OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Vissa uppgifter om den som är anställd på en myndighet kan vara sekretessbelagda.

Uppgifter om anställda på myndigheter kan vara sekretessbelagda

Om du är anställd på en myndighet kan uppgifter om dina enskilda förhållanden vara sekretessbelagda om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det gäller t.ex. uppgift om hälsotillstånd och uppgift från planerings- eller utvecklingssamtal. Sekretess gäller inte i ärenden om anställning eller disciplinansvar.

Den personaladministrativa sekretessen som gäller för vissa uppgifter om anställda på en myndighet omfattar även tidigare anställda vid myndigheten (RÅ 1998 ref. 54). Sekretessen gäller inte bara hos den myndighet där uppgifterna initialt förekommer utan även hos andra myndigheter där uppgifterna kan förekomma. Reglerna finns i 39 kap. OSL. Begreppet personaladministrativ verksamhet ska inte tolkas alltför snävt.

Sekretessen för Skatteverkets anställda

Vissa yrkesgrupper är mer utsatta för hot och trakasserier än andra. Som exempel kan nämnas poliser, åklagare, domare, socialtjänstpersonal och kronofogdar. Även Skatteverket anses vara en sådan myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller lida annat allvarligt men (39 kap. 3 § andra stycket OSL samt 10 § OSF). Uppgift om anställdas personnummer, bostadsadress, hemtelefonnummer med mera är därför vanligtvis sekretessbelagda.

Faktorer som avgör om sekretess gäller

Sekretess kan gälla för ett antal olika uppgifter om den som är anställd på en myndighet. Om sekretess gäller eller inte för en viss uppgift beror på flera olika faktorer, de viktigaste är:

  • om skaderekvisitet i sekretessbestämmelsen är rakt eller omvänt
  • om den enskilde är anställd på en myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller lida annat allvarligt men

Sekretessen för olika uppgifter

Uppgift om en anställds lön och avdrag för preliminär skatt är offentliga i den personaladministrativa verksamheten medan uppgift om en anställds hälsotillstånd normalt sett är sekretessbelagd. Även för den som inte är anställd kan en uppgift som är hänförlig till ett urvalstest vara sekretessbelagd.

I tabellen nedan tydliggörs vilka uppgifter och situationer som berörs av den personaladministrativa sekretessen.

Uppgift

Sekretessbelagd om

Lagrum

om psykologisk undersökning eller behandling

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 1 § första stycket OSL

om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent och liknande som finns hos myndigheten.

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 1 § första stycket OSL

annan uppgift i personalsocial verksamhet, t.ex. från planerings- eller utvecklingssamtal

det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (offentlighet som utgångspunkt)

39 kap. 1 § andra stycket OSL

om enskilds hälsotillstånd i

personaladministrativ

verksamhet

det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (eg. offentlighet som utgångspunkt men skadeprövning leder ofta till sekretess)

39 kap. 2 § första stycket OSL

om en enskilds personliga förhållanden från ärende om omplacering eller pensionering av anställd

det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (offentlighet som utgångspunkt)

39 kap. 2 § första stycket OSL

hänförlig till urvalstest i ärende om anställning

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 5 a § OSL

om sökandens identitet i ärende om anställning av myndighetschef (myndighet omedelbart under regeringen)

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 5 b § OSL

övrig uppgift i ärende om anställning, t.ex. lön

Inte sekretessbelagd

39 kap. 2 § andra stycket OSL

om enskilds personliga förhållanden, t.ex. anställds namn

det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs (eg. offentlighet som utgångspunkt, avsedd för undantagssituationer, men skadeprövning kan leda till sekretess)

39 kap. 3 § första stycket OSL

om bostadsadress, för anställd vid Skatteverket

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 3 § andra stycket OSL och 10 § OSF

om hemtelefonnummer för anställd vid Skatteverket

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 3 § andra stycket OSL och 10 § OSF

om personnummer för anställd vid Skatteverket

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 3 § andra stycket OSL och 10 § OSF

i form av fotografisk bild (underlag för tjänstekort) för anställd vid Skatteverket

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 3 § andra stycket OSL och 10 § OSF

om närstående till personalen, för anställd vid Skatteverket

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 3 § andra stycket OSL och 10 § OSF

Annan jämförbar uppgift om personalen, t.ex. födelsedatum, privat mobil- eller faxnummer, adress och telefonnummer till sommarbostad, för anställd vid Skatteverket

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (sekretess som utgångspunkt)

39 kap. 3 § andra stycket OSL och 10 § OSF

om enskilds hälsa och sexualliv, t.ex. uppgift om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott m.m.

det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men (eg. offentlighet som utgångspunkt men skadeprövningen kan leda till sekretess)

21 kap. 1 § OSL

om beslutsfattare

Inte sekretessbelagd

21 § myndighetsförordningen (2007:515)

Rättsfall: Sekretessbelagd uppgift eller inte

Anställds kompetens

Uppgift om namn på vissa anställda på KFM som hade viss kompetens m.m. ansågs av kammarrätten vara sekretessbelagd (KRNS 2001-06-19, mål nr 3114-2001).

Personnummer, adress och telefon

Sekretess ansågs gälla för uppgift om personnummer, bostadsadress och hemtelefonnummer för en anställd vid en dåvarande SKM (KRNG 2002-04-17, mål nr 1623-2002).

Namn på parkeringsvakt

En parkeringsvakt på ett kommunalt bolag fattade beslut om parkeringsanmärkning. Kammarrätten ansåg att uppgift om parkeringsvaktens namn var offentlig (HFD 2015 ref. 57).

Ingen partsinsyn i avslutat anställningsärende

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om en person i egenskap av sökande i ett anställningsärende har rätt till partsinsyn i övriga sökandens ansökningshandlingar. Vid tiden för prövningen var ärendet avslutat hos Statens överklagandenämnd. Domstolen ansåg att det inte fanns sådana beaktansvärda motiv som gav klaganden rätt till partsinsyn i det avslutade ärendet (HFD 2016-07-04, mål nr 2786-16).

Personaladministrativ verksamhet som utförs av en annan myndighet

När Statens servicecenter hanterar uppgifter i personaladministrativ verksamhet om Skatteverkets anställda gäller sekretessen enligt 39 kap. 1–4 §§ OSL i tillämpliga delar även där (39 kap. 5 § OSL).

Personalansvarsnämnden

Skatteverkets personalansvarsnämnd, PAN, prövar personalansvarsärenden rörande Skatteverkets anställda. Den bedöms vara en självständig verksamhetsgren inom Skatteverket. Om nämnden tar emot sekretessbelagda handlingar från någon annan myndighet eller någon annan verksamhetsgren inom Skatteverket, kommer dessa att behålla sin sekretess hos nämnden (11 kap. 2 § OSL). Personaladministrativ sekretess gäller inte i ärenden om disciplinansvar (39 kap 2 § andra stycket OSL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2015 ref. 57 [1]
  • HFD 2016-07-04, mål nr 2786-16 [1]
  • KRNG 2002-04-17, mål nr 1623-2002 [1]
  • KRNS 2001-06-19, mål nr 3114-2001 [1]
  • RÅ 1998 ref. 54 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1986/87:3 om ändring i sekretesslagen (1980:100) [1]
  • Proposition 1993/94: 165 Några frågor om sekretess [1]

Ställningstaganden

  • Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer [1]