde träna sina fysiska färdigheter och samtidigt tävla mot varandra. Anläggningarna bestod bl.a. av klättervägg, hoppborg, hinderbana, bungy-jump samt lekhage för de allra minsta (KRNG 2009-10-01, mål nr 3471-3473-09). Domen överklagades men Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Babysim

Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng ansåg Högsta förvaltningsdomstolen inte var idrott (HFD 2012 ref. 71).

Skatteverket anser att det inte är idrott om olika kurser för mindre barn ges för att barnet

 • ska få vattenvana
 • ska tycka om att vara i vatten samt lära sig grunda dyk
 • ska bli tryggt med att även vara under vatten
 • ska lära sig att ta konsekvenserna av sitt handlande i vatten.

I sådana fall är det huvudsakliga syftet att barnen ska få olika slags vattenvana och utveckla sina motoriska förutsättningar för att lära sig simma. Det huvudsakliga syftet är alltså inte att utöva idrott.

Kurser som kan jämföras med traditionell simskola, dvs. kurser som omfattar simundervisning med ett huvudsakligt syfte att barnet ska lära sig simma är idrottslig verksamhet. En bedömning ska göras utifrån det huvudsakliga syftet.

Badanläggning

EU-domstolen har uttalat att tillträde till en bassänganläggning som inte enbart erbjöd besökarna inrättningar för utövande av idrottsverksamhet, utan även andra former av verksamhet för nöje och rekreation, kan utgöra tillhandahållande av tjänster med nära anknytning till idrottslig träning (C-18/12, Mesto Zamberk).

Läs mer om tillträde till sådana anläggningar.

Bailine

En bailinebehandling som består i att musklerna stimuleras med elektriska impulser innebar enligt Kammarrätten inte någon direkt fysisk aktivitet för kunden. Syftet med behandlingen var inte heller att kunden skulle bedriva sport eller idrott. Bailinebehandlingen var inte idrottslig verksamhet (KRNJ 2006-11-21, mål nr 1422-1423-05).

Biljardspel

Biljard kan utövas på restauranger, pubar eller i biljardhallar. Skatteverket anser att utövande av biljard omfattas av begreppet idrottslig verksamhet om biljardbordet uppfyller Svenska Biljardförbundets regler för att användas vid tävlingar och om lokalen är lämplig för sådant tävlingsspel eller träning. En sådan lokal får anses utformad för den specifika idrotten.

En restaurang som har ett biljardbord är som utgångspunkt inte en lämplig lokal för tävling eller träning. Det betyder att när en avgift tas ut för biljardspel på t.ex. en restaurang som har ett biljardbord är det inte en idrottslig verksamhet. Detta gäller oavsett om biljardbordet uppfyller Svenska Biljardförbundets regler för tävlingsspel eller inte.

Bowling

Skatteverket anser att bowling är en idrottslig verksamhet om anläggningen uppfyller Svenska Bowlingförbundets regler för tävling och träning och det är möjligt att utöva idrotten genom att tävla eller träna på anläggningen.

Det är vanligt att banor som uppfyller Svenska Bowlingförbundets regler för godkända banor används både för sportbowling och för bowling med olika slags tema som inte uppfyller de regler som förbundet angett för idrotten. Ett exempel på ett sådant tema är discobowling. Vid utövande av discobowling släcks ofta belysningen ned, hög musik spelas och det kan även förekomma ljusshow av olika slag. Under sådana omständigheter är det inte möjligt att utöva bowling på det sätt som förbundet har angett för idrotten. Skatteverket anser att det huvudsakliga syftet med sådan discobowling är inte att deltagaren ska få utöva idrottslig verksamhet.

Dans

Entréavgifter till allmänna danstillställningar vid diskotek, dansrestauranger, folkparker m.m. har inte som huvudsakligt syfte att utövarna ska få möjlighet att utöva sport eller idrott. Det handlar i stället om arrangemang med tyngdpunkt på förströelse, rekreation och nöje. Skatteverket anser att sådana arrangemang inte utgör idrottsligt verksamhet.

Feldenkrais

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att Feldenkraismetoden inte omfattas av den lägre skattesatsen för idrott. När metoden används av en legitimerad sjukgymnast för att behandla patienter så kan tillhandahållandet omfattas av undantaget för sjukvård. När kunderna inte är patienter så ska normalskattesatsen 25 procent gälla. Huvudsyftet med behandlingen är att deltagarna ska öva upp sin förmåga att mentalt kunna påverka sina rörelsemönster. Övningarna bedrivs inte på någon sportanläggning. Trots att rörelserna kan innebära träning av kroppen kan övningar av det slaget inte anses utgöra idrottslig verksamhet (HFD 2015-06-24, mål nr 5011-14).

