OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Det är endast vissa skatter och avgifter som omfattas av bestämmelserna om skattetillägg. Vidare är det endast vissa typer av uppgiftslämnanden som kan leda till ett skattetillägg.

Skatter och avgifter som kan ligga till grund för ett skattetilläggsbeslut

I skatteförfarandelagen gör man åtskillnad mellan skatter och avgifter. Alla skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen kan inte ligga till grund för ett skattetilläggsbeslut.

Skatter

Skatteförfarandelagen tillämpas för alla skatter, utom de som är särskilt undantagna (2 kap. 1 §, 3 och 4 §§ SFL). Det innebär att det i skatteförfarandelagen inte finns någon uppräkning av de skatter som omfattas.

Vidare omfattas felaktigt debiterad mervärdesskatt, dvs. belopp som enligt mervärdesskattelagen inte utgör skatt (2 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 12 § SFL).

Skattetillägg tas, med ett undantag, ut för samtliga skatter som omfattas av skatteförfarandelagen. Undantaget avser särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster som bl.a. ska betalas av den som bedriver passiv näringsverksamhet (49 kap. 2 § SFL).

Skattetilläggsbestämmelserna i skatteförfarandelagen kan trots detta vara tillämpliga även för skatter som inte omfattas av skatteförfarandelagen. Det förutsätter dock att det i den aktuella lagen finns en uttrycklig hänvisning till skattetilläggs­bestämmelserna i skatteförfarandelagen (prop. 2010/11:165 s. 935).

Avgifter

I skatteförfarandelagen anges uttryckligen vilka avgifter som omfattas av lagen (2 kap. 2 § SFL). Skattetillägg tas dock endast ut för tre avgifter (49 kap. 3 § SFL):

  • arbetsgivaravgift
  • allmän löneavgift för den som ska betala arbetsgivaravgift
  • kommunal fastighetsavgift.

Det innebär att skattetillägg inte får tas ut för egenavgifter eller allmän löneavgift för den som ska betala egenavgifter.

Av 49 kap. 3 § SFL framgår det också att det som sägs om skatt i 49 kap. SFL även gäller de avgifter som kan ligga till grund för ett skattetillägg.

Uppgiftslämnande som kan leda till skattetillägg

Nedan anges de oriktiga uppgifter som kan leda till skattetillägg.

Oriktig uppgift i en inkomstdeklaration

Oriktig uppgift som lämnas i en inkomstdeklaration (29 kap. 1 § SFL). Skatt enligt inkomstskattelagen (inklusive skattereduktioner), statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt på pensionskostnader och kommunal fastighetsavgift kan ligga till grund för ett skattetillägg (49 kap. 11 § SFL).

Finns för en fysisk person överskott av näringsverksamhet ska egenavgifter tas ut om näringsverksamheten bedrivits aktivt. Är det däremot fråga om en passivt bedriven näringsverksamhet påförs i stället särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Något skattetillägg kan dock inte tas ut i dessa fall (49 kap. 2 och 3 §§ SFL).

Oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration

Oriktig uppgift som lämnas i en mervärdesskattedeklaration (26 kap. 5 § SFL). I vissa fall ska en ansökan om återbetalning av mervärdesskatt redovisas i en mervärdesskattedeklaration (19 kap. 35 §).

Oriktig uppgift i en arbetsgivardeklaration och i en förenklad arbetsgivardeklaration

Oriktig uppgift som lämnas i en arbetsgivardeklaration och i en förenklad arbetsgivardeklaration (26 kap. 3 och 4 §§ SFL). I en arbetsgivardeklaration redovisas också avdragen skatt. Enligt skatteförfarandelagen ska både SINK och A-SINK redovisas i en arbetsgivardeklaration.

Oriktig uppgift i en punktskattedeklaration

Oriktig uppgift som lämnas i en punktskattedeklaration (26 kap. 6 § SFL). I 3 kap. 15 § SFL anges vad som avses med punktskatt.

Oriktig uppgift i en särskild skattedeklaration

Oriktig uppgift som lämnas i en särskild skattedeklaration (26 kap. 7 och 8 §§ SFL). Uppgifterna som ska lämnas i en sådan deklaration är dels felaktigt debiterad mervärdesskatt, dels punktskatter vid händelseskattskyldighet.

Oriktig uppgift i en ansökan om återbetalning av punktskatt

Oriktig uppgift som lämnas i en ansökan om återbetalning av punktskatt (prop. 2010/11:165 s. 936).

Oriktig uppgift i en ansökan om återbetalning av mervärdesskatt som inte ska redovisas i en skattedeklaration

Oriktig uppgift som lämnas i en ansökan om återbetalning av mervärdesskatt som inte ska redovisas i en skattedeklaration (t.ex. 19 kap. 1 § och 25 § ML). Även i dessa situationer ska skattetilläggsbestämmelserna i skatteförfarandelagen tillämpas (20 kap. 6 § ML).

Oriktig uppgift i en särskild mervärdesskattedeklaration

Oriktig uppgift som lämnas i en särskild mervärdesskatte­deklaration enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. I 23 § 9 finns en hänvisning till skatteförfarandelagens bestämmelser om skattetillägg.

Uppgiftslämnande som inte kan leda till skattetillägg

Vissa oriktiga uppgifter som lämnas på skatteförfarandeområdet kan inte leda till skattetillägg. En vanlig orsak till detta är att den oriktiga uppgiften inte har någon direkt inverkan på skatteuttaget, eller på ett underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst. Av 49 kap. 11 § och 14 § SFL framgår nämligen att det krävs ett sådant direkt samband för att ett skattetillägg ska kunna beräknas (prop. 2010/11:165 s. 937). Nedan ges några exempel på situationer då en oriktig uppgift inte kan leda till skattetillägg:

Oriktig uppgift vid anmälan om registrering

Även om en oriktig uppgift i ett ärende om registrering inte kan leda till skattetillägg kan det vara så att en enskild som t.ex. felaktigt blivit registrerad för mervärdesskatt lämnar en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration.

I skattebetalningslagen fanns i 15 kap. 16 § en bestämmelse som innebar att skattetillägg kunde tas ut i ett sådant fall om det hade lämnats en oriktig uppgift i ärendet om registrering. Denna bestämmelse var nödvändig eftersom den felaktigt registrerade rätteligen inte var skattskyldig.

Rekvisitet skattskyldig används inte i 49 kap. 4 § SFL, vilket innebär att skattetillägg kan tas ut i ett motsvarande fall. Detta kan enligt skatteförfarandelagen ske även om det inte har lämnats någon oriktig uppgift i anmälningsärendet. Om det i ett enskilt fall inte har lämnats någon oriktig uppgift i ärendet om registrering, kan det finnas skäl att tillämpa bestämmelserna om befrielse från skattetillägg i 51 kap. 1 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 937).

Ansvar enligt skattebrottslagen

Även om något skattetillägg inte kan tas ut i ovan nämnda situationer kan ändå ett ansvar enligt skattebrottslagen i vissa fall komma i fråga, t.ex. ansvar för skattebrott eller skatte­redovisnings­­brott. I skattebrottslagen finns nämligen, till skillnad mot vad som gäller för skattetillägg, inte något krav på att den oriktiga uppgiften ska ha lämnats i det förfarande som avser det konkreta skatteundandragandet. Det innebär bl.a. att skattebrottslagen kan bli tillämplig om det lämnas en oriktig uppgift i en anmälan om registrering.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4]

Referenser inom skattetillägg