OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Vad slags konstverk gäller regeln?

Försäljning av konstverk kan antingen vara skattefri eller beskattas med 12 eller 25 procent. Även vinstmarginalmetoden kan bli tillämplig vid försäljning av konstverk.

Skattesatsen 12 procent gäller vid försäljning av vissa tavlor, skulpturer och handvävda tapisserier som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo (7 kap. 1 § andra stycket 2 ML). Definitionen av vad slags konstverk det gäller är densamma som i reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. 5 § ML.

Vem kan sälja med den lägre skattesatsen 12 procent?

Skattesatsen 12 procent gäller bara när det är upphovsmannen eller dennes dödsbo som säljer. Med upphovsman menas konstnären, d.v.s. den fysiska person som har skapat verket.

För konstnärer gäller ett undantag från skattskyldighet om beskattningsunderlagen understiger 300 000 kronor. Det är först när beskattningsunderlaget uppgår till det beloppet eller mer som konstnären blir skattskyldig, eller när frivillig skattskyldighet beslutats trots lägre beskattningsunderlag. Även vid sådan frivillig skattskyldighet är skattesatsen 12 procent.

Rättsfall: En juridisk person kan inte vara upphovsman

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att ett aktiebolag som förvärvat upphovsrätt till ett konstverk inte var att anse som upphovsman till verket. Mervärdesskatt skulle därför tas ut med 25 procent vid bolagets försäljning av konstverket (RÅ 2000 not. 65).

Vid andra än upphovsmännens omsättningar av konstverk kan reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. ML tillämpas om förutsättningarna är uppfyllda.

Rättsfall: Förmedling i eget namn – 25 procent

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbeskedsärende ansett att vid ett galleris förmedling av konstverk i eget namn skulle hela försäljningssumman beskattas med 25 procent mervärdesskatt enligt 6 kap. 7 § ML (RÅ 2003 ref. 39).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2000 not 65 [1]
  • RÅ 2003 ref. 39 [1]

Lagar & förordningar