Fotbollsgolf

Skatteverket anser att fotbollsgolf är en idrottslig verksamhet om anläggningen uppfyller Svenska Golfförbundets regler för tävling och träning och det är möjligt att utöva idrotten genom att tävla eller träna på anläggningen.

Gokart

Skatteverket anser att gokart är en idrottslig verksamhet om anläggningen uppfyller Svenska Bilsportförbundets regler för tävling och träning och det är möjligt att utöva idrotten genom att tävla eller träna på anläggningen.

Golfsimulator

Användning av en golfsimulator innebär en simulering av det egentliga golfspelet, oavsett om användningen sker i träningssyfte eller som förströelse. I förhållande till golfspel på en golfbana sker spelet i en simulator stationärt, d.v.s. spelarna förflyttar sig inte fysiskt mellan hålen. Skatteverket anser mot bakgrund av att det är en simulering av det egentliga golfspelet är det huvudsakliga syftet med användningen av en golfsimulator inte att någon ska ges möjlighet att utöva idrottslig verksamhet.

Kammarrätten har uttalat att användning av golf- och sportsimulatorer inte är idrott (KRNS 2014-11-05, mål nr 1162-1166-14).

Nytt: 2017-09-11

Hinderbana

En hinderbana är en typ av anläggning där utövaren ska ta sig genom ett antal fysiska hinder enligt särskilda regler. En hinderbana som huvudsakligen ska användas för att träna styrka, kondition, smidighet och koordination får anses vara till för att utöva idrott.

Jazzdans

Jazzdans är enligt Skatteverket idrott.

Kampsport

Kampsport är enligt Skatteverket idrott.

Kanot

Träning och tävling med kanot, kajak eller stand up paddling (SUP) ingår som olika grenar i Svenska Kanotförbundet och utgör enligt Skatteverket idrottslig verksamhet. Detsamma gäller om det huvudsakliga syftet med aktiviteten är att utövaren ska få lära sig att manövrera kanoten, kajaken eller SUP-brädan, olika paddlingstekniker och grundläggande säkerhet.

Det förekommer även olika typer av arrangemang med kanoter m.m. som t.ex. dag- eller flerdagsturer. Sådana arrangemang har normalt ett annat syfte än träning eller tävling. Deltagarna får under dessa turer en upplevelse i naturen. Det huvudsakliga syftet med utövandet får därför anses vara förströelse, rekreation eller nöje.

Längdskidspår

Se Skidor.

Pilates

Pilates är en gymnastikform som liknar hatha yoga och thai chi, men som också kan jämställas med styrketräning eftersom gymnastiken utförs i och med hjälp av maskiner och redskap. Skatterättsnämnden har funnit att pilates är att hänföra till en sorts gymnastik, styrketräning. Nämnden konstaterade med hänvisning till prop. 1996/97:10 s. 41 och s. 54 att det var en idrottslig verksamhet (SRN 2000-05-25).

Ponnyridning på nöjesfält

Ponnyridning på nöjesfält är inte idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.).

Qigong

Aktiv qigong (krigisk qigong) är en aktivitet som fokuserar på rörelse och styrka. Det förekommer även tävlingsverksamhet inom aktiv qigong. Skatteverket anser att det huvudsakliga syftet med aktiviteten är att få utöva idrottslig verksamhet.

Passiv qigong (medicinsk qigong) som fokuserar på hälsan och som har som huvudsakligt syfte att skapa ett mentalt välbefinnande hos utövaren är däremot inte en idrottslig verksamhet.

Utövande av liang gong (”grundläggande rörelser”) är idrottslig verksamhet. Liang gong är en form av qigong och består av 18 rörelser av olika svårighetsgrad. Skatterättsnämnden ansåg i ett förhandsbesked att en sådan aktivitet är att hänföra till gymnastik (SRN 2011-09-21, dnr 23-11/I).

Rytmik och dans

Rytmik och dansträning var enligt Skatterättsnämnden inte idrott. Sökanden bedrev en rytmikskola med en särskild musik- och rytmikpedagogisk undervisningsmetod som riktade sig till barn i åldrarna 4 månader till 12 år. Metoden byggde på fysisk aktivitet där barnens förmåga i dans och rytmik utvecklades med träning och inslag av lek och tävlingar. För att en aktivitet ska hänföras till idrottslig verksamhet fordras att syftet med aktiviteten är att deltagarna ska bedriva sport eller idrott. Att en verksamhet innefattar en viss fysisk aktivitet av deltagarna medför inte att verksamheten är idrottslig verksamhet. Rytmikskolans verksamhet syftade primärt till att genom motorik-, koordinations- och andra rörelseövningar utveckla deltagarnas förmåga i rytmik och dans (SRN 2001-10-09).

Simning i simhall

Simning i simhall är idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.). Se även rubriken Äventyrsbad.

