OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Huvudregeln är att utländsk skatt ska avräknas det beskattningsår som den utländska inkomsten beskattas i Sverige.

Skatten ska avräknas det beskattningsår den utländska inkomsten beskattas i Sverige

Utländsk skatt ska avräknas det beskattningsår den utländska inkomsten har tagits upp till beskattning här i Sverige och ingår i underlaget för beslut om skatt (2 kap. 7 § andra stycket AvrL). Om det blir ett nollresultat eller underskott i beskattningen är det inte säkert att avräkning kan medges det aktuella beskattningsåret. I stället blir i så fall reglerna om carry forward tillämpliga.

En förutsättning för att avräkning ska medges är att den utländska slutliga skatten är betald. Om den skattskyldiga inte har kunnat visa att den utländska skatten är betald innan beslutet om slutlig skatt för det aktuella beskattningsåret fattas, medges avräkning genom omprövning av beslutet.

Oftast är det inget problem att avgöra vilket år en utländsk inkomst ingått i underlaget för beslutet av svensk skatt. Men om ett svenskt företag exempelvis bedriver verksamhet från ett fast driftställe i ett annat land kan det ha olika beskattningsår i Sverige och det andra landet. Det kan också vara så att en annan stat har ett annat beskattningsår än kalenderår för fysiska personer. Den utländska inkomsten som beskattas i det andra landet kanske tas upp under två olika beskattningsår i Sverige. Den utländska inkomsten och skatten kan då behöva fördelas på de båda beskattningsåren.

Investeringssparkonto

En utländsk inkomst på ett investeringssparkonto anses i avräkningssammanhang ha ingått i underlaget det år som den skulle ha ingått om den skulle ha tagits upp till beskattning (2 kap. 7 § andra stycket AvrL). Bestämmelsen har införts därför att utdelning, räntor och annan avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto inte är skattepliktiga enligt IL. I stället tas en schablonintäkt upp till beskattning.

Olika beskattningstidpunkter i Sverige och den andra staten

Skatteverket anser att det inte är något hinder för avräkning av utländsk skatt att den utländska inkomsten beskattas vid olika tidpunkter i Sverige och den andra staten. Avräkning medges det år den utländska inkomsten tas upp till beskattning i Sverige men kan även ske under de kommande fem åren genom s.k. carry forward om avräkningsutrymmet inte räcker till det år inkomsten beskattas. Avräkningen kan däremot inte tidigareläggas till ett år innan den utländska inkomsten beskattats i Sverige även om skatten skulle vara betald i utlandet.

Exempel: olika beskattningstidpunkter

Om en utländsk inkomst deklareras under år 1–3 i Sverige (exempelvis på grund av reglerna om successiv vinstavräkning) men det andra landet beskattar hela inkomsten år 3, ska den utländska skatten delas upp och avräkning medges under år 1, 2 och 3. En fördelning får ske på lämpligt sätt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Om det andra landet beskattar en inkomst under år 1–3 men hela inkomsten tas upp till beskattning år 3 i Sverige medges avräkning år 3.

Utländsk skatt jämförlig med statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift

När det gäller en utländsk skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten och kommunala fastighetsavgiften, sker avräkningen från svensk skatt som beslutas samma år som den utländska skatten har fastställts. Detsamma gäller om den utländska skatten beräknats på en schablonintäkt eller liknande på en utländsk fastighet eller privatbostad (2 kap. 7 § andra stycket AvrL).

Exempel: utländsk skatt jämförlig med kommunal fastighetsavgift

I en annan stat har en skatt som är jämförlig med den kommunala fastighetsavgiften fastställts 2017. Den utländska skatten ska avräknas från den svenska skatt som beslutas 2017 om förutsättningarna för avräkning är uppfyllda. Bl.a. anser Skatteverket att det krävs att det finns en intäkt som är hänförlig till den utländska fastigheten eller privatbostaden och att denna intäkt har beskattas enligt IL (Skatteverkets ställningstagande Utländsk fastighetsskatt och avräkningslagen).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter i Sverige och det andra landet [1]
  • Utländsk fastighetsskatt och avräkningslagen [1]