OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Underskott av näringsverksamhet

Huvudregeln är att ett underskott av näringsverksamhet som kvarstår från det föregående beskattningsåret (inrullat underskott) ska dras av om det inte finns några begränsningar i 40 kapitlet IL (40 kap. 2 § IL).

Begränsning vid konkurs

En begränsning av huvudregeln i 40 kap. 2 § IL är att om den skattskyldige är eller har varit försatt i konkurs, så får underskott som uppkommit före konkursen inte dras av. Det är konkursårets ingående underskott som inte får dras av (prop. 1999/2000:2, del 2, s. 477–478).

Om konkursen läggs ned på grund av att borgenärerna har fått full betalning, ska man dock göra avdrag för det underskott som på grund av konkursen inte kunnat dras av tidigare (40 kap. 20 § IL).

Bestämmelsen innebär att underskottet inte får rullas framåt, utan rätten till avdrag för underskottet går helt förlorad. Läs mer under Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord och skuldsanering.

Underskott av kapital

För underskott av kapital finns ingen avdragsbegränsning vid konkurs.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]