OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Vad slags konstverk gäller regeln?

Försäljning av konstverk kan antingen vara skattefri eller beskattas med 12 eller 25 procent. Även vinstmarginalmetoden kan bli tillämplig vid försäljning av konstverk.

Skattesatsen 12 procent gäller vid försäljning av vissa tavlor, skulpturer och handvävda tapisserier som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo (7 kap. 1 § andra stycket 2 ML). Definitionen av vad slags konstverk det gäller är densamma som i reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. 5 § ML.

Vem kan sälja med den lägre skattesatsen 12 procent?

Skattesatsen 12 procent gäller bara när det är upphovsmannen eller dennes dödsbo som säljer. Med upphovsman menas konstnären, d.v.s. den fysiska person som har skapat verket.

För konstnärer gäller ett undantag från skattskyldighet om beskattningsunderlagen understiger 300 000 kronor. Det är först när beskattningsunderlaget uppgår till det beloppet eller mer som konstnären blir skattskyldig, eller när frivillig skattskyldighet beslutats trots lägre beskattningsunderlag. Även vid sådan frivillig skattskyldighet är skattesatsen 12 procent.

En juridisk person kan inte vara upphovsman

Ett aktiebolag som förvärvat upphovsrätt till ett konstverk kan inte anses som upphovsman till verket. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent vid bolags försäljning av konstverk (RÅ 2000 not. 65).

Vid andra än upphovsmännens omsättningar av konstverk kan reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. ML tillämpas om förutsättningarna är uppfyllda.

Gallerier som förmedlar i eget namn – 25 procent

När ett galleri förmedlar konstverk i eget namn ska hela försäljningssumman beskattas med 25 procent mervärdesskatt enligt 6 kap. 7 § ML (RÅ 2003 ref. 39).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2000 not 65 [1]
  • RÅ 2003 ref. 39 [1]

Lagar & förordningar