OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom myndigheten och ska i vissa fall lämna information om denna behandling. Det finns bestämmelser för vem Skatteverket ska lämna information till, när informationen ska lämnas och vad den ska innehålla. Det finns även vissa undantag från informationsskyldigheten.

Skatteverket ska lämna information till den registrerade på eget initiativ

När Skatteverket behandlar personuppgifter som myndigheten har samlat in från en person, är Skatteverket skyldigt att på eget initiativ informera personen om behandlingen. Denna information ska ges i samband med att uppgifterna samlas in (3 kap. 1 § SdbL och 23 § PuL).

Informationsskyldigheten kan begränsas när behandling av personuppgifter sker enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning (3 kap. 2 a § SdbL).

Bestämmelserna om information till den registrerade gäller inte för juridiska personer och avlidna.

Vilken information ska Skatteverket lämna och hur ska informationen lämnas?

Det är PuL:s bestämmelser som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade personen och för hur Skatteverket ska lämna informationen. Skatteverket behöver inte lämna information på eget initiativ om sådant som den registrerade personen redan känner till (25 § andra stycket PuL).

Skatteverket får inte lämna ut sekretessbelagd information till den registrerade (27 § PuL).

Lämna information när den registrerade ansöker om det (s.k. registerutdrag)

Skatteverket ska efter ansökan av en fysisk person lämna besked om huruvida Skatteverket behandlar personuppgifter som rör den personen eller inte (26 § PuL).

Informationsskyldigheten kan begränsas när behandling av personuppgifter sker enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning (3 kap. 2 a § SdbL).

Vilken information ska Skatteverket lämna och hur ska informationen lämnas?

Det är PuL:s bestämmelser som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade personen och för hur Skatteverket ska lämna informationen.

Den information som Skatteverket ska lämna enligt 26 § PuL behöver inte innehålla uppgifter i en elektronisk handling som den registrerade personen redan har tagit del av. Det ska dock framgå av informationen om Skatteverket behandlar en sådan handling. Om den enskilda begär det ska hen få del även av uppgifter i en sådan elektronisk handling (3 kap. 2 § SdbL).

Skatteverket får inte lämna ut sekretessbelagd information till den registrerade (27 § PuL).

Informera allmänheten om behandlingar som inte är anmälda till Datainspektionen

Skatteverket ska lämna upplysningar till allmänheten om de personuppgiftsbehandlingar som inte är anmälda till Datainspektionen (1 kap. 3 § första stycket 7 SdbL och 42 § PuL). Sådan information finns på Skatteverkets webbplats. Informationsskyldigheten kan begränsas när behandling av personuppgifter sker enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning (3 kap. 2 a § SdbL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar