OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Underskott av näringsverksamhet

Huvudregeln är att ett underskott av näringsverksamhet som kvarstår från det föregående beskattningsåret (inrullat underskott) ska dras av om det inte finns några begränsningar i 40 kapitlet IL (40 kap. 2 § IL).

Begränsning vid konkurs

En begränsning av huvudregeln i 40 kap. 2 § IL är att om den skattskyldige är eller har varit försatt i konkurs, så får underskott som uppkommit före konkursen inte dras av (40 kap. 20 § första stycket IL). Det är konkursårets ingående underskott som inte får dras av (prop. 1999/2000:2, del 2, s. 477–478).

Om konkursen läggs ned på grund av att borgenärerna har fått full betalning, ska man dock göra avdrag för det underskott som på grund av konkursen inte kunnat dras av tidigare (40 kap. 20 § andra stycket IL).

Bestämmelsen innebär att underskottet inte får rullas framåt, utan rätten till avdrag för underskottet går helt förlorad. Läs mer under Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord och skuldsanering.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]