OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En modell för dokumentation på internprissättningsområdet, EUTPD, har arbetats fram inom EU.

En modell för internprissättningsdokumentation

Inom ramen för EU-kommissionens Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) har en uppförandekod om dokumentationskrav utarbetats på internprissättningsområdet. Uppförandekoden innehåller en modell för dokumentation , ”European Union Transfer Pricing Documentation” (EUTPD).

En ömsesidig överenskommelse mellan EU:s medlemsstater

Uppförandekoden är inte ett rättsligt bindande dokument utan är en ömsesidig överenskommelse mellan staterna. Tanken är att en dokumentation som upprättats enligt denna uppförandekod ska accepteras inom hela EU. Den dokumentationsskyldighet som SFL kräver anses uppfylld om dokumentationen har upprättats i enlighet med EUTPD (15 § SKVFS 2007:1).

Långtgående krav men frivilligt för företagen

De krav som ställs inom ramen för EUTPD kan i vissa fall uppfattas som långtgående. Modellen är emellertid frivillig för de skattskyldiga.

Både EU-gemensam och landsspecifik information

Dokumentation som upprättas i enlighet med EUTPD ska bestå av två delar. Den första delen är en s.k. ”masterfile” som innehåller standardiserade uppgifter om hela den del av koncernen som finns inom EU. Den andra delen utgörs av landspecifik dokumentation. Detta innebär att den dokumentation som upprättas delvis är gemensam för samtliga företag i koncernen och delvis specifik för varje stat där koncernen är verksam.

Dokumentationens innehåll framgår av SKV M 2007:25

Vad en ”masterfile” och den landsspecifika dokumentationen närmare bör innehålla enligt uppförandekoden framgår av avsnitt 7.3.2 i SKV M 2007:25.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap; [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Meddelanden

  • Skatteverkets information om dokumentation av prissättning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap [1]