Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Punktskatter och trafikskatter (Trängselskatt)

Datum: 2012-01-30

Dnr: 131 71104-12/111

1 Sammanfattning

Bil kan undantas från skatteplikt enligt 6 § lag (2004:629) om trängselskatt, LTS. Enligt 2 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL, kan fordon befrias från skatteplikt. Vid beslut enligt 6 § LTS och beslut enligt 2 kap. 3 § VSL ska befrielse gälla från och med det datum då ansökan härom kom in till Skatteverket förutsatt att förutsättningar för befrielse förelåg vid detta datum. Om sådana förutsättningar föreligger först vid ett senare datum än då ansökan kom in ska befrielse gälla från och med detta senare datum. Av beslut om befrielse från skatteplikt ska framgå från och med vilken tidpunkt befrielse gäller.

2 Frågeställning

Skatteverket ska enligt 6 § LTS efter ansökan från den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, besluta om att till följd av parkeringstillståndet undanta viss bil från skatteplikt (vissa undantag gäller).

Enligt 2 kap. 3 § VSL ska Skatteverket efter ansökan från den som är skattskyldig för ett fordon besluta om befrielse från skatteplikten för fordon som används uteslutande eller så gott som uteslutande vid räddningstjänst (vissa undantag gäller).

Fråga har uppkommit om från vilken tidpunkt befrielse från skatteplikt ska gälla.

3 Gällande rätt

Uttrycklig reglering avseende beslutens tillämpning i tiden saknas. Av allmänna rättsgrundsatser torde följa att ett besluts rättsverkningar inte inträffar före dagen för beslutet om inte annat anges.

4 Bedömning

Av prop. 2003/04:145, s. 46-47, framgår att regeringen var angelägen om att funktionshindrade m.fl. inte "drabbas orättvist genom ett införande av trängselskatt" och att "förutsättningarna för funktionshindrade inte försämras". Syftet med 6 § LTS är att möjliggöra att rörelsehindrade undantas från trängselskatt. Befrielse förutsätter dock en ansökan från den som har beviljats parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd är tidsbegränsade. En ny ansökan om befrielse måste göras för att ett nytt beslut om parkeringstillstånd ska medföra befrielse från skatteplikt enligt LTS.

Möjligheten att befria fordon som används vid räddningstjänst från skatteplikt enligt VSL motiveras enligt prop. 1975/76:181, s. 30, av att de årliga körsträckorna för sådana fordon är onormalt korta. Motsvarande bör gälla beträffande fordon som används uteslutande eller så gott som uteslutande vid räddningstjänst.

Enligt såväl 6 § LTS som 2 kap. 3 § VSL krävs uttryckligen att ansökan görs. Varken lagtext eller förarbeten ger uttryck för från vilken tidpunkt befrielse från skatteplikt ska gälla när en ansökan bifalls.

Av 6 § LTS kan ytterligare en förutsättning utläsas, nämligen att sökanden har "beviljats parkeringstillstånd". Enligt lagtexten är det fråga om att besluta om undantagande "till följd av parkeringstillståndet". En ansökan ska således avse ett beviljat tillstånd och det är detta tillstånd som ska läggas till grund för beslut.

För befrielse från skatteplikt enligt 2 kap. 3 § VSL krävs att fråga är om ett fordon som används uteslutande eller så gott som uteslutande vid räddningstjänst; befrielse får inte medges för personbilar och inte heller för sådana bussar eller lastbilar med skåpkarosseri som har en skattevikt av högst 3 ton.

Som lagstiftningen är utformad är det sökandens ansvar att ansöka om förnyad befrielse när ett beslut om befrielse har upphört att gälla. Det ligger i sökandens intresse att göra ansökan så fort förutsättningar härför föreligger.

Handläggningstiden mellan ansökan och beslut kan variera, bland annat beroende på behovet av kompletteringar. Om befrielse inte anses gälla före beslutsdagen så innebär det att krav kan ställas på att handläggningen sker på ett sådant sätt att handläggningstiden inte utan sakliga skäl förlängs. Det kan som regel, särskilt med beaktande av syftena bakom möjligheten till befrielse, inte anses rimligt att rättsverkningarna för den, vars ansökan om befrielse beviljas, påverkas negativt av ärendets handläggningstid. Till den del handläggningstiden är en följd av sökandens agerande kan det dock inte anses orimligt att sökanden bär konsekvenserna härav.

Skatteverket gör följande ställningstaganden.

Av beslut om befrielse från skatteplikt ska framgå från och med vilken tidpunkt befrielse gäller.

Befrielse från skatteplikt enligt LTS ska gälla från och med den dag då ansökan om befrielse kom in till Skatteverket under förutsättning att det vid denna tidpunkt fanns ett beslut om att bevilja parkeringstillstånd av aktuellt slag.

Om beslut om att bevilja parkeringstillstånd meddelats ett datum som ligger efter det datum då ansökan om befrielse kom in till verket så ska befrielse från skatteplikt, till följd av detta tillståndsbeslut, gälla från och med det datum då tillståndsbeslutet meddelats.

Befrielse från skatteplikt enligt VSL ska gälla från och med den dag då ansökan om befrielse kom in till verket under förutsättning att det vid denna tidpunkt förelåg förutsättningar för befrielse.

Om det vid utredning i anledning av en ansökan om befrielse från skatteplikt enligt VSL framkommer att förutsättningar för befrielse föreligger först från och med ett senare datum än den dag då ansökan kom in till verket så ska befrielse från skatteplikt gälla från och med detta senare datum.

Exempel

A ansöker om befrielse från skatteplikt enligt 2 kap. 3 § VSL. Ansökan kommer in till Skatteverket den 30 mars 2012 och innehåller alla erforderliga uppgifter. Beslut om befrielse fattas den 10 april 2012. Befrielse ska gälla från och med den 30 mars 2012.

B ansöker om befrielse från skatteplikt enligt 6 § LTS. Ansökan kommer in till Skatteverket den 30 mars 2012. Av ansökan framgår att B den 16 mars 2012 beviljats parkeringstillstånd. Beslut om befrielse fattas den 10 april 2012. Befrielse ska gälla från och med den 30 mars 2012.

C ansöker om befrielse från skatteplikt enligt 6 § LTS. Ansökan kommer in till Skatteverket den 30 mars 2012. Av ansökan framgår inte att C har beviljats parkeringstillstånd. Skatteverket begär därför komplettering. Den 10 april inkommer komplettering som visar att C beviljats tillstånd den 5 april 2012. Beslut om befrielse fattas den 12 april 2012. Befrielse ska gälla från och med den 5 april 2012.