Områden: Dataskydd & sekretess

Datum: 2012-12-17

Dnr: 131 855655-12/111

Nytt: 2023-11-24

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-11-14, dnr. 8-2608076.

1. Sammanfattning

Dokumentet har uppdaterats med anledning av att sekretesslagen (1980:100) har ersatts av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

När en kommun begär att få ut uppgifter med anledning av ett serverings- tillståndsärende får Skatteverket endast lämna ut uppgifter om det sker i enlighet med offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Det innebär att Skatteverket endast kan lämna ut uppgifter som finns förvarade hos Skatteverket och då med utgångspunkt från den begäran som kommunen inkommit med. Däremot saknas det rättsliga förutsättningar för Skatteverket som sådant att lämna ut uppgifter i form av värderande yttranden till kommunerna angående lämpligheten för viss sökande att kunna få serveringstillstånd. Jämför dock med vad som sägs i avsnitt 3 om sakkunniguppdrag.

2. Frågeställning

Rättsavdelningen har tillfrågats om det är tillåtet att Skatteverket till kommuner lämnar ut uppgifter i serveringstillståndsärenden i form av värderande uttalanden.

3. Gällande rätt m.m.

Enligt 6 kap 5 § OSL, ska myndighet på begäran av annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

I 9 kap. 8 § fjärde stycket alkohollagen (2010:1622) regleras den uppgiftsskyldighet som åvilar Skatteverket när kommunen behöver uppgifter för sin tillståndsprövning eller tillsyn. Bestämmelsen har följande lydelse: "På begäran av en tillsynsmyndighet ska polismyndigheter samt Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter lämna uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för sin tillståndsprövning eller tillsyn".

Formellt sker ett utlämnande av de begärda uppgifterna till den del dessa omfattas av sekretess hos Skatteverket - med stöd av 10 kap. 28 § OSL. I det lagrummet anges bl.a. att sekretess inte hindrar att uppgift lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

I detta sammanhang kan det upplysningsvis påpekas att Skatteverket tidigare tagit ställning till att det är möjligt för verket att i ett särskilt beslut utse en tjänsteman som sakkunnig åt en annan myndighet, t.ex. en kommun. Inom ramen för ett sådant sakkunniguppdrag är det möjligt för en skattetjänsteman att biträda kommunen med att i t.ex. ett sakkunnigutlåtande värdera/bedöma de uppgifter som en kommun förfogar över i tillståndsärenden enligt alkohollagen. I samband med sakkunniguppdraget får dock tjänstemannen inte lämna ut uppgifter som är sekretessbelagda hos Skatteverket. I handledningen för skatterevision (SKV 621 utgåva 2) utvecklas närmare de förutsättningar som gäller för uppdrag som sakkunnig.

4. Bedömning

Av föregående avsnitt följer att Skatteverket - med anledning av en kommuns begäran enligt alkohollagen - endast kan lämna ut uppgifter som verket förfogar över och som kommunen begärt att få tillgång till.

Några hinder att lämna ut sekretessbelagda uppgifter föreligger inte med hänsyn till den sekretessbrytande regleringen i 10 kap. 28 § OSL jämförd med 9 kap. 8 §fjärde stycket alkohollagen.

Vid hanteringen av utlämnandefrågor ska sekretessrutinen med diarienummer 131 836439-09/111 tillämpas. Sekretessrutinen är publicerad i intranätet under arbetsområde Sekretess, IT-rätt och PuL.

Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att Skatteverket inte får lämna ut uppgifter i form av värderande omdömen om skattskyldigas förhållanden och förehavanden.