OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Saluvagnsskatt ska betalas för fordon som får användas med stöd av en saluvagnslicens.

Vem ska betala saluvagnsskatt?

Saluvagnsskatt ska betalas av den som har fått en saluvagnslicens (3 kap. 2 § VSL).

Hur ska saluvagnsskatten betalas?

Saluvagnsskatten ska betalas in på ett särskilt konto för skatteinbetalningar hos Transportstyrelsen. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot (5 kap. 1 § VSL).

Transportstyrelsen skickar ett inbetalningskort

Transportstyrelsen ska skicka ett inbetalningskort för skatten till den skattskyldige så fort som möjligt efter det att den har beslutat om saluvagnslicensen (10 § VSF).

Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december månad ska ett inbetalningskort för närmast följande skatteår skickas till den skattskyldige senast den 10 december. Inbetalningskortet avser skatt för samtliga skyltar som får användas med stöd av saluvagnslicensen (11 § första stycket VSF).

Om den skattskyldige inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast den 20 december (11§ andra stycket VSF).

När ska saluvagnsskatten betalas?

Saluvagnsskatten ska betalas senast tre veckor efter det att saluvagnslicensen har meddelats.

Om skattskyldighet gäller vid ingången av december månad, ska skatten betalas senast den 31 december (5 kap. 6 § VSL).

Betalning efter omprövning

Saluvagnsskatt som har fastställts av Skatteverket genom beslut om omprövning ska betalas inom 30 dagar från beslutsdagen (5 kap 7 § VSL).

Om saluvagnsskatten inte betalas eller betalas för sent

Om saluvagnsskatten inte betalas i rätt tid, ska den lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Indrivning får inte begäras indrivning för ett belopp som omfattas av anstånd (8 kap 4 § VSL).

Det är Transportstyrelsen som begär indrivning av saluvagnsskatt för Skatteverkets räkning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kr såvida indrivning inte krävs från allmän synpunkt (5 § VSF).

En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som omprövningen eller överklagandet gäller (8 kap. 3 § VSL).

Dröjsmålsavgift

En dröjsmålsavgift tas ut om saluvagnsskatten betalas för sent (5 kap. 17 § VSL).

Skylten får inte användas

En saluvagnsskylt får inte användas om saluvagnsskatten inte har betalats (14 kap. 5 § FVTR). Om saluvagnsskylten ändå används får en polisman ta hand om den (17 kap. 5 § FVTR).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar