OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Här ges exempel på aktiviteter som är idrott respektive inte är idrott.

Begreppet idrott

Verksamheter som är anslutna till Riksidrottsförbundet kan presumeras vara idrott enligt ML. Motsvarande bedömning gäller även för trav- och galoppsällskap som är anslutna till organisationerna Svensk Travsport eller Svenska Galopp.

För övriga aktiviteter får en prövning ske i det enskilda fallet. Här kan viss vägledning hämtas från Riksidrottsförbundets definition av vissa begrepp i sitt idéprogram. I Riksidrottsförbundets idéprogram sägs bl.a. att ”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra” och att ”Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning” (prop. 1996/97:10 s. 53).

Vad som är idrott och vad som är sådan rekreation, förströelse eller nöje som inte omfattas av specialreglerna för idrott kan i vissa fall vara svårt att bedöma. Det är aktivitetens syfte i allmänhet och inte den enskilde besökarens syfte som är avgörande vid bedömningen av om en tjänst ska anses vara en idrottstjänst eller inte (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.).

Verksamheter som har ett annat syfte än motion eller tävlan bör inte hänföras till sport och idrott, även om utövandet är fysiskt krävande. Verksamheter som huvudsakligen syftar till att öka deltagarnas mentala välbefinnande, kan inte heller anses vara idrott enligt ML.

Här finns en lista över de medlemsförbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet.

Idrottsligt evenemang

Specialreglerna för ”idrottsligt evenemang” i ML avser entréavgifter för publik till idrottsevenemang, t.ex. fotbollsmatcher eller simtävlingar.

Skatteverket anser ett avtal som medför att kunden kan ta del av idrottsevenemang och få tillgång till en loge i en idrottsanläggning för konferensmöjligheter samt tillgång till reklamplats kan utgöra tillhandahållande av en enda eller flera separata tjänster. Avgörande är avtalets innebörd, främst vad gäller vilka tillhandahållanden som ingår och hur dessa tillhandahållanden får nyttjas av kunden.

Idrottslig verksamhet

Specialreglerna för ”idrottslig verksamhet” i uttrycket ”någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet” i ML avser själva tillhandahållandet av den idrottsliga verksamheten till deltagarna, dvs. deltagarnas avgifter vid utövande av idrott. Det är aktivitetens syfte i allmänhet att bedriva sport eller idrott på en för ändamålet avsedd anläggning som är viktig vid bedömningen av om det är en idrottstjänst (prop. 1996/97:10 s. 41 och s. 54).

Exempel på vad som är respektive inte är idrott

Här finns exempel på olika aktiviteter uppräknade i alfabetisk ordning. För varje aktivitet anges om det är idrott eller inte är idrott.

Aerobics

Aerobics är enligt Skatteverket idrott.

Anläggning för barn

En anläggning för barn upp till 15 år skulle enligt Högsta förvaltningsdomstolen till sin karaktär ses som en förströelse- eller nöjesattraktion för barn och ungdomar och inte som idrottslig verksamhet. På anläggningen kunde ett stort antal aktiviteter utövas såsom basket, hockey och fotboll. Inom anläggningen fanns även ett par lekutrymmen för yngre barn (RÅ 2009 not. 145).

Två aktivitetscentra inomhus för barn från 1 till 12 år skulle enligt Kammarrätten inte hänföras till idrott. Anläggningarna syftade till att förmedla en attraktiv, utmanade och spännande miljö där barn kunde träna sina fysiska färdigheter och samtidigt tävla mot varandra. Anläggningarna bestod bl.a. av klättervägg, hoppborg, hinderbana, bungy-jump samt lekhage för de allra minsta (KRNG 2009-10-01, mål nr 3471−3473-09). Domen överklagades men Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Babysim

Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng ansåg Högsta förvaltningsdomstolen inte var idrott (HFD 2012 ref. 71).

Skatteverket anser att det inte är idrott om olika kurser för mindre barn ges för att barnet

 • ska få vattenvana
 • ska tycka om att vara i vatten samt lära sig grunda dyk
 • ska bli tryggt med att även vara under vatten
 • ska lära sig att ta konsekvenserna av sitt handlande i vatten.

I sådana fall är det huvudsakliga syftet att barnen ska få olika slags vattenvana och utveckla sina motoriska förutsättningar för att lära sig simma. Det huvudsakliga syftet är alltså inte att utöva idrott.

Kurser som kan jämföras med traditionell simskola, dvs. kurser som omfattar simundervisning med ett huvudsakligt syfte att barnet ska lära sig simma är idrottslig verksamhet. En bedömning ska göras utifrån det huvudsakliga syftet.

Badanläggning

Ett bolag bedrev en anläggning som innehöll ett äventyrsbad med olika attraktioner, en barnpool och två simbassänger. Barnpoolen var inte lämplig för simning. Två olika entrépriser tillämpades. Det lägre priset gav besökaren rätt att röra sig fritt inom området men de fick enbart utnyttja barnpoolen och de två simbassängerna. Det högre priset gav besökaren rätt att utnyttja även övriga anordningar. Frågan i ärendet gällde om det lägre entrépriset gav besökaren rätt att utöva idrottslig verksamhet. Skatterättsnämnden ansåg att tillträde till en badanläggning med rätt att utnyttja två simbassänger och en barnpool är två olika tillhandahållanden. Det var fråga om två typer av aktiviteter som sedda var för sig var av olika slag och där utnyttjandet av simbassängerna till sin karaktär utgjorde sport eller idrott medan barnpoolen var en förströelse- eller nöjesattraktion för barn (SRN 2009-03-26, dnr 5-08/I). Se även rubrikerna Simning i simhall och Äventyrsbad nedan.

EU-domstolen har uttalat att tillträde till en bassänganläggning som inte enbart erbjöd besökarna inrättningar för utövande av idrottsverksamhet, utan även andra former av verksamhet för nöje och rekreation, kan utgöra tillhandahållande av tjänster med nära anknytning till idrottslig träning (C-18/12, Mesto Zamberk).

Bailine

En bailinebehandling som består i att musklerna stimuleras med elektriska impulser innebar enligt Kammarrätten inte någon direkt fysisk aktivitet för kunden. Syftet med behandlingen var inte heller att kunden skulle bedriva sport eller idrott. Bailinebehandlingen var inte idrottslig verksamhet (KRNJ 2006-11-21, mål nr 1422-1423-05).

Biljardspel på restaurang

Biljardspel på restaurang är inte idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.).

Dans

Dans på t.ex. restaurang, hembygdsgård, nöjesfält eller i Folkets park är inte idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.).

Skatteverket anser att dans i vissa sammanhang kan vara idrott, men allmänna danstillställningar vid nöjeskrogar, folkparker m.m. uppfyller inte kraven för idrottslig verksamhet.

Fotbollsgolf

Skatteverket anser att fotbollsgolf inte är idrott.

Kammarrätten har också uttalat att fotbollsgolf inte är idrott (KRNG 2008-02-25, mål nr 1423-06).

Gokart

En verksamhet som bestod i att hyra ut gokarter och bana till företag och privatpersoner var enligt Kammarrätten en idrottslig verksamhet. Bolaget erbjöd sig att i samband med gruppbokningar arrangera interna tävlingar med tidtagning, prisutdelning m.m. (KRNJ 2004-12-15, mål nr 3312-02).

Golfsimulator

Skatteverket anser att användning av golfsimulator inte är idrott. Användningen innebär en simulering av det egentliga golfspelet, oavsett om användningen sker i träningssyfte eller som förströelse. Samma bedömning ska även göras för motsvarande simulering av andra idrottsaktiviteter.

Kammarrätten har uttalat att användning av golf- och sportsimulatorer inte är idrott (KRNS 2014-11-05, mål nr 1162-1166-14).

Jazzdans

Jazzdans är enligt Skatteverket idrott.

Kampsport

Kampsport är enligt Skatteverket idrott.

Längdskidspår

Se Skidor.

Pilates

Pilates är en gymnastikform som liknar hatha yoga och thai chi, men som också kan jämställas med styrketräning eftersom gymnastiken utförs i och med hjälp av maskiner och redskap. Skatterättsnämnden har funnit att pilates är att hänföra till en sorts gymnastik, styrketräning. Nämnden konstaterade med hänvisning till prop. 1996/97:10 s. 41 och 54 att det var en idrottslig verksamhet (SRN 2000-05-25).

Ponnyridning på nöjesfält

Ponnyridning på nöjesfält är inte idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.).

Qigong

Det finns olika former av qigong. Skatteverket anser att kurser i s.k. passiv qigong (qigong för hälsan, medicinsk qigong) i allmänhet inte är att betrakta som idrott utan snarare ett sätt att skapa ett mentalt välbefinnande hos utövaren. De former av qigong som fokuserar på rörelse och styrka, s.k. aktiv qigong/ krigisk qigong, och där det förekommer tävlingsverksamhet är sådana aktiviteter som utgör idrottslig verksamhet.

Utövande av liang gong (”grundläggande rörelser”) är idrottslig verksamhet. Liang gong är en form av qigong och består av 18 rörelser av olika svårighetsgrad. Skatterättsnämnden ansåg i ett förhandsbesked att en sådan aktivitet är att hänföra till gymnastik (SRN 2011-09-21, dnr 23-11/I).

