OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Nivån på delvis befrielse i det enskilda fallet

I skatteförfarandelagen finns det inte några fasta nivåer för delvis befrielse. Enligt taxeringslagen och skattebetalningslagen kunde Skatteverket delvis befria ned till de fasta nivåerna ett halvt eller en fjärdedels skattetillägg.

Av förarbetena framgår dock att befrielse till de tidigare fasta nivåerna i de allra flesta fall innebär en rimlig nyansering (prop. 2010/11:165 s. 477).

Syftet med en befrielsebestämmelse utan fasta nivåer är dock att det ska vara möjligt för Skatteverket att i större omfattning än tidigare kunna anpassa skattetillägget efter förutsättningarna i det enskilda fallet.

Halv befrielse eller befrielse till en fjärdedels skattetillägg

Skatteverket ska i första hand befria ned till ett halvt skattetillägg.

Om ett halvt skattetillägg inte står i rimlig proportion till felet eller passiviteten kan Skatteverket befria ned till en fjärdedels skattetillägg.

Lägre än en fjärdedels skattetillägg

Vid mycket höga skattetillägg kan det i vissa fall vara befogat att sätta ned skattetillägget till en lägre nivå än en fjärdedel. Att ett skattetillägg är mycket högt utgör dock inte ensamt en grund för att delvis befria från skattetillägget. Hänsyn måste bl.a. tas till vilken typ av fel det är fråga om (prop. 2010/11:165 s. 477).

Exempel: skattetillägg på 50 miljoner

Om ett fullt skattetillägg uppgår till 50 miljoner kronor resulterar en nedsättning till en fjärdedel i ett skattetillägg på 12,5 miljoner kronor. Även detta belopp kan, beroende på övriga omständigheter, vara oproportionellt och det kan därför bli aktuellt med ytterligare nedsättning (prop. 2010/11:165 s. 477).

Befrielse till annan nivå eller till ett fast belopp

Ett skattetillägg kan även, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, sättas ned till tre fjärdedelar av ett fullt skattetillägg eller till ett fast belopp.

Exempel på sådana situationer framgår av Skatteverkets ställningstaganden om delvis befrielse när ändringen medför en avdragsrätt och skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt.

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen [1]
  • Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt [1]

Referenser inom skattetillägg