OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Koncernbidrag kan ges av ett moderföretag till ett annat svenskt aktiebolag än ett helägt dotterföretag, om vissa villkor är uppfyllda enligt den s.k. fusionsregeln i 35 kap. 5 § IL.

Regeln bygger på fusionsreglerna i 1944 års aktiebolagslag. En förutsättning för att moderföretaget ska få avdrag för bidraget är att ägarförhållandena under givarens och mottagarens hela beskattningsår, eller sedan mottagaren började bedriva verksamhet av något slag, har varit sådana att mottagaren genom en eller flera fusioner kan gå upp i moderföretaget. Tanken med regeln är att koncernbidragsreglerna inte ska styra hur en koncern ska organiseras. När man bedömer om fusion är möjlig ska man utgå från att en fusion kan genomföras mellan ett moderföretag och ett dotterbolag, om moderföretaget äger mer än 90 procent av aktierna i dotterbolaget.

Av lagtexten framgår det att det endast är koncernbidrag som ges nedåt i koncernstrukturen som omfattas av fusionsregeln. Det spelar inte någon roll hur långt bort i ägarkedjan det mottagande företaget står i förhållande till moderföretaget. Om exempelvis ett moderföretag äger mer än 90 procent av dotterbolaget A och detta bolag och moderföretaget äger 40 respektive 60 procent av dotterbolaget B, kan moderföretaget lämna koncernbidrag med avdragsrätt till B eftersom dotterbolag B skulle vara helägt av moderföretaget om dotterbolaget A genom fusion skulle gå upp i moderföretaget.

Även de allmänna villkoren i 35 kap. 3 § 1, 2, 4 och 5 IL måste vara uppfyllda för att att koncernbidraget ska få rättslig verkan. Läs mer om dessa villkor under Koncernbidrag mellan moderföretag och helägt dotterföretag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]