Rytmik och dans

Rytmik och dansträning var enligt Skatterättsnämnden inte idrott. Sökanden bedrev en rytmikskola med en särskild musik- och rytmikpedagogisk undervisningsmetod som riktade sig till barn i åldrarna 4 månader till 12 år. Metoden byggde på fysisk aktivitet där barnens förmåga i dans och rytmik utvecklades med träning och inslag av lek och tävlingar. För att en aktivitet ska hänföras till idrottslig verksamhet fordras att syftet med aktiviteten är att deltagarna ska bedriva sport eller idrott. Att en verksamhet innefattar en viss fysisk aktivitet av deltagarna medför inte att verksamheten är idrottslig verksamhet. Rytmikskolans verksamhet syftade primärt till att genom motorik-, koordinations- och andra rörelseövningar utveckla deltagarnas förmåga i rytmik och dans (SRN 2001-10-09).

Simning i simhall

Simning i simhall är idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.). Se även rubriken Äventyrsbad.

Simskola

Simskola både för barn och vuxna är idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.). Se även Babysim.

Simundervisning för funktionshindrade barn upp till tolv års ålder ansågs av Högsta förvaltningsdomstolen vara idrott. Det huvudsakliga syftet med kursen var att lära deltagarna att simma självständigt (HFD 2014-11-21, mål nr 8453-13)

Skidor

Tillhandahållande av längdskidspår mot ersättning ansågs av Skatterättsnämnden vara idrott. Avgifter för utnyttjandet av skidspåren ska ses som ersättning för sport och idrottsutövning på samma sätt som avgiften för skidliften vid utförsåkning på skidor, jfr prop. 2006/07:1 s. 160, (SRN 2009-09-25, dnr 21-09/I).

Skoterleder

Tillhandahållande av skoterleder mot ersättning ansågs av Skatterättsnämnden inte vara idrott. Användandet av skoterleder kunde inte anses ha karaktär av sport eller idrott (SRN 2009-09-25, dnr 21-09/I).

Styrketräning

Styrketräning är enligt Skatteverket idrott.

Tai-chi

Thai-chi ansågs av Skatterättsnämnden vara idrott (SRN 1998-02-25).

Turkiskt bad

En verksamhet i form av turkiskt bad var enligt Kammarrätten inte idrott (KRNG 2005-06-10, mål nr 5828-04).

Turridning

Skatteverket anser att turridning, dvs. organiserad ridning med en grupp i terräng, inte är idrott. Syftet med turridningen är inte i första hand att bedriva sport eller idrott utan att ge deltagarna en särskild upplevelse i naturen i form av rekreation, förströelse eller nöje. Detta gäller även då en ledare deltar och ger viss introduktion och information före turen.

Om ridning i terräng ingår som en integrerad del i verksamheten hos en ridskola på så sätt att eleverna i ridskolans ordinarie ridskoleverksamhet även har ridträning i terräng ska däremot tillhandahållandet bedömas som idrottslig verksamhet.

Turridning som innefattade teori och praktisk träning i en paddock och turridning i naturen under ledning av en ridlärare var enligt Kammarrätten inte idrott (KRNG 2008-02-25, mål nr 1423-06).

Workout

Workout är enligt Skatteverket idrott.

Yoga

Kurser i hatha yoga ansågs av Skatterättsnämnden vara idrott eftersom de övningar som utfördes kunde jämföras med gymnastik (SRN 1998-11-12).

Skatteverket anser att kundaliniyoga, som är en form av hatha yoga och som till stor del består av olika fysiska övningar med avancerade gymnastiska rörelser, är idrott.

Äventyrsbad

Äventyrsbad är inte idrott (prop. 1996/97:10 s. 53 ff.). Se även Simning i simhall och Badanläggning.

Äventyrsbanor

Skatteverket anser att verksamhet vid äventyrsbanor inte är idrott.

Kompletterande information

Läs även om beskattningsland för idrottstjänster.

Läs även om ekonomisk verksamhet för ideella föreningar.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-18/12 [1]
 • HFD 2012 ref. 71 [1]
 • KRNG 2005-06-10, mål nr 5828-04 [1]
 • KRNG 2008-02-25, mål nr 1423-06 [1] [2]
 • KRNG 2009-10-01, mål nr 3471−3473-09 [1]
 • KRNJ 2004-12-15, mål nr 3312-02 [1]
 • KRNJ 2006-11-21, mål nr 1422-1423-05 [1]
 • RÅ 2009 not. 145 [1]
 • SRN dnr 21-09/I [1] [2]
 • SRN dnr 23-11/I [1]
 • SRN dnr 5-08/I [1]

Propositioner

Ställningstaganden

 • Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning [1]
 • Mervärdesskatt, skattesats på s.k. turridning [1]
 • Mervärdesskatt, upplåtelse av golfsimulator m.m. [1]
 • Skattesats för dansskolor [1]
 • Skattesats för fotbollsgolf [1]
 • Skattesats för qigong, idrott eller ej [1]
 • Tillämplig skattesats för verksamhet vid äventyrsbanor [1]
 • Tillämplig skattesats vid tillhandahållanden av kurser i kundaliniyoga [1]

Övrigt

 • srn 1998-02-25 [1]
 • srn 1998-11-12 [1]
 • srn 2000-05-25 [1]
 • srn 2001-10-09 [1]