OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett uppdrag på löpande räkning kännetecknas av ersättningen inte utgår till ett på förhand bestämt pris utan utgår per arbetad tidsenhet och utgifter för arbetet. Ett uppdrag på löpande räkning redovisas olika beroende på vilken normgivning företaget följer.

Värdering i ÅRL

Huvudregeln vid värdering av omsättningstillgångar att de ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen (4 kap. 9 § ÅRL). För tjänsteuppdrag och entreprenadavtal, som i ÅRL benämns pågående arbeten, ger detta uttryck för den s.k. färdigställandemetoden. Pågående arbeten för någon annans räkning får dock värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§ ÅRL (4 kap. 10 § ÅRL). Regeln möjliggör en redovisning av pågående arbeten med successiv vinstavräkning. Successiv resultatavräkning, d.v.s. intäktsföring av pågående arbeten till en andel som inte överstiger projektets färdigställandegrad, är tillåten under förutsättning att försiktighetsprincipen beaktas (prop. 1995/95:10 del 2 sid. 207).

K1: förenklat årsbokslut

Det finns inga särskilda regler om tjänste- och entreprenadavtal i de allmänna råden om förenklat årsbokslut, utan alla uppdrag redovisas som uppdrag på löpande räkning. Intäkten ska tas upp i takt med att arbetet faktureras eller borde ha fakturerats enligt god redovisningssed (BFNAR 2006:1 punkt 7.1 respektive BFNAR 2010:1 punkt 7.5).

K2: årsredovisning i mindre företag

Inkomster från ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. Intäkten är värdet av det arbete som utförts och det material som levererats eller förbrukats under redovisningsperioden. Värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden (BFNAR 2016:10 punkt 6.13).

Av det allmänna rådet framgår i vilka poster ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas i resultat- och balansräkningen (BFNAR 2016:10 punkt 6.14).

Faktureringstidpunkten styr således inte tidpunkten för intäktsredovisning men kan efter ett avgörande i HFD styra beskattningstidpunkten vid pågående arbeten på löpande räkning (HFD 2011 ref. 20).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

En inkomst från uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas d.v.s. successiv vinstavräkning (BFNAR 2012:1 punkt 23.17). Faktureringstidpunkten styr således inte tidpunkten för intäktsredovisning men kan efter ett avgörande i HFD styra beskattningstidpunkten vid pågående arbeten på löpande räkning (HFD 2011 ref. 20).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 11 Entreprenadavtal respektive IAS 18 Intäkter om det inte finns några begränsningar i RFR 2. För uppdrag på löpande räkning finns inga begränsningar i RFR 2.

Successiv vinstavräkning i IAS 11 och IAS 18

Redovisningen i IAS 11 och IAS 18 sker utifrån successiv vinstavräkning. Detta innebär att när utfallet av ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, ska uppdragsinkomsten och de uppdragsutgifter som är hänförliga till uppdraget redovisas som intäkt respektive kostnad utifrån uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (IAS 11 punkt 22 respektive IAS 18 punkt 20). Faktureringstidpunkten styr således inte tidpunkten för intäktsredovisning men kan efter ett avgörande i HFD styra beskattningstidpunkten vid pågående arbeten på löpande räkning (HFD 2011 ref. 20).

För ett uppdrag på löpande räkning kan utfallet beräknas på ett tillförlitligt sätt om följande båda villkor är uppfyllda:

 • Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med uppdraget kommer att tillfalla uppdragstagaren.
 • De uppdragsutgifter som, oavsett om det uttryckligen framgår att de ska ersättas eller ej, hänför sig till uppdraget samt klart kan identifieras och mätas på ett tillförlitligt sätt (IAS 11 punkt 24 respektive IAS 18 punkt 20).

IAS 18 gör ingen skillnad på uppdrag till fast pris och på löpande räkning och i IAS 18 punkt 20 tillkommer därför, utöver kraven ovan, även kraven att inkomsten och färdigställandegraden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt på balansdagen. Detta krav finns även i IAS 11, (IAS 11 punkterna 22 och 30).

I rekommendationerna finns även reglerat hur uppdragsinkomster och uppdragsutgifter ska beräknas och hur färdigställandegraden kan fastställas. Om de totala uppdragsutgifterna bedöms överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omedelbart som kostnad (IAS 11 punkt 26). I IAS 18 sker en hänvisning till reglerna i IAS 11 i punkt 21.

Färdigställandegraden kan fastställas genom en bedömning av förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter (utfört arbete på basis av gjorda undersökningar) eller fysisk färdigställandegrad för uppdraget. Delbetalningar och förskott från beställaren motsvarar ofta inte det arbete som utförts vid varje given tidpunkt (IAS 11 punkt 30 och IAS 18 punkt 24).

För räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare ersätts IAS 11 och IAS 18 med IFRS 15. Tidigare tillämpning av IFRS 15 är tillåten.

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut och värdepappersbolag ska och försäkringsföretag bör tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS. Det finns inga inskränkningar till IAS 11 Entreprenadavtal eller IAS 18 Intäkter i föreskrifterna FFFS 2008:25 respektive FFFS 2015:12 i fråga om redovisning av entreprenadavtal eller tjänsteuppdrag.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Domar & beslut

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1995/96:10 Års- och koncernredovisning, del 2 [1]

Övrigt

 • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
 • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2]
 • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
 • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]
 • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
 • IAS 11 Entreprenadavtal [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • IAS 18 Intäkter [1] [2] [3] [4] [5]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]