OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Tobaksskatt som har betalats för cigaretter, cigarrer och cigariller samt röktobak i Sverige kan i vissa fall återbetalas.

Återbetalning för varor som flyttats till andra EU-länder

Huvudprincipen inom EU är att varor endast ska beskattas i det land där de konsumeras. Som en följd av detta finns möjlighet att få tillbaka den svenska tobaksskatten om beskattade varor flyttas till ett annat EU-land under sådana förhållanden att tobaksskatt ska betalas där. Ansökan om återbetalning görs hos Skatteverket och ska vara skriftlig (29 § första stycket LTS).

Distansförsäljning från Sverige

Vid distansförsäljning av varor från Sverige till ett annat EU-land kan återbetalning ske av den tobaksskatt som har betalats för varorna i Sverige (29 § första och andra stycket LTS).

Ansökan vid distansförsäljning från Sverige

Ansökan om återbetalning ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (29 § andra stycket LTS).

För att Skatteverket ska medge återbetalning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Det är den sökande som ska visa detta, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

Den sökande ska också visa att varorna har beskattats i mottagarlandet, t.ex. genom att mottagarlandets myndighet utfärdar ett intyg om att skatten har betalats där.

Övriga flyttningar till andra EU-länder

Även vid övriga flyttningar till andra EU-länder, d.v.s. då varorna flyttas till näringsidkare, myndigheter, organisationer m.fl. i andra EU-länder, kan återbetalning ske av den tobaksskatt som har betalats för varorna i Sverige (29 § första och tredje stycket LTS).

Observera att bestämmelsen är tillämplig även när en registrerad varumottagare eller en tillfälligt registrerad varumottagare ansöker om återbetalning av skatt för varor som har beskattats i Sverige vid mottagandet och som sedan återsänts till en upplagshavare i ett annat EU-land (jfr prop. 2009/10:40 s. 185).

Ansökan vid övriga flyttningar till andra EU-länder

För att Skatteverket ska medge återbetalning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Det är den sökande som ska visa detta, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

Sökanden ska också lämna ett dokument till Skatteverket som visar att skatten har betalats i det andra EU-landet.

Återbetalning för varor som beskattats enligt 27 eller 28 § LTS

Om varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande eller beskattade varor inte når mottagaren, ska varorna beskattas i Sverige under vissa förutsättningar (27 § LTS respektive 28 § LTS). Om så skett, och den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades kan visa att varorna beskattats i ett annat EU-land, ska den tobaksskatt som betalats i Sverige återbetalas. Återbetalning ska endast ske om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat (29 § fjärde stycket LTS).

Återbetalning för exporterade varor

Återbetalning av den svenska tobaksskatten medges för varor som har beskattats i Sverige och som sedan har exporterats till tredje land (30 § första stycket LTS).

Ansökan vid export

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (30 § andra stycket LTS).

Tillfredsställande bevisning om att varorna lämnat EU ska bifogas ansökan. Det visas lämpligen genom tulldokumentation (jfr prop. 1994/95:56 s. 102). Att tobaksskatt har betalats i Sverige ska visas på lämpligt sätt, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt.

Återbetalning medges inte för skattebelopp som understiger 1 500 kr för ett kalenderkvartal (30 § andra stycket LTS).

Återbetalning för varor som Tullverket beslutat att inte lämna ut

Om beskattade varor som förts in till Sverige har omhändertagits av Tullverket kan återbetalning av den svenska tobaksskatten ske under vissa förutsättningar.

Återbetalning kan medges om tobaksskatten för varorna har betalats till Skatteverket och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § LPK (31 § LTS).

Det finns även bestämmelser om att Skatteverket ska efterge tobaksskatt på varor som Tullverket har beslutat att inte lämna ut.

Återbetalning till diplomater m.fl.

Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av tobaksskatt på varor som förvärvats av:

  • utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer som avses i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall (31 d § första stycket 1 LTS). Exempel på sådana organisationer är European Space Agency (ESA), World Maritime University (WMU), FN-organet UNHCR, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) och EU-kommissionens representation i Sverige.
  • medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige (31 d § första stycket 2 LTS).
  • medlemsstaters ombud vid internationella organisationer med säte i Sverige samt personal hos en sådan organisation, om Sverige har överenskommelse med en annan stat eller en mellanfolklig organisation om detta (31 d § andra stycket LTS). Sverige har en sådan överenskommelse med FN-organet UNHCR.

Ansökan

Vid återbetalning av skatt enligt 31 d § LAS, d.v.s. vid återbetalning av skatt till diplomater m.fl. gäller förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. I 2 § i denna förordning finns bestämmelser om ansökan om sådan återbetalning. Nedan redogörs för dessa bestämmelser.

Ansökan ska göras skriftligt av chefen för beskickningen eller konsulatet eller av den som i Sverige får företräda den internationella organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning.

En särskild ansökan ska ges in för beskickningen, konsulatet, organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan ska även ges in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning.

Ansökan ska ges in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Med ansökan ska en faktura bifogas. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan gavs in, om inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare. Fakturan ska innehålla uppgifter om säljarens och köparens namn och adress, dagen för leveransen eller tillhandahållandet, priset, i förekommande fall varans volym eller vikt och, om inköpet avser bensin eller motorbrännolja, fordonets registreringsnummer.

Skatteverket har tagit fram blanketter som kan användas vid ansökan om återbetalning, SKV 5648 resp. SKV 5650.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1]
  • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]
  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
  • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1]
  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]