Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2009-06-01

Dnr: 131 451802-09/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att bestämmelserna i avräkningslagen, mot bakgrund av lagtextens utformning och uttalanden i förarbetena, ger stöd för att avräkning ska medges för utländsk fastighetsskatt. Detta under förutsättning att skatten har anknytning till fastighet eller privatbostad i utlandet.

Skatteverket anser dessutom att det för avräkning krävs att det finns en intäkt som hänför sig till fastigheten eller privatbostaden och att denna intäkt beskattas vid den svenska inkomsttaxeringen enligt IL. Det räcker således inte med att andra utländska inkomster beskattas i Sverige och att det därmed finns svenska skatter som hänför sig till andra utländska inkomster. För avräkning krävs dock inte att den aktuella intäkten beskattats i den utländska staten.

2 Bakgrund och frågeställning

Från och med inkomståret 2008 har den statliga fastighetsskatten på utländska privatbostäder slopats. I samband med detta och införandet av den kommunala fastighetsavgiften gjordes det följdändringar i avräkningslagen. I det numer borttagna andra stycket i 1 § av avräkningslagen reglerades möjligheten till avräkning från statlig fastighetsskatt. Fråga har ställts om vilka konsekvenser detta har för avräkning av utländsk fasighetsskatt m.m.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelser om avräkning finns i avräkningslagen (SFS 1986:468). Avräkningslagen ändrades genom SFS 2007:1418 till följd av att fastighetsskatt på utländska privatbostäder slopades från och med inkomståret 2008.

Avräkningslagen har därefter ändrats genom SFS 2008:1350. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2008.

Definitionen av utländsk skatt framgår av 1 kap. 3 § och 2 kap. 8 § 2 avräkningslagen. Motsvarande bestämmelser fanns i 3 § och 5 § b i avräkningslagen i dess lydelse t.o.m. 2008.

Utländsk skatt är bl.a. sådan skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad, jfr p. 2. Skatt som beräknas på schablonintäkt eller liknande på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad är också utländsk skatt, jfr p. 3.

Av 2 kap. 7 § framgår att avräkning av utländsk skatt som räknas upp i ovanstående stycke avräknas från svensk skatt som tas ut på grund av taxering samma år som den utländska skatten fastställts. Motsvarande bestämmelser fanns i 4 § avräkningslagen i dess lydelse t.o.m. 2008.

I 2 kap. 9 § avräkningslagen anges att avräkning maximalt får göras med ett spärrbelopp som beräknas på visst sätt. Motsvarande bestämmelser fanns i 6 § avräkningslagen i dess lydelse t.o.m. 2008.

När den statliga fastighetsskatten på utländska fastigheter slopades gjordes en ändring av bestämmelserna som anger vilka belopp som ska ingå i spärrbeloppet. Efter lagändringen är spärrbeloppet summan av statlig- och kommunal inkomstskatt, före avräkning, som hänför sig till inkomster som de utländska skatterna utgått på och vissa andra inkomster.

I prop. 2007/08:27 s. 139 har ett förtydligande lämnats om vad som krävs för att avräkning även fortsättningsvis ska kunna medges för utländska fastighetsskatter m.m. Uttalandet finns i författningskommentaren till 3 § avräkningslagen. Här sägs att ”För att avräkning ska medges för sådan utländsk skatt som anges i första stycket andra punkten krävs att de i 1 § angivna förutsättningarna är uppfyllda. För att vara berättigad till avräkning för sådan utländsk skatt krävs således att den skattskyldige taxerats enligt inkomstskattelagen för en intäkt som är hänförlig till fastigheten eller privatbostaden i utlandet”. På s. 140 i samma prop. sägs vidare om 4 § att ”andra stycket klargör att avräkning för utländsk skatt jämförlig med den kommunala fastighetsavgiften ska ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering samma år som den utländska skatten fastställs.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att bestämmelserna i avräkningslagen, mot bakgrund av lagtextens utformning och uttalanden i förarbetena, ger stöd för att avräkning ska medges för utländsk fastighetsskatt. Detta under förutsättning att skatten har anknytning till fastighet eller privatbostad i utlandet.

Skatteverket anser dessutom att det för avräkning krävs att det finns en intäkt som hänför sig till fastigheten eller privatbostaden och att denna intäkt beskattas vid den svenska inkomsttaxeringen enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL. När det gäller intäkt kan det vara fråga om såväl löpande intäkt som intäkt av engångskaraktär. Det krävs inte någon beskattning i utlandet utöver det förfarande som lett till fastställandet och uttaget av den utländska fastighetsskatten m.m. i det land där fastigheten eller privatbostaden finns.

Det räcker dock, enligt Skatteverkets uppfattning, inte med att andra utländska inkomster beskattas i Sverige och att det därmed finns svenska skatter som hänför sig till andra utländska inkomster. Det är exempelvis inte tillräckligt att det tagits ut svensk skatt på en utländsk tjänsteinkomst inom vilken den utländska fastighetsskatten ryms.