OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Det finns särskilda bestämmelser om tidpunkten för redovisning av unionsintern försäljning av tjänster som tas upp i en periodisk sammanställning.

Tjänster som tas upp i en periodisk sammanställning

Många tjänster som omsätts till beskattningsbara personer i andra EU-länder ska redovisas i en periodisk sammanställning. Skattskyldighet föreligger inte för dessa tjänster.

Redovisningstidpunkt enligt mervärdesskattelagen

Omsättning av tjänster som ska tas upp i en periodisk sammanställning ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken tjänsten tillhandhållits eller förskott mottagits (13 kap. 8 c § ML).

Detta gäller inte bara vid redovisning i mervärdesskattedeklarationen utan också vid redovisning i den periodiska sammanställningen (35 kap. 2 § andra stycket SFL).

Bestämmelserna gäller oavsett tilldelad redovisningsmetod och ska alltså tillämpas även om redovisningen i övrigt sker enligt bokslutsmetoden (prop. 2009/10:15 s. 143).

Redovisningstidpunkt – faktureringstidpunkt

Det kan uppstå administrativa problem och olägenheter för företagen när redovisningsskyldighetens inträde knyts till tidpunkten för tillhandahållandet i stället för tidpunkten för faktureringen. Skatteverket godtar därför att 13 kap. 8 c § ML tillämpas på så sätt att redovisning sker med utgångspunkt i faktureringstidpunkten. Detta gäller under förutsättning att fakturering sker i nära anslutning till tillhandahållandet. Det är inte möjligt att ange någon generell tidsgräns, men en utgångspunkt är att fakturering sker så snart det är praktiskt möjligt. Det finns bestämmelser om tidpunkten för senaste faktureringsdag för dessa tjänster.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]

Ställningstaganden

  • Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning [1]