OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Förenklat ledsagardokument

Förenklat ledsagardokument ska användas vid gränsöverskridande flyttning av följande:

  • beskattade varor, d.v.s. av varor som släppts för konsumtion i ett EU-land och för vilka skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet
  • alkohol som är fullständigt denaturerad.

Bestämmelser om det förenklade ledsagardokumentet finns i 7 § andra stycket och 25 § LAS, 21 § FAS samt i SKVFS 2012:13.

Bestämmelserna grundar sig på artiklarna 34.1 och 35.1 a i direktiv 2008/118/EG.

Hur dokumentet ska vara utformat m.m. framgår av förordning (EEG) 3649/92 av den 17 december 1992.

Skatteverket har utfärdat en blankett för det förenklade ledsagardokumentet (SKV 5251).

Undantag vid distansförsäljning

Vid distansförsäljning är det fråga om redan beskattade varor. Förenklat ledsagardokument krävs dock inte vid distansförsäljning av beskattade alkoholvaror som sänds från Sverige (25 § andra stycket 1 LAS).

Undantag vid stängd butik ombord på fartyg/luftfartyg

Förenklat ledsagardokument krävs inte för beskattade alkoholvaror som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium (25 § andra stycket 2 LAS).

Den svenske avsändarens hantering av förenklade ledsagardokument

Det är den som ansvarar för flyttningen, d.v.s. avsändaren, som ska upprätta det förenklade ledsagardokumentet (25 § första stycket LAS).

Flyttning till eller via ett annat EU-land

Ett förenklat ledsagardokument ska upprättas när varor flyttas till

Det förenklade ledsagardokumentet ska upprättas i tre exemplar Två exemplar av dokumentet ska åtfölja varorna under flyttningen (21 § första stycket FAS). Den som har upprättat dokumentet ska behålla exemplar 1. Exemplar 2 och 3 av dokumentet ska följa med varorna under flyttningen. Den som upprättat det förenklade ledsagardokumentet ska förvara exemplar 1 av ledsagardokumenten i kronologisk ordning (2 § SKVFS 2012:13).

Förvaring av exemplar 1 av de förenklade ledsagardokumenten ska ske på betryggande sätt. Exemplar 1 ska bevaras under minst tio år efter utgången av det kalenderår under vilket varorna avsänts (3 § SKVFS 2012:13).

Den som ansvarar för en flyttning mellan två svenska orter via ett annat EU-land ska också anmäla varorna till Skatteverket innan flyttningen påbörjas (21 § andra stycket FAS).

Flyttning av fullständigt denaturerad alkohol

Vid försäljning till ett annat EU-land av alkohol som är fullständigt denaturerad ska ett förenklat ledsagardokument som avsändaren upprättat åtfölja varorna under transporten (7 § andra stycket LAS). Med fullständigt denaturerad alkohol menas sådan alkohol som är denaturerad i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse.

Den svenske mottagarens hantering av förenklade ledsagardokument

Det finns inget krav på att mottagaren ska underteckna och återsända returexemplaret (exemplar 3) till avsändaren. Det ska dock återsändas om avsändaren så önskar och har markerat det på dokumentet.

Det finns heller inget krav på att mottagaren ska spara exemplar 2.

Flyttning mellan två svenska orter via ett annat EU-land

Den som tar emot varor som flyttats mellan två svenska orter via ett annat EU-land ska lämna en bekräftelse på mottagandet till Skatteverket senast 15 dagar efter utgången av den kalender-månad under vilken han tagit emot varorna (21 § tredje stycket FAS).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse [1]
  • Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten [1]
  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi; [1] [2] [3]

Lagar & förordningar