OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan besluta om att en handläggare ska biträda en annan myndighet med sin sakkunskap, d.v.s. ha ett uppdrag som sakkunnig. En handläggare på Skatteverket kan inte samtidigt vara både sakkunnig och representant för Skatteverket.

Begäran och beslut

Efter begäran från en annan myndighet kan Skatteverket besluta att åta sig ett sakkunniguppdrag och även besluta om i vilken omfattning som uppdraget ska utföras. Begäran bör vara skriftlig och det ska framgå vad sakkunniguppdraget ska avse. Om begäran är muntlig ska den dokumenteras noggrant i en tjänsteanteckning. En begäran ska alltid diarieföras. Det är kontorschefen eller en särskilt förordnad tjänsteman som enligt arbetsordningen är behörig att fatta beslut om huruvida Skatteverket ska åta sig uppdraget eller inte. Hänsyn ska då tas till den andra myndighetens önskemål om att en viss handläggare ska utföra sakkunniguppdraget.

Skatteverket har interna dokument som närmare beskriver det praktiska tillvägagångssättet inom myndigheten vid sakkunniguppdrag.

Sakkunniguppdraget

När en handläggare vid Skatteverket har ett uppdrag som sakkunnig är det inte tillåtet att samtidigt använda sig av Skatteverkets kontrollbefogenheter enligt skattelagstiftningen. Den sakkunnige biträder endast den andra myndigheten inom ramen för sakkunniguppdraget och får inte den andra myndighetens befogenheter att agera, t.ex. en polismans befogenheter att förhöra och leta efter material vid en husrannsakan. Det kan aldrig ligga inom uppdraget som sakkunnig att medverka vid hämtning av personer enligt rättegångsbalkens regler.

De vanligaste formerna av sakkunniguppdrag är:

  • Sakkunnig åt en åklagare eller polis i samband med en brottsutredning.
  • Sakkunnig åt en länsstyrelse eller en kommun vid tillsyn enligt alkohollagen.

Ett sakkunniguppdrag betraktas inte som en bisyssla. För att ett uppdrag ska betraktas som en bisyssla krävs att handläggaren är beviljad tjänstledighet från arbetet på Skatteverket.

Dokumentation och hantering av handlingar

Vid ett sakkunniguppdrag tillhör alla handlingar och upprättade rapporter den myndighet som har begärt sakkunniguppdraget och det innebär att det är den andra myndighetens sekretessregler som ska tillämpas. De iakttagelser som den sakkunnige gör ska inte dokumenteras i något ärende hos Skatteverket. Anteckningar och skriftliga rapporter som skrivs med anledning av uppdraget ska hållas åtskilda från Skatteverkets handlingar.

Om den andra myndigheten begär en bedömning av handlingar hos Skatteverket i t.ex. en skatterevision kan den sakkunnige göra denna bedömning först när Skatteverket har beslutat att handlingarna ska lämnas ut till den andra myndigheten.

Om den sakkunnige får del av sekretessbelagda handlingar genom sitt sakkunniguppdrag och bedömer att de kan vara av intresse för en skatteutredning kan de endast lämnas ut till Skatteverket om någon sekretessbrytande regel är tillämplig. Handlingar som Skatteverket tar emot från någon annan myndighet ska diarieföras. Den sakkunnige kan inte lämna eller ta emot information mellan Skatteverket och den andra myndigheten. Självklart får den sakkunnige inte heller ta del av sekretessbelagd information hos Skatteverket genom t.ex. slagningar i skattedatabasen.

Sakkunnigutlåtande

Ett uppdrag som sakkunnig innebär att den sakkunnige ska lämna någon form av utlåtande. Ett skriftligt sakkunnigutlåtande ska inte innehålla Skatteverkets logotyp etc. och inte diarieföras hos Skatteverket. Den handling som en sakkunnig har upprättat tillhör den myndighet som har begärt sakkunnigutlåtandet.

Ett sakkunnigutlåtande kan endast användas i ett skatteärende om det har begärts och lämnats ut från den andra myndigheten med stöd av någon tillämplig sekretessbrytande regel.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Utlämnande av uppgifter till tillståndsmyndighet i serveringstillståndsärenden [1]