OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Det finns särskilda bestämmelser om tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt vid unionsinterna förvärv. Vid unionsintern omsättning av varor finns särskilda bestämmelser om redovisning av omsättningen.

Unionsinternt förvärv av varor

Bestämmelserna om redovisning vid unionsintern handel med varor innebär att utgående skatt som avser unionsinterna förvärv av varor ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats. Den utgående skatten ska dock redovisas senast i deklarationen för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde i månaden efter det att skattskyldigheten inträtt enligt 1 kap. 4 a § ML, d.v.s. den femtonde i månaden efter det att leveransen har skett (13 kap. 8 b § första stycket ML).

Ingående skatt som avser ett unionsinternt förvärv av varor ska dras av i den redovisningsperiod under vilken den utgående skatten ska redovisas (13 kap. 18 b § ML).

Exempel: Fakturan utfärdas i leveransmånaden

Ett företag med redovisningsperioden en kalendermånad får en leverans av varor från Tyskland den 11 juli. Fakturan är utfärdad den 22 juli. Varorna ska användas i företagets skattepliktiga verksamhet. Företaget ska redovisa den utgående skatten i skattedeklarationen för perioden juli. Företaget redovisar också den ingående skatten i samma period.

Om företaget i stället har redovisningsperioden tre kalendermånader ska mervärdesskatten redovisas i perioden juli-september.

Exempel: Fakturan utfärdas efter leveransmånaden

Ett företag med redovisningsperioden en kalendermånad får en leverans av varor från Tyskland den 11 juli. Fakturan är utfärdad den 2 augusti. Varorna ska användas i företagets skattepliktiga verksamhet. Företaget ska redovisa den utgående skatten i skattedeklarationen för perioden augusti. Företaget redovisar också den ingående skatten i samma period.

Om företaget i stället har redovisningsperioden tre kalendermånader ska mervärdesskatten redovisas i perioden juli-september.

Exempel: Fakturan utfärdas sent

Ett företag med redovisningsperioden en kalendermånad får en leverans av varor från Tyskland den 11 juli. Fakturan är utfärdad den 5 september. Varorna ska användas i företagets skattepliktiga verksamhet. Företaget ska redovisa den utgående skatten i skattedeklarationen för perioden augusti. Företaget redovisar också den ingående skatten i samma period.

Om företaget i stället har redovisningsperioden tre kalendermånader ska mervärdesskatten redovisas i perioden juli-september.

Unionsintern omsättning av varor

En från skatteplikt undantagen unionsintern varuomsättning ska redovisas i den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats dock senast i den redovisningsperiod som omfattas av den femtonde i månaden efter det att leveransen har skett (13 kap. 8 b § andra stycket ML).

Redovisning i den periodiska sammanställningen

Redovisning i den periodiska sammanställningen ska göras för den rapporteringsperiod som omfattar den tidpunkt som anges i 13 kap. 8 b § andra stycket ML (35 kap. 2 § andra stycket SFL).

Exempel: Fakturan utfärdas i leveransmånaden

Ett företag levererar en vara till en köpare i Tyskland den 11 mars och fakturan utfärdas den 17 mars. Uppgift om leveransen ska lämnas i rapporteringsperioden för mars alternativt januari–mars beroende på rapporteringsperiod.

Exempel: Fakturan utfärdas sent

Ett företag levererar en vara till en köpare i Tyskland den 11 mars och fakturan utfärdas den 17 maj. Uppgiften om leveransen ska lämnas i rapporteringsperioden för april alternativt april–juni beroende på rapporteringsperiod.

Begreppet utfärdas

Med ”utfärdas” förstås det datum fakturan har upprättats och i nära anslutning till upprättandet även skickats till mottagaren. När köparen utfärdar fakturan (självfakturering) avser ”utfärdas” den tidpunkt då fakturan upprättats och också godkänts av säljaren (prop. 2011/12:94 s. 98−99).

Tillämpning

Bestämmelserna gäller oavsett tilldelad redovisningsmetod och ska alltså tillämpas även om redovisningen i övrigt sker enligt bokslutsmetoden (prop. 2005/06:174 s. 35−36).

Faktura utfärdad innan leverans

Det framgår inte uttryckligen av bestämmelsen i 13 kap. 8 b § ML vad som gäller om en faktura utfärdas före leveransen. Enligt Skatteverkets uppfattning är en förutsättning för redovisningsskyldighet att skattskyldighet har inträtt, d.v.s. att leverans av en vara har skett. Det innebär att även om en faktura har utfärdas före leveransen inträder redovisningsskyldigheten först vid leveransen (Skatteverkets ställningstagande Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor). Fakturering och betalning som sker före leveransen ska därmed redovisas i mervärdesskattedeklarationen för den redovisningsperiod under vilken leveransen ägt rum.

Exempel: Redovisning i skattedeklarationen

Ett företag med redovisningsperioden en kalendermånad får en leverans av varor från Tyskland den 11 juli. Fakturan är utfärdad den 28 juni. Varorna ska användas i företagets skattepliktiga verksamhet. Företaget ska redovisa den utgående skatten i skattedeklarationen för perioden juli. Företaget redovisar också den ingående skatten i samma period.

Om företaget i stället har redovisningsperioden tre kalendermånader ska mervärdesskatten redovisas i perioden juli-september.

Exempel: Redovisning i den periodiska sammanställningen

Ett företag utfärdar en faktura den 17 mars. Leveransen av varan till en köpare i Tyskland sker den 13 maj. Uppgift om leveransen ska lämnas i rapporteringsperioden för maj alternativt april–juni beroende på rapporteringsperiod.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning [1]
  • Proposition 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor [1]