OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Förutom uppdrag till fast pris och på löpande räkning finns även provisionsbaserade uppdrag och uppdrag som avser ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod.

K1: förenklat årsbokslut

Det finns inga särskilda regler om hur inkomster från övriga uppdrag ska redovisas i de allmänna råden om förenklat årsbokslut, utan alla uppdrag redovisas enligt samma principer som gäller för uppdrag på löpande räkning. Intäkten ska därför tas upp i takt med att arbetet faktureras, eller borde ha fakturerats av affärsmässiga skäl, BFNAR 2006:1 punkt 7.1 respektive BFNAR 2010:1 punkt 7.5.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett provisionsbaserat uppdrag, som är ett uppdrag som baseras på mängden av försäljning eller utförda tjänster, ska redovisas löpande om den provisionsgrundande försäljningen eller tjänsten är utförd och om övriga avtalsvillkor för provisionen är uppfyllda (BFNAR 2016:10 punkt 6.26).

Ett uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod ska redovisas som intäkt linjärt över den överenskomna tidsperioden. Det innebär att intäkten uppgår till den del av det avtalade priset som motsvarar redovisningsperiodens längd i förhållande till den totala avtalade tidsperioden. Är en aktivitet dominerande, ska intäkten redovisas när denna aktivitet har utförts (BFNAR 2016:10 punkt 6.11 ).

För bägge typerna av avtal gäller att utgifter som hör till uppdraget ska periodiseras och redovisas som kostnad i samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt (BFNAR 2016:10 punkt 7.5). Uppdraget blir på så sätt löpande resultatavräknat.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

En intäkt från ett tjänsteuppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod ska redovisas linjärt över tidsperioden, om inte någon annan metod bättre återspeglar färdigställandegraden. Om en specifik aktivitet är mer väsentlig än andra aktiviteter, ska intäkten redovisas när den specifika aktiviteten har utförts (BFNAR 2012:1 punkt 23.26).

Upparbetade intäkter för ett uppdrag ska minskas med de belopp som fakturerats för uppdraget. En nettopost som är en tillgång får inte kvittas mot en nettopost som är en skuld om de inte avser samma uppdragsgivare och uppdragen är hänförliga till samma tidsperiod (BFNAR 2012:1 punkt 23.27).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 11 Entreprenadavtal respektive IAS 18 Intäkter om det inte finns några begränsningar i RFR 2. För uppdrag med ett obestämbart antal aktiviteter under en specifik tidsperiod finns inga begränsningar i RFR 2.

När tjänster utgörs av ett obestämt antal aktiviteter under en specifik period redovisas intäkterna av praktiska skäl linjärt över den specifika tidsperioden, om det inte går att visa att en annan metod bättre återspeglar färdigställandegraden på balansdagen. Om en specifik aktivitet är mycket mer betydande än andra aktiviteter, senareläggs intäktsredovisningen tills denna betydande aktivitet har utförts (IAS 18 punkt 25).

För räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare ersätts IAS 11 och IAS 18 med IFRS 15. Tidigare tillämpning av IFRS 15 är tillåten.

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut och värdepappersbolag ska och försäkringsföretag bör tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS. Det finns inga inskränkningar till IAS 11 Entreprenadavtal eller IAS 18 Intäkter i fråga om redovisning av entreprenadavtal eller tjänsteuppdrag (FFFS 2008:25 respektive FFFS 2015:12).

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]
  • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
  • IAS 11 Entreprenadavtal [1] [2]
  • IAS 18 Intäkter [1] [2] [3]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]