OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person som arbetar ombord på fartyg kan vara skattskyldig i Sverige enligt reglerna om sjö-SINK eller vanlig SINK.

Beskattning enligt SINK

En begränsat skattskyldig fysisk person är skattskyldig för tjänsteinkomster enligt bestämmelserna i SINK, se sidan Vem är skattskyldig enligt SINK?. För sjöinkomst gäller särskilda bestämmelser (sjö-SINK).

En begränsat skattskyldig persons skattskyldighet i Sverige kan begränsas av bl.a. skatteavtal och 183-dagarsregeln i SINK. Läs mer om vilka inkomster som är skattepliktiga och skattefria vid beskattning enligt SINK på sidan Lön och annan ersättning för arbete.

Sjö-SINK gäller för arbete på svenskt handelsfartyg

Med skattepliktig sjöinkomst avses sådan sjöinkomst som definieras i 64 kap. 3 och 4 §§ IL men med den skillnaden att arbetet måste vara utfört på ett svenskt handelsfartyg för att inkomsten ska kunna beskattas enligt SINK, d.v.s. på

  • ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009) utom när fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar
  • ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar (5 § första stycket 12 SINK).

Även förskott på sjöinkomst är skattepliktigt (5 § andra stycket SINK).

Om sjömannen har andra skattepliktiga inkomster än sjöinkomst, t.ex. sjukpenning, så tillämpas reglerna om vanlig SINK på dessa inkomster. Om den som får ersättningen inte definieras som sjöman tillämpas reglerna om vanlig SINK även på utbetald lön. Är det fråga om en artist gäller i stället A-SINK.

Skattesats

Skattesatsen för sjöinkomst är 15 procent (7 § SINK). Läs mer om hur beskattningen sker på sidan Hur beskattas inkomsterna?.

Vanlig SINK gäller för arbete på annat fartyg än svenskt handelsfartyg

Inkomst från arbete på ett annat fartyg än ett svenskt handelsfartyg beskattas med vanlig SINK om arbetet utförs i Sverige (5 § första stycket 2 SINK). Beskattning i Sverige kan bli aktuell om det är ett utländskt fartyg, eller svenskt fartyg som inte är ett handelsfartyg, som trafikerar svenskt vatten.

Möjlighet att välja beskattning enligt IL

Den som omfattas av SINK kan välja att i stället bli beskattad enligt IL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3] [4]