OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om villkoren för att koncernbidrag ska kunna förmedlas mellan företag inom en koncern.

Koncernbidrag kan förmedlas mellan företag i en koncern

En viktig princip inom företagsbeskattningen är att beskattningen bör vara neutral i förhållande till företagsform. Om verksamheten inom en koncern av organisatoriska skäl har förlagts till två eller flera formellt fristående företag bör detta inte leda till någon annan skattebelastning än vad som hade varit fallet om verksamheten hade varit samlad hos ett enda företag. För att upprätthålla kravet på neutralitet har lagstiftaren även gett företag möjlighet till att med avdragsrätt lämna koncernbidrag till andra företag än som ägs direkt av moderföretaget i en koncern. Detta är möjligt genom s.k. slussning, förmedling av bidraget. Bestämmelsen om slussning av koncernbidrag finns i 35 kap. 6 § IL.

Krav för att slussningsregeln ska kunna tillämpas

När koncernbidrag lämnas med stöd av slussningsregeln får man undersöka om stegvisa koncernbidrag från givaren ända fram till mottagaren, via mellanliggande företag, är möjliga. Om det blir stopp någonstans i kedjan, t.ex. för att aktierna i ett bolag utgör lagertillgångar hos mottagaren av bidraget, medges inte något avdrag. Detta för att hindra ett kringgående av kedjebeskattningen vad gäller utdelning på lageraktier. Se även Koncernbidrag mellan systerföretag.

Varje förmedlande företag skulle ha haft avdragsrätt för bidraget

Av lagtexten framgår det att givaren ska ha kunnat lämna koncernbidrag till ett annat företag med rätt till avdrag enligt 35 kap. 3, 4 eller 5 §§ IL. Därutöver är det ett krav att bidraget hade kunnat vidarebefordras till mottagaren, antingen direkt eller genom förmedling av ytterligare företag, på ett sådant sätt att varje förmedlande företag skulle ha haft rätt till avdrag för det vidarebefordrade bidraget.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]