Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2012:13

beslutade den 26 november 2012.

Dessa föreskrifter har upphävts genom (SKVFS 2022:19).

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013. Genom

föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:13)

om hantering av ledsagardokument enligt lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776)

om skatt på energi. De äldre föreskrifterna i 11 och 12 §§ RSFS

1996:13 om hur länge dokumenten ska bevaras gäller fortfarande för

ledsagardokument och förenklade ledsagardokument som avser varor

som tagits emot eller avsänts före ikraftträdandet av de nya föreskrifterna.