OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Det är oskäligt att ta ut dubbla skattetillägg på samma underlag.

Hel befrielse för det andra skattetillägget

Skatteverket ska alltid befria helt från ett andra skattetillägg om det skulle innebära att dubbla skattetillägg tas ut på samma underlag.

En situation som kan leda till dubbla skattetillägg

I undantagsfall kan bestämmelserna om skattetillägg få till följd att Skatteverket ska ta ut dubbla skattetillägg.

Vid skönsbeskattning när en deklaration inte har kommit in, ska Skatteverket ta ut skattetillägg. Ett sådant skattetillägg kan komma att stå kvar om den uppgiftsskyldiga inte lämnar deklaration inom viss tid (49 kap. 7 § SFL).

Efter att ett sådant skönsskattetillägg tagits ut finns det en risk för dubbla skattetillägg om den uppgiftsskyldiga efter tidsfristen lämnar en oriktig uppgift i

  • en deklaration
  • en begäran om omprövning
  • ett överklagande.

Det finns också en risk för dubbla skattetillägg om Skatteverket skönsmässigt frångår den för sent inlämnade deklarationen.

Av förarbetena framgår att det alltid är oskäligt att ta ut dubbla skattetillägg (prop. 2010/11:165 s. 965).

Exempel: oriktig uppgift i begäran om omprövning efter skönsbeskattning

A har inte lämnat någon inkomstdeklaration och skönsbeskattas därför i inkomstslaget näringsverksamhet med 300 000 kr och påförs ett skattetillägg med 40 procent. A lämnar därefter in en deklaration efter tidsfristen i 49 kap 7 § SFL och redovisar 150 000 kr.

Skatteverket bifaller inte yrkandet utan kan konstatera att A har lämnat en oriktig uppgift i begäran om omprövning och rätteligen ska beskattas för 250 000 kr. Skatteverket sätter därför ned beskattningen till 250 000 kr. Eftersom deklarationen kom in efter tidsfristen i 49 kap 7 § SFL ska Skatteverket inte undanröja skattetillägget på 300 000 kr men sätta ned underlaget till 250 000 kr.

Dessutom borde Skatteverket ta ut ett skattetillägg på underlaget 100 000 kr på grund av den oriktiga uppgiften i begäran om omprövning. Därigenom skulle Skatteverket ta ut ett dubbelt skattetillägg på 100 000 kr i skiktet mellan 150 000 – 250 000. I denna situation ska Skatteverket befria från skattetillägget på den oriktiga uppgiften i begäran om omprövning.

Exempel: ny skönsbeskattning efter begäran om omprövning av skönsbeskattning

A har inte lämnat någon inkomstdeklaration och skönsbeskattas därför i inkomstslaget näringsverksamhet med 300 000 kr och påförs ett skattetillägg med 40 procent. A lämnar in en deklaration efter tidsfristen i 49 kap 7 § SFL och redovisar 150 000 kr. Skatteverket bifaller inte yrkandet utan står fast vid att 150 000 kr är en för låg beskattning och att beskattningen skönsmässigt i stället ska bestämmas till 250 000 kr.

Eftersom deklarationen kom in efter tidsfristen i 49 kap 7 § SFL ska Skatteverket inte undanröja det ursprungliga skattetillägget på 300 000 kr men sätta ned underlaget till 250 000 kr.

Dessutom borde Skatteverket ta ut ett nytt skönsskattetillägg på underlaget 100 000 kr. Därigenom skulle Skatteverket ta ut dubbelt skattetillägg på 100 000 kr i skiktet mellan 150 000 – 250 000. I denna situation ska Skatteverket befria från skattetillägget på den nya skönsbeskattningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Referenser inom skattetillägg