OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En bil kan befrias från skatteplikt för trängselskatt med stöd av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Befrielsen är kopplad till en viss bil, och inte till personen med rörelsehinder.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ge befrielse

Den som har beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade, med stöd av lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer eller motsvarande tillstånd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan ansöka hos Skatteverket om att få en viss bil undantagen från skatteplikt. Skatteverket ska efter en sådan ansökan besluta att bilen är undantagen från skatteplikt för trängselskatt (6 § första stycket LTS).

Om det finns synnerliga skäl ska Skatteverket bevilja undantag för två bilar (6 § andra stycket LTS). Anledningen till att två bilar i vissa fall undantas från skatteplikt är att det kan finnas behov av två bilar när flera personer hjälper den rörelsehindrade och dessa bor på olika håll. Som exempel på synnerliga skäl anger lagstiftaren situationen när ett rörelsehindrat barn har föräldrar som inte bor i närheten av varandra (prop. 2006/07:109 s. 21 f.).

Undantaget gäller en viss bil och är inte kopplat till om den rörelsehindrade färdas i bilen eller inte.

När börjar befrielsen gälla?

Skatteverket anser att när en bil befrias från skatteplikt med stöd av ett parkerings­tillstånd för rörelsehindrade ska befrielsen gälla från och med det datum då ansökan kom in, förutsatt att förutsättningarna för befrielse var uppfyllda vid detta datum. Om förutsätt­ning­arna för befrielse uppfylls först vid ett senare datum än då ansökan kom in ska befrielsen gälla från det senare datumet.

Varken lagtext eller förarbeten talar om från vilken tidpunkt befrielsen från skatteplikt ska gälla när Skatteverket bifaller en ansökan. Av lagen krävs dock uttryckligen att man gör en ansökan. Det går även att utläsa att sökanden måste ha beviljats ett parkeringstillstånd för att befrielse ska komma ifråga. En ansökan ska alltså avse ett beviljat tillstånd och det är detta tillstånd som ska läggas till grund för Skatteverkets beslut.

Befrielsen gäller till ett angivet datum

Ett beslut om befrielse från skatteplikt gäller till ett visst angivet datum. Det angivna datumet motsvarar den sista giltighetsdagen för parkeringstillståndet.

Rättsfall: ett beslut om befrielse gäller till ett visst angivet datum

H yrkade att hon skulle befrias från den påförda trängselskatten och avgifterna eftersom hon inte visste att det krävdes ett nytt befrielsebeslut när ett gammalt parkeringstillstånd hade ersatts av ett nytt. Skatteverket avslog yrkandet. H överklagade till förvaltningsrätten som fastställde Skatteverkets beslut. H överklagade då till kammarrätten, som gjorde följande bedömning:

Skatteverket får inget meddelande om att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade har förlängts. Därför finns det ingen möjlighet att automatiskt registrera och förlänga befrielsen från trängselskatt för dem som har beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade och som tidigare har haft befrielse. När H inte fick något beslut i januari 2006 borde H ha kontaktat Skatteverket. H borde även ha undersökt om befrielsen fortfarande gällde när parkerings­till­ståndet gick ut. Kammarrätten avslog överklagandet (KRNS 2006-08-31, mål nr 5648-06).

Ansöka om befrielse från trängselskatteplikt

Handläggningstiden mellan ansökan och beslut kan variera, bland annat beroende på behovet av att komplettera ansökningarna. Om befrielse inte anses gälla före beslutsdagen så innebär det att krav kan ställas på Skatteverket att handläggningen sker på ett sådant sätt att handläggningstiden inte utan sakliga skäl förlängs. Det kan som regel inte anses rimligt att rättsverkningarna för den vars ansökan om befrielse beviljas påverkas negativt av ärendets handläggningstid. Om handlägg­ningstiden förlängs som en följd av sökandens eget agerande är det att anse som rimligt att sökanden får bära konsekvenserna av detta. Skatteverket anser att det ska framgå av Skatteverkets beslut när befrielsen börjar gälla.

Ansöka om förnyad befrielse

Som lagstiftningen är utformad är det sökandens ansvar att ansöka om förnyad befrielse när ett beslut om befrielse upphört att gälla. Skatteverket anser att det ligger i sökandens intresse att göra ansökan så fort förutsättningar för detta finns.

Bilar i yrkesmässig trafik befrias inte

En bil får inte befrias från skatteplikt om det finns en anteckning i vägtrafik­regi­stret eller motsvarande utländska register om att bilen används i yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller yrkestrafiklagen eller i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (6 § tredje stycket LTS).

Bestämmelsen tar sikte på att förhindra missbruk av aktuella parkeringstillstånd (prop. 2003/04:145 s. 46).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2006-08-31, mål nr 5648-06 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1]
  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1]

Ställningstaganden

  • Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt [1] [2] [3]

Referenser inom trängselskatt