OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Förenklat ledsagardokument

Förenklat ledsagardokument ska användas vid flyttning av beskattat bränsle, d.v.s. bränsle som släppts för konsumtion i ett EU-land och för vilka skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet

Bestämmelser om det förenklade ledsagardokumentet finns i 6 kap. 12 § LSE, 24 § FSE samt i SKVFS 2012:13.

Bestämmelserna grundar sig på artiklarna 34.1 och 35.1 a i direktiv 2008/118/EG.

Hur dokumentet ska vara utformat m.m. framgår av förordning (EEG) 3649/92 av den 17 december 1992.

Skatteverket har utfärdat en blankett för det förenklade ledsagardokumentet (SKV 5251).

Undantag vid distansförsäljning

Vid distansförsäljning är det fråga om redan beskattat bränsle. Förenklat ledsagardokument krävs dock inte vid distansförsäljning av beskattat bränsle som sänds från Sverige (6 kap. 12 § LSE).

Den svenske avsändarens hantering av förenklade ledsagardokument

Det är den som ansvarar för flyttning av beskattat bränsle, d.v.s. avsändaren, som ska upprätta det förenklade ledsagardokumentet (6 kap. 12 § första stycket LSE).

Flyttning till eller via ett annat EU-land

Ett förenklat ledsagardokument ska upprättas när bränsle flyttas till

Det förenklade ledsagardokumentet ska upprättas i tre exemplar Två exemplar av dokumentet ska åtfölja bränslet under flyttningen (24 § första stycket FSE). Den som har upprättat dokumentet ska behålla exemplar 1. Exemplar 2 och 3 av dokumentet ska följa med bränslet under flyttningen. Den som upprättat det förenklade ledsagardokumentet ska förvara exemplar 1 av ledsagardokumenten i kronologisk ordning (2 § SKVFS 2012:13).

Förvaring av exemplar 1 av de förenklade ledsagardokumenten ska ske på betryggande sätt. Exemplar 1 ska bevaras under minst tio år efter utgången av det kalenderår under vilket varorna avsänts (3 § SKVFS 2012:13).

Den som ansvarar för en flyttning mellan två svenska orter via ett annat EU-land ska också anmäla varorna till Skatteverket innan flyttningen påbörjas (24 § andra stycket FSE).

Den svenske mottagarens hantering av förenklade ledsagardokument

Det finns inget krav på att mottagaren ska underteckna och återsända returexemplaret (exemplar 3) till avsändaren. Det finns heller inget krav på att mottagaren ska spara exemplar 2.

Flyttning mellan två svenska orter via ett annat EU-land

Den som tar emot bränsle som flyttats mellan två svenska orter via ett annat EU-land ska lämna en bekräftelse på mottagandet till Skatteverket senast 15 dagar efter utgången av den kalender-månad under vilken han tagit emot bränslet (24 § tredje stycket FSE).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten [1]
  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi; [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt