OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2021.

Periodisk publikation – minst fyra nummer/år

Med periodisk publikation förstås en publikation som enligt utgivningsplan ska komma ut med normalt minst fyra nummer om året och som inte är att anse som en reklamtrycksak (1 § andra stycket 4 RSL).

Det är inte nödvändigt att en publikation rent faktiskt kommer ut med fyra eller fler nummer under ett visst år för att den ska anses vara periodisk. Exempelvis kan en tidning som startat i slutet av ett år vara att anse som periodisk även om den inte kommer ut med fyra nummer under det första året.

Rättsfall: minst fyra nummer/år

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked ansett att en tidning som lades ner efter att endast två nummer hade kommit ut inte var en periodisk publikation enligt RSL (RÅ 1982 Aa 211).

I ett annat förhandsbesked har Högsta förvaltningsdomstolen ansett att en publikation uppfyllde kraven på periodisk publikation redan första utgivningsåret trots att den inte utkom med fyra nummer under det första året. Enligt utgivningsplan skulle publikationen komma ut med fyra nummer per år. Under första utgivningsåret kom det ut ett nummer, under andra utgivningsåret tre nummer och först under tredje utgivningsåret med fyra nummer (RÅ 2001 ref. 36).

En reklamtrycksak utgör aldrig en periodisk publikation

En reklamtrycksak kan genom definitionen aldrig utgöra en periodisk publikation även om den enligt utgivningsplan ska komma ut med minst fyra nummer per år (1 § andra stycket 4 RSL).

För trycksaker som ges ut med flera nummer får bedömningen göras nummer för nummer. Utformningen av varje nummer bestämmer om det ska klassas som reklamtrycksak eller inte (jfr RÅ 1977 Aa 136).

Rättsfall: bedömning nummer för nummer

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked gjort bedömningen att två nummer av en publikation som kom ut med mellan fyra och sju nummer per år inte var framställda i huvudsakligt syfte att offentliggöra reklam (RÅ 1977 Aa 136).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1] [2]