Simskola

Simskola både för barn och vuxna är idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.). Se även Babysim.

Simundervisning för funktionshindrade barn upp till tolv års ålder ansågs av Högsta förvaltningsdomstolen vara idrott. Det huvudsakliga syftet med kursen var att lära deltagarna att simma självständigt (HFD 2014 not. 71)

Skidor

Tillhandahållande av längdskidspår mot ersättning ansågs av Skatterättsnämnden vara idrott. Avgifter för utnyttjandet av skidspåren ska ses som ersättning för sport och idrottsutövning på samma sätt som avgiften för skidliften vid utförsåkning på skidor, jfr prop. 2006/07:1 s. 160, (SRN 2009-09-25, dnr 21-09/I).

Skoterleder

Tillhandahållande av skoterleder mot ersättning ansågs av Skatterättsnämnden inte vara idrott. Användandet av skoterleder kunde inte anses ha karaktär av sport eller idrott (SRN 2009-09-25, dnr 21-09/I).

Styrketräning

Styrketräning är enligt Skatteverket en idrottslig verksamhet.

Tai-chi

Thai-chi ansågs av Skatterättsnämnden vara idrott (SRN 1998-02-25).

Turkiskt bad

En verksamhet i form av turkiskt bad var enligt Kammarrätten inte idrott (KRNG 2005-06-10, mål nr 5828-04).

Terrängridning

Ridsport ingår i Svenska Ridsportförbundet. Träning i ridsport utövas normalt i ett ridhus eller på en anläggning men träning kan även utövas i terrängen. Skatteverket anser att när sådan form av ridning ingår som en integrerad del i en ridskolas ordinarie ridskoleverksamhet så är det huvudsakliga syftet med aktiviteten att deltagarna ska få utöva idrottslig verksamhet.

För andra arrangemang av ridning i terräng som tillhandahålls mot särskild avgift får en bedömning göras i varje enskilt fall om det huvudsakliga syftet med ridningen är att deltagarna ska få utöva idrott eller inte. Om det huvudsakliga syftet med terrängridningen är att ge utövarna instruktioner i ridsport för att bli en bättre ryttare är det fråga om en idrottslig verksamhet. En förutsättning är att kursen har ett likartat innehåll som den traditionella ridskoleverksamheten. Om utövarna får rida ut i naturen under trivsamma och avkopplande former är det däremot fråga om förströelse, rekreation eller nöje. Sådan terrängridning kombineras ofta med andra aktiviteter såsom guidning, middag och övernattning.

Trampolinanläggning

Nytt: 2017-04-12

Entréavgift till en s.k. trampolinpark har av Högsta förvaltningsdomstolen ansetts utgöra ersättning för att besökaren ges möjlighet att utöva idrottslig verksamhet. Det var fråga om en anläggning med olika stationer där det vid samtliga bedrevs fysisk träning eller andra fysiska aktiviteter och i stort sett samtliga stationer var bemannande med en instruktör. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att anläggningen till sin karaktär huvudsakligen präglades av att ge besökarna möjlighet att använda anläggningen för att utöva sport och fysisk träning (HFD 2017-04-07, mål nr 5548-16).

Tidigare:

Tillträde till en trampolinpark mot ersättning i form av entréavgift har av Skatterättsnämnden ansetts utgöra idrottslig verksamhet. Det var fråga om en anläggning med olika stationer varav i princip samtliga var bemannande med en instruktör. Skatterättsnämnden ansåg att anläggningen präglades till sin karaktär huvudsakligen av att ge besökarna möjlighet att nyttja anläggningen för att utöva sport och fysisk träning (SRN 2016-10-04, dnr 28-15/I).

Skatteverket som har överklagat förhandsbeskedet anser att det huvudsakliga syftet med aktiviteterna inte är att besökarna ska få utöva idrottslig verksamhet.

Workout

Workout är enligt Skatteverket idrott.

Yoga

Kurser i hatha yoga ansågs av Skatterättsnämnden vara idrott eftersom de övningar som utfördes kunde jämföras med gymnastik (SRN 1998-11-12).

Skatteverket anser att kundaliniyoga, som är en form av hatha yoga och som till stor del består av olika fysiska övningar med avancerade gymnastiska rörelser, är idrottslig verksamhet.

Äventyrsbad

Äventyrsbad är inte idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.). Se även Simning i simhall.

Äventyrsbanor

Skatteverket anser att verksamhet vid äventyrsbanor inte är idrottslig verksamhet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-18/12 [1]
 • HFD 2012 ref. 71 [1]
 • HFD 2015-06-24, mål nr 5011-4 [1]
 • SRN dnr 21-09/I [1] [2]
 • SRN dnr 23-11/I [1]
 • SRN dnr 28-15/I [1]

Propositioner

 • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 [1]

Ställningstaganden