OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är beskattningsmyndighet och central förvaltningsmyndighet för vägavgifter. Här kan du också läsa om det gemensamma vägavgiftssystemet (Eurovinjettsamarbetet) där Sverige ingår.

Den rättsliga regleringen

Uttag av vägavgift regleras i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon (LVA). Vägavgift betalas för både svenska och utländska fordon.

Fordons- och viktbegreppen i LVA har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, om inte annat sägs (2 § LVA).

Den vägavgift som tas ut för svenska fordon har karaktär av en skatt eftersom den tas ut på hela vägnätet och på årsbasis, oavsett om fordonet används på väg eller inte. Den vägavgift som tas ut för utländska fordon är mer att se som en tvingande avgift (se prop. 1997/98:12 s. 31).

Beslutande myndigheter

Skatteverket är beskattningsmyndighet i fråga om vägavgift (3 § LVA).

Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgift (4 § LVA).

Transportstyrelsen beslutar för Skatteverkets räkning om vägavgift och dröjsmålsavgift samt verkställer uppbörd av sådana avgifter i fråga om fordon som är upptagna i det svenska vägtrafikregistret (4 § första stycket förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon).

Eurovinjettsamarbetet

För att främja en fri konkurrens i och mellan medlemsstaterna när det gäller tunga lastbilstransporter har EU fattat beslut som har betydelse för uttaget av vägavgifter.

Frågorna regleras närmare i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer.

I direktivet finns bestämmelser om minimiskattesatser för fordonsskatt och bestämmelser om vägtullar och vägavgifter. Bestämmelserna gäller endast för motorfordon eller ledad motorfordonskombination som uteslutande är avsedda för godstransport på väg och med en högsta tillåten bruttovikt av mer än 3,5 ton.

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till Eurovinjettsamarbetet som är ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar. Avtalsparter var Sverige, Danmark, Belgien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. I Tyskland och Belgien tas det dock inte längre ut någon vägavgift inom Eurovinjettsamarbetet.

Nederländerna har för de övriga samarbetsländernas räkning upphandlat ett betal- och redovisningssystem för vägavgifter. En central direktuppdaterad databas har all information över fordon för vilka vägavgift har betalats. Kontrollerande myndigheter har direktåtkomst till den centrala databasen. Det tyska företaget AGES ansvarar för den centrala databasen samt administrerar det gemensamma betalningssystemet. AGES ansvarar också för ett fungerande försäljningsnät.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon [1]
  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon [1]

Referenser inom vägavgift