OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Saluvagnsskatt ska betalas för vissa fordon som får användas med stöd av en saluvagnslicens. Saluvagnsskatten ska betalas till Transportstyrelsen.

Vem ska betala saluvagnsskatt?

Saluvagnsskatt ska betalas av den som har fått en saluvagnslicens (3 kap. 2 § VSL).

Hur ska saluvagnsskatten betalas?

Saluvagnsskatten ska betalas in på ett särskilt konto för skatteinbetalningar hos Transportstyrelsen. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot (5 kap. 1 § VSL).

Transportstyrelsen skickar ett inbetalningskort

Transportstyrelsen ska skicka ett inbetalningskort för saluvagnsskatt till den skattskyldiga så fort som möjligt efter det att saluvagnslicens enligt 19 § LVTR har beslutats (10 § VSF).

Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december månad ska ett inbetalningskort för närmast följande skatteår skickas till den skattskyldiga senast den 10 december (11 § första stycket VSF). Inbetalningskortet avser skatt för samtliga skyltar som får användas med stöd av saluvagnslicensen.

Om den skattskyldiga inte har fått inbetalningskortet, ska hen anmäla det till Transportstyrelsen senast den 20 december (11 § andra stycket VSF).

När ska saluvagnsskatten betalas?

Saluvagnsskatten ska betalas senast tre veckor efter det att saluvagnslicensen har meddelats.

Om skattskyldighet gäller vid ingången av december månad, ska skatten betalas senast den 31 december (5 kap. 6 § VSL).

Betalning efter omprövning

Saluvagnsskatt som har fastställts av Skatteverket genom beslut om omprövning enligt 4 kap VSL ska betalas inom 30 dagar från beslutsdagen (5 kap 7 § VSL).

Om saluvagnsskatten inte betalas eller betalas för sent

Om saluvagnsskatten inte betalas i rätt tid, ska den lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Indrivning får inte begäras för ett belopp som omfattas av anstånd (8 kap 4 § första stycket VSL).

Det är Transportstyrelsen som begär indrivning av saluvagnsskatt för Skatteverkets räkning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt (5 § VSF).

En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut inverkar inte på skyldigheten att betala den saluvagnsskatt som omprövningen eller överklagandet gäller (8 kap. 3 § VSL).

Dröjsmålsavgift

En dröjsmålsavgift ska tas ut för varje fordon där saluvagnsskatt inte har betalats, inom den tid och i den ordning som bestämts enligt VSL (5 kap. 17 § första stycket VSL).

Saluvagnsskylten får inte användas om skatten är obetald

En saluvagnsskylt får inte användas om saluvagnsskatt inte har betalats (14 kap. 5 § FVTR). Om saluvagnsskylten ändå används får en polisman eller bilinspektör ta hand om den (17 kap. 5 § FVTR).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar